Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция


Категория на документа: ИкономикаОТРАСЪЛ ФИРМА
При цена Р, фирмата има свръхпечалба и мащаб ,при който издръжките са съответно SAC1 и SMC1.При тези условия тя ще има интерес да увеличи мащаба и да се придвижи по кривата LAC.Едновременно с това нови фирми ще бъда привлечени в отрасъла, стимулирани от реализиране на печалба.В резутат кривата на предлагането ще се измести надясно.Краткосрочното равновесие в отрасъла се променя и цената ще падне до Р1, където и фирмата и отрасъла са в дългосрочно равновесие.
Условието за постигане на дългосрочно равновесие на фирмата:
- LMC = P = LAC
Фирмата регулира размера на производството, така че LAC са минимално възможни при зададените технологии и факторни цени.
В равновесната позиция LMC са равни на SMC и SAC са равни на LAC.Следователно :
SMC = LMC=minSAC=minLAC=P=MR В точката на минимума на LAC фирмата работи с оптимален капацитет, така че миминума на LAC и SAC съвпадат;кривата LMC пресича LAC в точката на минимума и SMC пресича SAC в точката на минимума.Така в точката на минимума на LAC се изпълнява равенство между краткосрочни и дългосрочни издръжки.

P=SMS=LMS=min SAC=min LAC

Условие за дългосрочно равновесие в отрасъла
Равновесие производствена ефективност
На фирма в LR - min LAC - оптимален мащаб
разпределителна ефективност min SAC - оптимален капацитет
Отрасълът е в равновесие в LR , когато е досигнато равнище на цената, при което всички фирми са в равновесие - произвеждат в точката на минимума на LAC и имат нормална печалба.При тези условия няма повече влизане и излизане на фирми в отрасъла и са зададени технологиите и цените на факторите. Фирмата е равновесие, защото LMC=SMC=P=MR. Това равенство гарантира, че фирмата максимизира печалбата си.

LAC

P LMC

S SMC SAC

D

x Х X

отрасъл фирма
При цена р отрасълът е в равновесие, защото печалбите на фирмите са нормални, всички издръжки се покриват, така че няма стимули за влизане и излизане от отрасъла. Това, ч е фирмите получават точно нормална печалба, се отразява от равенството:
LAC=SAC=p,
Което се наблюдава в точката на минимума на LAC. Когато всички фирми в отрасъла са в равновесие и при отсъствие на влизане и излизане на фирми, отрасловото предлагане остава стабилно и при дадено отраслово търсене цената р е ццена на дългосрочно равновесие.
След като цената на пазара е една, това означава, че всички фирми в отрасъла имат еднакви минимални дългосрочни средни издръжки и икономическата печалба е нулева.Това обаче не означава, че всички фирми имат еднакъв размер и еднаква ефективност, въпреки че техните издръжки са еднакви при равновесието.По-ефективните фирми използват по-производителни фактори, което им позволява да произвеждат с по-ниски АС и получават и съответна печалба.Другите фирми не разполагат с подобни ресурси, които намаляват издръжките и нямат стимули за влизане в отрасъла.В подобна ситуация съществуващите фирми нямат стимул да напускат отрасъла. В резултат на това цената на по-ефективните фактори расте и се превръщат в издръжки за фирмите в отрасъла.LAC на по-ефективните фирми се премества нагоре , даже и ако цените на факторите за отрасъла като цяло остават постоянни при развитието му.Кривите LMC не се изместват.Те биха се изместели ако факторните цени като цяло за отрасъла нараснат. Така по-ефективните фирми ще бъдат в равновесие, при което LAC1 е в точката на своя минимум.Всички фирми в дългосрочно равновесие имат еднакви издръжки и нулева икономическа печалба.

Р

LMC LAC1 LMC

LAC

Р1 p1 p1

LAC

Р0 Р0

Х Х отрасъл по-ефективно установена фирма в отрасъла нововлязла фирма

При р0 нововлязлата фирма не може да покрие издръжките си.При р1 има точно нормална печалба.Старата установена фирма печели ренти, които се превръщат в издръжки, така че LAC се измества нагоре и фирмата постига ново дългосрочно равновесие, произвеждайки по-голям обем продукция.
Условието, икономическата печалба да е нулева е съществено за да се намира даден пазар в дългосрочно равновесие.
СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ ПРОМЕНИ В ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ
При с.к. ефекти при промените в пазарното търсене е различен при краткосрочен и дългосрочен период.В краткосрочен план при нарастване на пазарното търсене при промяна на фактороизместващите фактори , се наблюдава нарастване както на равовесната цена, така и на равновесното количество.В дългосрочен период нарастването на равновесното количество, при промяна на издръжикет в отрасъла,може да бъде съпъствано от установяване на нова равновесна цена на равнищено на първоначалната, когато отрасъла е с постоянни издръжки;установяване на нова равновесна цена над първоначалното равнище, когато отрасълът е с нарастващи издръжки или установяване на нова равновесна цена, под равновесната, когато отрасълът е намаляващи издръжки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.