Теория на статистиката. Статистически методи за изучаване на връзки и зависимости в социално-икономическата област.


Категория на документа: ИкономикаПрограма на курса
ПЪРВА ЧАСТ - Теория на статистиката

ВТОРА ЧАСТ - Статистически методи за изучаване на връзки и зависимости в социално-икономическата област

ПЪРВА ЧАСТ - Теория на статистиката
• УВОД

Статистиката като наука и като практика. Понятията "брой" и "измерване". Числови данни. (Статистически данни.) Числови и нечислови (номинални) признаци. Причина и следствие.

• Теория на статистиката (или СТАТИСТИКА). Това е наука, която систематизира и обяснява статистическите методи.
• Наука за съвкупностите.

Теми в статистиката:
- Събиране и обработка на данни.

- Анализ на данни. Обобщени статистически показатели.

- Методи за статистическо изучаване на връзки и зависимости. (Correlations)

- Извадки и извадкови изследвания. (Sample surveys). Надлъжни изследвания (Longitudinal surveys.)

- Статистиката и общественото мнение. (Опасности, които крие непрофесионалното използване на статистиката.)

• Статистическа съвкупност. Единица на съвкупността. Моментни и периодни съпкупности. Признак. Видове признаци. Групировка. Разпределение.
• Емпирично и теоретично разпределение.
• Нормално разпределение (на Гаус-Лаплас).

Емпирично разпределение
• Таблица на едномерно разпределение.

• Xi - значения на признака Х
• fi - честоти (абсолютни или относителни)

Xi
f(Xi)
X1
f1
X2
f2
X3
f3
X4
f4
X5
f5

Двумерно разпределение
(пример за таблица на 2-мерно разпределение- емпирично разпределение)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на статистиката. Статистически методи за изучаване на връзки и зависимости в социално-икономическата област. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.