Теории за застраховането


Категория на документа: Икономика9. Правни теории. Почти всички юристи разглеждат застраховането като договор, при който двете страни поемат права и задължения.Тъй като мнозина от тях заимстват постановки от икономистите, тук ще се разгледат някои дефиниции. Еренберг дава алтернативно определение, което гласи: "Застраховането е един само-стоятелен договор, чрез който една страна се задължава срещу заплащане да обезщети вредата на имуществото, причинена при настъпването на определено в договора събитие или да заплати установена сума или рента".

Според Волф "застраховането е едно правно отношение на индивидуалното право, на социалното право, на частното право или на публичното право. То може да почива върху правна сделка или да настъпи по силата на закона. То е самостоятелно правно отношение... обосновава едно задължение на застрахователя за заплащане на обезщетението... щетите трябва да настъпят от непредвидено (неизвестно) събитие... за поемането на риска застрахователят получава едно плащане, това плащане трябва да бъде извършено според всеобщия опит в живота".

Циглер смята, че чрез сключването на застрахователния договор "в едне планомерно едро предприятие застрахователят срещу заплащане гарантира една цел за образуването на имущество, която поради неизвестността на съществена за образуването случайност не може да бъде постигната от самия спестител със сигурност".
Според Хаген "при застраховането едната страна се задължава срещу заплащане при настъпване на уговорено несигурно вредоносно събитие да възстанови на другата страна причинената от това събитие щета или да изплат една уговорена сума или рента" То може да почива върху правна сделка или да настъпи по силата на закона. То е самостоятелно правно отношение... обосновава едно задължение на застрахователя за заплащане на обезщетението... щетите трябва да настъпят от непредвидено (неизвестно) събитие... за поемането на риска застрахователят получава едно плащане, това плащане трябва да бъде извършено според всеобщия опит в живота".

Циглер смята, че чрез сключването на застрахователния договор "в едне планомерно едро предприятие застрахователят срещу заплащане гарантира една цел за образуването на имущество, която поради неизвестността на съществена за образуването случайност не може да бъде постигната от самия спестител със сигурност".

Според Хаген "при застраховането едната страна се задължава срещу заплащане при настъпване на уговорено несигурно вредоносно събитие да възстанови на другата страна причинената от това събитие щета или да изплат една уговорена сума или рента"

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теории за застраховането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.