Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция


Категория на документа: Икономика


VІ Тeория на конкуренцията:Съвършена конкуренция
- условия за съвършена конкуренция
- специфични особености на предлагането на фирма-съвършен конкурент в кратък период
- максимизиране на печалбата и условие за равновесие на фирмата
- фирмено и отраслово предлагане
- дългосрочно равновесие на фирмата и отрасъла
- крива на отрасловото предлагане в дълъг период

- условия за съвършена конкуренция
- специфични особености на предлагането на фирма-съвършен конкурент в кратък период

Броят на купувачите и продавачите, естеството на продуктите или липсата на бариери за влизане и излизане от отрасъла, достъпността на информацията за състоянието на пазара, са едни о та най-важните характеристики на пазарната структура и конкурентното поведение на фирмите в отрасъла.

> Приема се че при съвършена конкуренция - СК, индивидуалната фирма няма абсолютно никакъв контрол върху цената или тя е "получател на цената". Това означава, че тя може значително да повишава или понижава нормата на производството, без това да има значим ефект върху цената на продаваната продукция. Индивидуалната фирма не може да определи цената на своята продукция. Причините, фирмата да бъде "получател на цената" са следните:
> Конкурент-отрасъл е съставен от много на брой фирми, всяка от която има изключително малък пазарен дял в отрасъла. Отделната фирма произвежда продукция, която е незначителна част от пазарното предлагане и задоволява незначителна част от пазарното търсене. Така фирмата не може да влияе на цената на произведения продукт и на цената на ресурсите, които купува.
> Всички фирми произвеждат еднородни продукти. Така за купувачите съществуват съвършени заместители, които произвеждат останалите фирми и за да бъде продадена тази продукция, трябва да се приеме пазарната цена. Ако фирмата определи цена за продукта, която е по-висока от пазарната, ще изгуби всичките си купувачи. От друга страна поради малкия си размер, по пазарна цена тя може да продаде толкова, колкото желае и това обезсмисля определянето на цена, по-ниска от пазарната. Следа като пазарната цена е дадена, единственото което трябва да реши предприемача е колко и как да произведе. Неговите решения не зависят от останалите фирми в отрасъла. Не съществува съперничество между отделените фирми. Кривата на търсенето на продукта на отделната фирма е хоризонтална линия на равнището на пазарната цена, а фирменото търсене се характеризира със съвършена еластичност
> Има пълна информираност на продавачите и купувачите за пазарните условия - цените, качествата,асортиментите на продукцията. Ако фирмата действително повиши цената на своя хомогенен продукт, тя ще изгуби купувачите си, защото те са информиране за цените на другите стоки
> Предполага се че в отрасъла може свободно да се влиза и излиза. Това означава, че действащите в отрасъла фирми получават значителни печалби, които привличат нови предприемачи, които могат лесно да влязат в пазара и да се конкурират за печалба. Няма бариери, които да предпазват установилите с в отрасъла фирми. Когато фирмата напуска отрасъла, тя просто престава да произвежда или защото печалбите са недостатъчни или защото понася загуби

Поради факта, че цената е външно зададена и в краткосрочен период е постоянна, търсенето на продукта би следва да бъде безкрайно еластично.
Но кривата на търсене на продуктите на такава фирма съвпада и други базисни икономически величини.

Р Средните приходи -AR, които са израз на тър-

Сенето на продукта съвпада с MR и с цената, по ко-

ято продава фирмата - съвършен конкурент (AR=MR=P)

Както знаем, фирмата максимизира печалбата си в кратко-
р=10 AR=MR=DF срочен период като произвежда количество

продукция или услуги, съответстващо на точката, в която

MR=MC , и то докато цената е по-голяма или поне равна

На AVC .Това правило важи и за фирма в съвършено конкурентен отрасъл.
Графиката на максимизиране на печалбата на съвършен конкурент при Р АС
2.Равновесие на фирмата в краткосрочен период
За фирмата, която е в условие на съвършена конкуренция, основната цел е максимизиране на печалбата, като разлика между общия приход и общите издръжки (TR - TC)
Приходът се определя като произведение от цената и количеството на продадения единици продукция. Щом фирмата е получател на цената, обемът на реализирания приход TR зависи от нейното производствено решения
Реализираната продукция TC също зависят от избраното равнище на производството.
Следователно за да максимизира печалбата, фирмата трябва да избере обем на продукта, за който разликата между прихода и издръжките е най-голяма
Фирмата е в равновесие, щом е успяла да определи оптималното равнище на производството, при което е максимизирала нейната печалба.

C TC

R TR

B

0 XСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на конкуренцията: съвършена конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.