Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново


Категория на документа: Икономика- Ефективно разнообразие от туристически форми; еко- планински и селски туризъм; национален културен туризъм; исторически туризъм, винарски и ловен туризъм;

- Изграждане на тематични маршрути;

- Участие на борси в чужбина, с фокус върху алтернативните форми на туризъм;

- Уплътняване престоя на почиващите и транзитно преминаващите туристи;

- Удължаване престоя на почиващите;

- Създаване на центрове за професионално обучение за екскурзоводи, аниматори и мениджъри на къщи за гости;

- Създаване на стратегия за развитие на устойчивите форми на туризъм;
Заплахи
- Липса на съгласуваност в работата на институциите;

- Големи резерви и липса на доверие в управлението на донорските програми;

- Част от новосъздадените структури в туризма съществуват с цел отклоняване на средства;

- Незадоволително състояние на регионалната информационна система;

- Неадекватни оферти и посредствено качество в следствие липса на основни пазарни познания;

- Обезлюдяване на селата и застаряване на населението;

- Изчезване на част от традиционните занаяти и умения;

- Невъзприемане на пейзажа като ресурс за развитието на туризъм;


От представения SWOT- анализ могат да се направят няколко извода и заключения. От една страна Великотърновският регион притежава всички "качества" да бъде една от най- посещаваните туристически дестинации в България. Но за момента се прави малко за нейното укрепване по отношение на подобряване на условията за пребиваване на туристи, обучаването или наемането на по- високо квалифициран персонал, с което да се подобри качеството на обслужване. Като главна причина за последното е понижението на броя на образованите хора в България като цяло. Друг важен проблем е все по- ниската мотивация дори на квалифицирания персонал, обикновено породен от ниското заплащане. За района липсата на средства за мотивация и въобще за подобряване на цялостния облик и инфраструктура на града се дължи на оскъдния дял на производствения процес, в следствие на което се закриват множество предприятия. Поради този недостиг се занемаряват и културните, и природни богатства, които притежава Велико Търново. Друг проблем, затрудняващ развитието на туризма в района, е транспортът. Затруднено е предвижването до града, макар че е "свързващото звено" на Североизточна и Югозападна България, откъдето идва и желанието на туристите да прекарат ваканцията си на лесно достъпно, в близост до по- големи летища, място. Проблемите, засягащи развитието на туризма в този регион, са характерни за България и развитието на туризма в родината като цяло. В последните години обаче се наблюдава опит за подобрение на част от изброените проблеми, изразен в съставяне на общия стратегически план за развитие, който описахме по- горе. Една от основните цели на този план е именно изграждането на "устойчив алтернативен туризъм". Визията за осъществяване на тази цел е свързана с постигане на ефективно и балансово туристическо развитие, чрез възстановяване и социализиране на културното и природното наследство в областта. Според изготвената стратегия, усилията в тази насока трябва да са към създаване на продаваеми туристически продукти и туристически "новини", изграждане на туристическа инфраструктура, квалификация на кадри, специализирана информация, активен маркетинг, трансгранично и национално коопериране, информираност и адекватно поведение на местното население, благоустрояване в основните туристически ареали. Възможностите за многократно увеличение на туристическите показатели са реални, но присъствието на туризъм в структурата на областната икономика би трябвало да се третира като създаващо имидж и подпомагащо другите сектори, а не просто като техен заместител или такъв, който "компенсира" другите сектори. Затова и развитието на туризма в област Велико Търново се предвижда да бъде главно в направленията - селски райони (развитие на селски туризъм) и градовете Велико Търново, Свищов и Елена (развитие на културен "градски" и конгресен туризъм). Чрез развитието на селския туризъм се дава възможността на областта да създаде среда за експониране на природни и културни ценности извън градските среди.

Освен на споменатите вече видове туризъм, проектът обръща специално внимание и на културно- историческото наследство на града. Според създателите на стратегическия план, неговото изпълнение може да изиграе решаваща роля за превръщането на културното наследство от обект на опазване в инструмент за развитие. Реконструкцията, реставрацията и консервацията на движими и недвижими паметници на културно- историческото наследство е пример за предпоставка за развитие на културния туризъм.

Богатото културно- историческо наследство, в съчетание с природните дадености на областта, е сериозна възможност за издигане нивото и значението на туризма. Затова и проектът цели рекламирането на природните и културните богатства на Велико Търново, създаването на доходи, и съответно на нови източници на средства за грижите за това наследство. Основният акцент на тази цел е развитие на туризма от гледна точка на неговия принос за цялостното устойчиво развитие на областта. Стратегическият план е насочен към развитие на икономически ефективен и конкурентноспособен туризъм, основаващ се на балансиране на икономическите цели с екологичните и социалните рискове, и не на последно място - формиране на подходяща организационна структура.

Реализацията на тази цел е свързана с прилагането на много пакети от мерки и действия, като например: "Разнообразяване на цялостната стратегия и програма за развитие на туризма с акцент на алтернативния туризъм и възстановяване на културно- историческото наследство", "Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризма в областта", Професионална промоция и реклама на туристически продукти", "Проучване и създаване на регионален продукт "Янтра"", "Създаване на областна информационна система за туризма и изграждане на туристически информационни центрове" и други.12

III Основни изводи, препоръки и насоки за разрешаване на проблемите

От представената информация за тенденциите в развитието на туризма и самия туризъм в избрания район, могат да се направят много изводи за положението, както на Великотърновския район, така и на страната като цяло, на световния туристически пазар. От една страна, в областта, а и в България, идват туристи, търсещи по- скоро забавления, хубав нощен живот и евентуално лечение, и значително по- рядко интересуващи се от културен туризъм. Затова е препоръчително да се привличат, по възможност повече културни и образовани хора, които да имат желанието да научат нещо отвъд т.н. "забравими забавления". Хора, които след посещението си да разкажат за красивото минало на държавата, за невероятния хълм - Царевец, за древната цивилизация в Хотница. Това може да бъде началото на едно по- блестящо туристическо бъдеще, с нови туристи в България, които да идват, за да видят красотата на тази страна. С увеличението на броя на такъв вид групи туристи, търсещи културно- историческото, ще нарастнат и приходите от туристическия сектор, ще могат да се отделят повече средства за подобряването на инфраструктурата на областта, за реставрирането на музеи, паметници и други културни забележителности. От своя страна пък това ще доведе до значително подобряване на имиджа на родината, за който към момента може да се каже, че е по- скоро лош. Страната ни се свързва преди всичко с голям избор от възможности за "първични" забавления, ниски цени на някои акцизни стоки, главно алкохол и цигари, и за съжаление липса на висококачествени продукти и услуги, както и на висококвалифициран персонал. Като цяло България е евтина туристическа дестинация, предпочитана все по- често от млади несемейни туристи, т.е. губеща посещения от млади семейства и семейства с деца. Предпочитани са главно черноморските райони и донякъде местата, предлагащи ски- туризъм. Слабо се популяризират туристическите места за културен туризъм, затова би било хубаво да бъде изпълнен изготвеният план за подобряване на туризма. Той точно и ясно определя големите проблеми в туризма и ако не доведе до конкретни действия за предотвратяване на заплахите и съответно максимално оползотворяване на предимствата на Великотърновския регион, няма да има полза от него.

В заключение е важно да се спомене и съществуващият проблем с комуникацията на всички нива в туризма, както между клиентите и туристическите агенти, туроператори и първични доставчици на туристически услуги (липса на туристическа информация, не добре развита рекламна дейност), така и между самите собственици на хотели, превозвачите, ресторантьорите в района на Велико Търново. Те са конкуренти и всеки от тях има своя стремеж към получаване на възможно повече икономически изгоди (по- висока възвръщаемост от вложените капитали, по- голяма печалба), но в същото време всички работят заедно, на един общ пазар и за една кауза - доброто представяне на държавата, от туристическа гледна точка, пред света. Затова е важно и препоръчително да има съгласуваност в техните действия. В тази насока най- напред трябва да се оправи цялостно материалната база в областта. Необходимо е хотелиерите да обсъждат и изказват мнения и съвети помежду си, защото само така могат пълноценно да се задоволят международните пазарни изисквания. В тази връзка от изключително голямо значение е и отношението на персонала към посетителите. Важно е хората, изпълняващи туристическите услуги, да се чувстват възможно най- добре на работното си място и удовлетворени от работните условия. Само така биха могли да представят изискващия се от тях продукт или услуга на ниво. По този начин туристите, от които се нуждае българската държава, ще имат желание да се върнат отново и да видят какво още могат да научат за нея.

Областта има богата мрежа от културни институции, гарантирано финансиране от общинския бюджет, добри традиции, успешни практики в организирането на големи културни прояви, свързани с фолклора и обичаите на България, както и слабо изразена сезонност. Всичко това е предпоставка за благоприятното развитие на туризма, опазването и обогатяването на културното наследство, тъй като то е особено важно, защото природните ресурси като цяло не могат да се смятат за уникални. От изключително значение за развитието на туризма в областта е и преодоляването на вече изброените проблеми: недостатъчната квалификация в сферата на рекламата и маркетинга; незадоволителното представяне на туристическите центрове в Интернет; ниското качество на предлаганите услуги; слабо развитата институционална структура за управление на туризма; липсата на организация, обединяваща интересите в областта на туризма на всички Великотърновски общини; липсата на цялостна стратегия за развитие на област Велико Търново; както и слабо развитата туристическа инфраструктура и слабата известност на района сред чуждестранните туристи. Само така може да се постигне синергичен ефект, при който получените ползи от съвместната работа на всички институции и хора, работещи на туристическия пазар, ще са много по- големи от сумата на резултатите, постигнати от всеки агент поотделно. Така би се достигнало и до заветната цел - развитие на туризма не само във Велико Търново, но и на национално ниво.
IV Използвани източници:

1. Доц. д-р Нешков, Марин и др. Въведение в туризма. Второ преработено и допълнено издание. Икономически университет - Варна, Издателство "Наука и икономика, 2007.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.