Теория на социалната работа


Категория на документа: Икономика
ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Работата по учебник - не е лесна задача. Особено, когато става въпрос за теория на социалната работа. И не само защото той е нов и, както се казва, нестабилизиран дисциплина. Това не е съвсем нова, тъй като основните принципи на теорията на социалната работа са положени американската феминистка Мери Richmond в началото на века, но в нашата страна, той все още не може да се счита за академична дисциплина с установена методология. Отхвърляне на господство в обществото ни идеологически схеми, които не успяха, получиха нов поглед към причините, характера и начините за свеждане до минимум на социалните проблеми се задълбочават в епохата на модернизация "догонване". Теорията на социалната работа в този труден факт играе централна роля.

Сред основните оплаквания, които често налагат социална работа - това се предполага, присъщ на най-новите теоретични и методологични еклектика всеядни. В това се пренебрегва, че интердисциплинарен, интегративна теория на социалната работа е оправдано, тъй като напълно отговаря едновременно научен принцип на систематичен и принцип Нилс Бор допълване. Великият физик се оказа, че за да се създаде една цялостна, универсален модел, познат свят в най-различни противоречиви процеси и явления, трябва да се обжалва да се допълват взаимно дисциплини, концепции, процеси, които могат да бъдат взети само заедно изчерпи всички диалектиката на реалността на околната среда. Отказът на едностранното виждане на социално-културните процеси, привличане на научния анализ на всички школи и направления на мисълта - това е, което всъщност означава прилагане на принципа на взаимното допълване в хуманитарните науки. Този урок се опитва да приложи принципите, споменати.

Фокусът на ползи - от ключовите теми на курса, което отразява както на силните и слабите страни на теорията на социалната работа. Имайте предвид, че в процеса на обучение не е единственият подходящ, но е необходимо да се използват съществуващите учебници и речници.

Ние препоръчваме следните публикации: Теория на социалната работа: учебник. / Ed. проф. д-р. EI Kholostova. - М.: Yurist, 1998; Референтен наръчник за социална работа / LS Алексеев и други; Ед. AM Панова, EI Kholostova. - М.: Yurist, 1997; теория и практика на социалната работа. - Саратов: Izd Sarat. University Press, 1995; Теория и методика на социалната работа. V. 2т - Москва: Издателство на "съюз", 1994, теорията и методите на социалната работа. (Short Course). - Москва: Издателство на "съюз", 1994; речник -наръчник за социална работа. - М., 1997, NI Babkin др Основи на социалната работа. - М., 1997, и т.н.

ТЕМА 1.
СОЦИАЛНАТА РАБОТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН

1.1. Характеристики на настоящия етап на Руската социална работа. 23 април 1991 г. Държавната комисия по труда и социалните въпроси номер 92 списък на професиите на Руската федерация бе допълнена от три относително нови специалности и научни и практически дейности, " социален работник "," социален работник " и " . специалист по социална работа " От самото начало трябваше да се определи кой е професионален социален работник в Русия в навечерието на новото хилядолетие? че, в действителност, е свързано с областта на своята професионална компетентност? Какви функции на вътрешния модел професионална социална работа на този етап? По този начин за всички тези проблеми, цели и задачи, е желателно да не се загубят определено лице със своите скърби и проблеми - същият човек, в името и за началото на тази слугинска работа по изработката / възраждане на системата за социална работа / педагогика в Русия.

Какви са особеностите на руския модел на социална работа на този етап? В историята на националната социална работа най-забележителното е, че възраждането на професиите "социална работа" и "Социална педагогика" не е от нулата. Формиране и развитие на последната се получава чрез мулти-години преди революцията историческа традиция на широки социални дейности в областта на подпомагане; както и образователни преживявания, културна и образователна работа сред населението в съветския период. Това, изглежда, е първата характеристика на формирането на националния модел на социална работа.

Втората функция се определя от факта, че, от една страна, ние имаме до голяма степен уникален исторически опит в областта на социалното подпомагане, а от друга - този път могъщата традиция на социалното подпомагане в предварително революционна Русия в известния Събитието бе безвъзвратно загубени. В резултат на това имаше доста тъжна ситуация: в областта на социалното подпомагане, имаме безпрецедентен исторически опит да практикуват без основно преразглеждане, приспособяване към съвременната действителност е почти невъзможно. С други думи, уникални постижения, които са запазени в архивите и дойде при нас, той може да бъде реконструиран, но само формално - твърде различни исторически контексти на тяхното формиране и развитие - и следователно на ефективността на всяка скрито копие в съвременните условия е малко вероятно да бъде толкова толкова ефективен, колкото веднъж. Ето защо, за разлика от страни с утвърдена историческа традиция на социалната работа, Русия имаше практически отново - макар и не от нулата - създаване на модерна национална система за социална работа.

Третата особеност е неразривно свързан с второто; защото тежестта на нерешените социални проблеми първоначално поставя експерти в областта на социалната работа е изправена пред трудно предизвикателство: те трябва едновременно да се създаде ефективна система за социална закрила, паралелно работи по разработването на научни концепции адекватни на изискванията на момента. Всъщност, появата на социалната работа като професионална сфера на дейност се случва едновременно с научна и практическа развитието на основните методологични и концептуални разпоредби, които определят същността на сложни явления като социална работа - социална педагогика.

И най-накрая, четвъртата функция korenitsyav тясно единство на социалните концепции, процеси и явления като "социална работа" и "Социална педагогика". Исторически, социална работа в Русия - това не е само тези, свързани с пряката социална помощ на нуждаещите се, но също така работи, за да се създадат благоприятни условия за развитието и формирането на личността в социалната, психологическа, икономическа и правна обстановка [1] . Социални дейности / педагогика в Русия, е, без съмнение, отделни области на теория и практика, имат много допирни точки, и, както се вижда от историческия опит, понякога се практикува от опозицията на социална работа и социална педагогика прави повече вреда, отколкото полза [2] .

И така, какво е социална работа? До сега, в науката няма консенсус по този въпрос. Едно нещо е ясно: същността на социалната работа не може да бъде намален, за да го разбере само като един от видовете грижи или към някоя от обществената система за социално sistemyvsego или с теоретичните изследвания на спецификата на помощта и нейните методи organizatsii.V Благодарение на разнообразието от тълкувания в научната литература, понятието "социална работа" След това е необходимо да се формулира едно разбиране, което лежи в основата на това ръководство.

За нас, социална работа - е сложен социален феномен, независима област на научни и практически познания, професия и академична тема . Като социален феномен социална работа представлява уникален модел на грижи, че обществото изпълнява определена исторически период, в зависимост от особеностите на националното културно, социално и политическо развитие. Това е - един изключително широко тълкуване на понятието социална работа.

Както науката социална работа има свой ​​предмет и обект на изследване, един вид на перспектива. Тя изследва социалните отношения, процесите на социално взаимодействие, с цел решаване на проблемите на клиента, произтичащи от въздействието на различни биологични и социални фактори.

В основата на социалната работа - една професия се определя функционална стандарт, свързан с предоставянето на специфични видове групи за помощ варира в съответствие с целите и на базата на икономически, политически и правни политики специфичен социално-ориентирани държавни. Във връзка с въвеждането на образователни стандарти за обучение на социални работници и включва специален елемент - "социална работа", чиято задача е свързана с формирането на професионална идентичност.

1.2. Генезис на социалната работа. Социалната работа като социален феномен, характерни за човешкото общество, тъй като неговото съществуване, в различни периоди от своята компания за развитие помага на своите членове в различни форми, за да ви помогне да оцелее. Този модел на грижа се определя от степента на развитие на едно общество и неговата култура в определен исторически период. Най-ранните форми на социално подпомагане - благотворителност. С появата на процеса държавна помощ обогатени характеристиките на системата (Фондация правна помощ, регулиране на процеса и т.н.).

Специална роля в развитието на социалната работа изигра разпространение на християнската идеология. Отделно от факта, че църквата се включва активно в реалната дейност да се създадат институции за помощ и подкрепа на различни категории от населението, християнската доктрина води до процеса на подпомагане на нов морален смисъл. Ревизираната много разбиране на явления като бедност, бедността в контекста на своеобразен социално-религиозна дейност, насочена към превръщането на света в по образ и подобие на Бога.

През втората половина на XIX век. активно участие в процесите на грижи започва да играе не само на държавата, църквата, но също така и различни социални организации, най-вече - благотворителни, образователни общества, феминистки организации.

Системата за състоянието на грижи и подкрепа съсредоточени главно върху лечението на социалните проблеми като бедността, бездомността, хората с увреждания. В някои страни има държавни агенции, по-специално с молба за политиките на местното самоуправление в областта на социалното подпомагане и подкрепа (Elberfeld система за социално осигуряване в Германия, система Zemsky благотворителната организация в Русия, и т.н.).

За разлика от държавните правителствени организации подпомагат тези категории от населението, които държавата не може да комуникира поради различни обстоятелства (например, работа с девиантни групи в Англия, образователни дейности в Русия, работещи с имигранти в Америка). Социална помощ като форма на практика започва разслояващите в такова знание като медицина, социология, психология. Въпросът за системата на професионална помощ на различни категории хора, а това предполага специално обучение на служителите в учебните заведения (първият факултет на социалната работа е създадена в Колумбийския университет през 80-те. XIX в.).. Социална работа професия и е под формата на отделна област на научното познание.

На сегашния етап на развитие на обществото социална работа не е от единичните видове, които могат да бъдат наблюдавани в края на миналия век. Днес професията е разделена на множество подвидове, и в теорията на социалната работа разграничава различните понятия. Но независимо от тълкуването на понятието, характеристиките на модела помогнат основната задача на социалната работа днес - за да помогне на клиентите при решаване на важни проблеми.

. Развитие на социалната работа в Русия има своя собствена логика и функции, които се изразяват в понятийния апарат на историята на руската социална помощ (благосъстояние и благотворителност - основни понятия за специфичен вътрешен опит) в съдържанието, така и форма [3] . Тази особеност се формира под руски цивилизационна идентичност (особено начин на живот, манталитет, традиции, култура, фолк педагогика и др.)

Изолиране на основните етапи на благотворителност и милосърдие предварително революционна дейност, поради естеството на участие в него на различни сили: Църквата, държавата, на обществото.

Така че, първата стъпка: X - Ser. XVIII век. - Маркирано активно в благотворителни организации и църкви постепенното формиране на държавната система на благотворителност. От втората половина на XVIII век в Русия формира стабилно правителство политики, за да помогне на хората в неравностойно положение и нуждаещите се. Показват ефективни форми и методи помагат на нуждаещите се сираците, нелегитимни, вдовици, възрастни хора, хора с увреждания, хора с увреждания, осакатени, психично болни, затворници и жертви на пожар и т.н. Има два вида на милосърдие: "запечатан" - специално създадена за тази институции (goshpitali заслони , almshouses и т.н.), "отворена" - извън институцията, както и под формата на пенсии, обезщетения, доставка на земя, професия.Съществува Църква и лично благотворителност заедно публичния благотворителност и понякога водеща ценност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на социалната работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.