Теоретични основи на разпределението в търговската логистика – понятие за разпределение и задачи на разпределителната логистика


Категория на документа: Икономика


 № 16 Теоретични основи на разпределението в търговската логистика - понятие за разпределение и задачи на разпределителната логистика

Разпределителна (дистрибуционна) логистика:Дистрибуционната логистика трябва да обезпечи и осигури физическото разпределение на продуктите в точното време на точното място в очакваното от потребителите състояние при спазване на правните норми и изисквания за логистика на съответната територия.При физическото разпределение на готовата продукция е важно запазването на нейните потребителски свойства по веригата на доставки до крайния потребител.В това направление част от конфликтите дължат на неточно извършени логистични дейности и операции или влошени условия на тяхното изпълнение.Чести причини за отклонения са неправилното съхранение, неадекватно складиране, рисково излагане на продукти за продажба, липса на пазарна информация.Между посредниците и крайните потребители, както между производители и крайни потребители възникват конфликти, чието решаване налага необходимостта т обратна връзка "дистрибуционна логистика - продукт и продуктова политика" (политика по качество, информационна политика, асортиментна политика, политика на разфасоване и опаковане).Дистрибуционната логистика обхваща цялостното разнообразие от операции и функции, необходими за физическото разпределение на готовата продукция от производителя до крайния потребител.

Производител Агент ТЕ ТД Краен потребител

Операциите и комплексните функции се поемат и реализират както от производителите, така и от посредниците.Разпределението на функциите между субектите, ангажирани във физическата дистрибуция е под влиянието на следните по - важни условия :
* Отношение между търсене и предлагане;
* Цени и ценови условия;
Правилното разпределение на функциите по физическата дистрибуция на произведената продукция е от значение за участниците в процеса, тъй като за тяхното осъществяване се влагат ресурси и се извършват разходи.За различните субекти, ангажирани в дистрибуцията разходите за реализация се различават, което се обяснява с различията в:
* Разстоянието между производители и потребители;
* Количествата на продажбите;
* Ресурсната обезпеченост;
* Асортиментната структура и др.;
В този смисъл на основат на конкретни разчети и обоснована ефективност могат да се използват външни услуги на специализирани логистични компании.Разпределението на функциите между производители и посредници има пряко въздействие върху качеството на обслужването, влияещо непосредствено върху продуктовите характеристики.Друг аспект на разпределението на функциите по физическото разпределение на продуктите е мотивирането на посредниците за тяхното осъществяване. Целта е да се покрият разходите за реализация и да се осигури целева печалба на посредника.
Промените, които допринасят за развитието на дистрибуционните практики могат да се групират в следните направления:
* Преструктуриране на собствеността в производствената и търговската сфера;
* Промени в пазара на потребителски и инвестиционни стоки;
* Навлизане на мултинационални компании в сферата на посредничеството и трансфер на ноу - хау и опит;
* Промени в модела на потребителското поведение;
* Преструктуриране на търговския сектор и на пазарните позиции на посредниците;
* Развитие и приложение на логистични, комуникационни и информационни технологии;
* Промени в : правната среда, регламентираща дистрибуцията на сходни стокови групи; правата на потребителите; защита на конкуренцията; посредничество и др.
Дистрибуционната система е отворена социално - икономическа система, състояща се от структурни елементи и връзки, обединени от целта за реализиране на конкурентоспособни продукти при висока икономическа ефективност.Условно дистрибуционната система се подразделя на две подсистеми - управление на дистрибуцията и физическа дистрибуция. Първата подсистема включва дейности, свързани с управление на дистрибуционните функции - анализи на външната среда, разработване на дистрибуционни стратегии.Втората подсистема включва логистични дейности и операции по транспортиране, складиране, съхраняване, формиране на асортимент, обработка на заявки и потребителско обслужване.
Задачите на дистрибуционната логистика могат да се групират в следните направления:
* Ефективна реализация на фирмените продукти в съответствие с правната регламентация, потребителските предпочитания и очаквания;
* Осигуряване на оптимални условия за съхраняване на продуктите с оглед запазване на техните свойства;
* Моделиране на логистични процеси по управлението на разходите по канали за разпределение по посредници и обекти;
* Създаване на условия за сервизно потребителско обслужване;
При анализа на използваните модели и методи на дистрибуция, а също и на логистичната мрежа "производител - дистрибуционна система - потребител" важно значение има съотношението на равнището на потребителско обслужване в дистрибуцията и логистичните разходи.В дистрибуционната логистика се наблюдава преплитане на дистрибуционните системи, което е в резултат от използването на едни и същи посредници на по-ниските равнища.Това поставя въпроса за позиционирането на продуктите по отделни канали, по посредници и обекти, както и позиционирането на продукти с определена търговска марка в общата концепция за управление на продуктовата категория.В този смисъл в сферата на дистрибуцията е силно изразена алтернативността, практически реализирана при проектиране на дистрибуционни системи и канали за разпределение в следните разрези:
* Едноканалова или мултиканалова структура (конкуриращи или допълващи се канали за разпределение);
* Преки или непреки канали за разпределение;
* Конвенционален, каталожен, електронен канал за разпределение;
* Алтернативност на субекти по отделни равнища (дистрибутор, ТЕ, ТД);

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теоретични основи на разпределението в търговската логистика – понятие за разпределение и задачи на разпределителната логистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.