Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция


Категория на документа: Икономика

0 X

X*

Фирмата максимизира своята печалба при обем на производство Х*,където разликата между TR и TC е най-голяма.
В SR фирмата регулира производствения си капацитет.При краткосрочно равновесие - P=MC->разпределителна ефективност.
Фирмата да избере равнище на производството, за което пределния приход е равно на пределните издръжки MR=MC, но при съвършена конкуренция MR=P (пазарна цена), то МС трябва да се изравни с Р (МС=Р),цена която удоволетворява купувачи и продавачи.Цената трябва да се разглежда,като заплатена от купувача,само когава,когато продукта ги удоволетворява.Цената ,която пращат домакинствата - обществена оценка за полезност на благата.
Фирмата е в равновесие или максимизира печалбата в т.Е, защото MC=MR. Наляво от т. Е , MR> MC -фирмата има интерес да увеличи производството. Надясно от т.Е MR Второто условие за максимизиране на печалбата :
Наклонът на МС трябва да е по-голям от наклона на кривата на MR.

P цена

SМС

Р* E SAC

MR=AR

A TR B

TC

O Q количество

q*
1. q*Е е средния приход (AR) на фирмата, следователно площта Oq*ep* е общия приход TR , за цялото равновесно количество
1. q*B отразява средните общи издръжки ATC , а Oq*BA - отразява средните общи издръжки АТС, а Oq*BA - отразява обема на общите издръжки ТС, следователно разликата между TR и ТС е положителна (TR-TC)>0 и е равна на ABEP*
2. ABEP* e икономическата печалба на фирмата
Ако средните общи издръжки АТС за равновесното количество са над равнището на цената на равновесие - Р*, фирмата реализира загуби Ако в краткосрочен период фирмата е в равновесие , това не означава, че тя получава свръхнормена печалба. Това зависи от равнището на средните общи издръжки SАС при равновесието
Ако за оптималното равнище на производствения резултат, средните общи издръжки SАС са под равнището на равновесната цена Р* , фирмата реализира свръхпечалба
Ако SAC са над равнището над равновесната цена, фирмата реализира загуби.

SMC SAC

F C

P* E

0

q* q
1. q*E - средния приход (AR) следователно Оq*Ep* е общия приход TR
2. q*C - средните общи издръжки превишават общия приход (TR-TC)<0 и е равно на Р*ECF . Р*ECF - измерва загубите на фирмата
Предприемачът е поставен пред 2 алтернативи:Да произведе някакво количество продукт, въпреки реализираните загубите, ако си покрива AVC или да преустанови производствената си дейност:
> В краткосрочен период поне един от факторите е фиксиран и при производството варират само променливите издръжки. Общите издръжки ТС, от които зависят печалбите и загубите на фирмата, се определят чрез сумиране на фиксираните общи издръжки TFC и променливите общи - TVC, следователно TC=TFC+TVC. За да бъде произведена дадена единица продукт, то трябва да генерира за предприемача по-голям приход, отколкото издръжки, свързани с производствената дейност на фирмата. Това означава че общия приход трябва да превишава общите променливи издръжки TR>TVCКато извършва производствена дейност, фирмата има печалба от функционирането си TR-TVC> 0 .Само при това условия продължаването на производството ще намалява загубите на фирмата и не покрива част от фиксираните издръжки TFC.Като се прибавят очакванията или за повишаване на пазарната цена или за намаляване на равнището на издръжките, става ясно,защо в краткосрочен период фирмата би имала изгода да продължи производството си.
> По друг начин това изискване може да бъде представена чрез средните издръжки АС.фирмата ще произведе само ако средния приход AR , които при съвършена конкуренция съвпада с пазарна цена Р, превишава средните променливи издръжки (AR>AC). Ако пазарната цена на продукта за равновесното равнище на производството е по-ниска от минималното значение на средните променливи издръжки, за фирмата е по-изгодно да преустанови производството, при което ще понесе загуби, равни само на фиксираните издръжки. В случая, приходът от производството не покрива променливите издръжки TR За да максимизира икономическата си печалба, фирмата трябва да произведе количество продукция, за което предишните издръжки на производство се изравняват с пазарната цена - МС=Р. При Р>AVC , фирмата има интерес да произвежда.При Р


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.