Тенденциите и особеностите в развитието на външната търговия на България с електроенергия в годините до приемането ни в ЕС


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"
КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС"

ДИСЦИПЛИНА: "ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

Реферат

На тема: '' Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с електроенергия в годините до приемането ни в ЕС
(до 2006г. вкл.) и след това (след 2006г.)

София, 23 февруари 2011г.

Съдържание:

1.Увод.........................................................................................................................................................3

2.Анализ на електрическата енергия като част от общия енергиен баланс на България..................................................................................................................................................4

3.Анализ на динамиката на стокообмена с електрическа енергия през периода 2000-2009г.........................................................................................................................................................6

3.1. Анализ на динамиката в развитието на стокообмена на електрическа енергия за периода до влизането ни в ЕС (2000-2006г.)...............................................................................7

3.2. Анализ на динамиката в развитието на стокообмена на електрическа енергия за периода след влизането ни в ЕС(2007-2009г.)...........................................................................9

4.Териториален аспект на търговията с електрическа енергия за периода 2000-2009г..................................................................................................................................................9

4.1. Износ на електрическа енергия.......................................................................................11

4.2.Внос на електрическа енергия..........................................................................................13

5.Обобщение и прогнози в областта на производтвото, търговията с електрическа енергия.............................................................................................................................................14

Източници.......................................................................................................................................15

*Приложение 1

1.Увод.

Надеждното електроснабдяване на приемливи цени е ключов фактор за икономически растеж и конкурентоспособност. С ратифициране на Договора за Енергийна общност, от една страна, и с членството в Европейския съюз, от друга, пред Република България се открива възможност за свободен достъп за търговия с електрическа енергия не само на българския пазар, но и в региона на Балканите и ЕС.

Либерализирането на българския енергиен пазар е сравнително нов процес. Неговото превръщане от юридическо право в практическа възможност изисква усилия, промени и време. Развитието на пазара на електрическа енергия и създаването на конкуренция налага професионализъм и гарантиране на сигурност при осъществяване на сделките с електрическа енергия.

Производството на електрическа енергия и търговията с нея има твърде важно значение за стопанското развитие на страната. Неслучайно елекприческата енергия е известна под името "бялото злато" на страната. Тя има редица предимства пред останалите енергоизточници-по-лесно се пренася и бързо се трансформира в механична, топлинна и светлинна.

Мястото и ролята на търговията с електрическа енергия са изключително важни за България, тъй като България главно изнася електрическа енергия. Тя е нентен износител на електрическа енергия за целия период 2000-2009г, който предстои да разгледаме на два подетапа- 2000-2006г. и 2007-2009г. В настоящата разработка ще се постараем да направим подробен анализ на търговията на България с електрическа енергия, нейните партньори или териториалния обхват на износа и вноса на електрическа енергия, динамиката в развитието на стокообмена с електрическа енергия. Накрая ще направим някои препоръки, ще разгледаме някои нерешени въроси и ще се опитаме да прогнозираме външната търговия на България с електрическа енергия.

2.Анализ на електрическата енергия като част от общия енергиен баланс на България.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденциите и особеностите в развитието на външната търговия на България с електроенергия в годините до приемането ни в ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.