Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново


Категория на документа: Икономика- изменения в териториалната структура на туристическото търсене и потребление;
- изменения в посоките на движение на туристопотоците;

- изменения в състава на туристопотоците (съпътстващи тенденции тук са: масовизация и демократизация на туристопотока, изменения в социално- демографската структура на потребителите);

- изменение в потреблението по видове заведения за пребиваване (като при тази водеща тенденция е характерно: нарастване дела на нощувките в среднокатегорийни заведения за пребиваване, настъпление на нетрадиционни видове заведения).

Това са по- важните видове тенденции от първите две направления. Третият (последен) вид направление - качественото изменение, се характеризира със:

- повишаване степента на лабилност и еластичност на туристическото търсене и потребление;

- индивидуализация на търсенето и потреблението;

- издигане стандарта на туристическото потребление;

- засилване на иновационните процеси и повишаване степента на техническо и технологично осигуряване на туристическата дейност.

Развитието на съвременния туризъм се определя от няколко вида фактори. Най- голямо влияние оказват т.н. демографски фактори (например увеличаване броя и подвижността на населението). Други подобни фактори са икономическите (интензификация на труда и производството), социокултурните (повишаване на образователното и културно равнище на населението), политическите (ограничаване на митнически, визови и други бариери), ирационални и субективни (мода) и такива с ограничаваща роля (сезонност). Всички те са изключително важни за определянето на развитието или съответно застоя на съвременния туризъм както в България, така и по целия свят.3

II Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново - профил на града, анализ, оценка, обобщаване

Велико Търново е разположен в централна България в подножието на Стара Планина, в близост до поречието на река Янтра. Характеризира се с предимно хълмист релеф, съдейки от това че града е разположен между хълмовете - Царевец, Трапезица и Света гора. Климатът е умерено- континентален. През многовековното съществуване на града са създадени и съхранени неповторими паметници на културата, свързани с историята на българската държава. Налице e една от най- големите концентрации на културно- исторически паметници в страната. На територията на областта са обявени около 140 паметника на културата с национално значение (близо 15% от всички в страната), които са концентрирани почти изцяло в общини Велико Търново (67%), Свищов (11%) и Елена (8%). В близост до града са разположени "туристически съкровища" като Вонеща вода (за лечебен туризъм и рекреация); Хотница (за културен туризъм), Арбанаси (за спортен, развлекателен туризъм), Овча могила (лечебен туризъм). Съществуват и други две изключително важни особености, които отличават този град от останалите. Едната е, че през града преминава един от важните транспортни коридори, които свързват България със света, именно транспортен коридор 9 (Хелзинки - Виборг - Москва - Киев - Кишинев - Букурещ - Русе - Велико Търново - Стара Загора - Хасково - Александруполис). Другата особеност е свързана с величественото му минало. Велико Търново е първата българска столица на Втората българска държава (1187 - 1393). Всичко това прави този град един от най- значимите за развитието на българския туризъм, икономика, дори и медицина (специализираната болница за рехабилитация в Овча могила).

Доминиращо значение за областта има маршрутният културно- познавателен туризъм, при който престоят на територията на областта е ограничен, както и, отличаващите се също с кратък престой, делови и конгресен туризъм. По- скоро като изключения може да се разглежда развитието на някои места за стационарен престой (ски- туризъм и стационарен планински отдих в Елена, балнеотуризъм - Вонеща вода). През последните години е налице, макар и в малки мащаби, развитие на селски туризъм.

На територията на областта са обявени 4 курорта (Eлена и Златарица - планински курорти с местно значение, Вонеща вода и Овча могила - балнеоложки курорти с местно значение). В това отношение тя не може да съперничи на редица области с висока концентрация на курорти по Черноморието или в Югозападна и Южна Централна България, но е сред малкото области със сравнително голям брой курорти в Северна България.

Туризмът във Велико Търново е представен предимно от групи с организирани маршрути. Рядко се срещат т.н. самостоятелни туристи, които сами са избрали този град чрез предварително проучване и съответно добри предварителни впечатления. Това е така, тъй като туристите предпочитат утвърдени, т.е. известни туристически дестинации, най- често разположени по Черноморието, планините и столицата на България.

През последните години обаче е налице промяна в тази тенденция. От статистиката от Таблица №14 и прилежащата към нея Фигура №14 ясно се вижда, че броят на реализираните нощувки в област Велико Търново през 2011 и 2012 година следва крива на увеличаване.

Лек спад се наблюдава през годините на световната икономическа криза (2008 - 2010), когато стойностите на показателя значително намаляват - с 10% през 2008 спрямо 2007 и с 14% през 2009, в сравнение с данните за 2008. Вследствие на подобряване на икономическото състояние и платежоспособността на туристите обаче от 2009 година нататък е налице възстановяване на броя на реализираните нощувки и възвръщане на стойностите на показателя към нормалните му граници.

Впечатление прави, че общият брой нощувки - от чужденци и местни туристи, през 2010 спрямо 2009 все още намалява (макар и с минималния 1%), докато реализираните от чуждестранни посетители нощувки значително се увеличават - с 19%. От 2010 година до сега, статистиката показва тенденция към повишаване в стойностите и на двата показателя, като огромно е увеличението на общите нощувки през 2011 в сравнение с броя им през предходната година. Наблюдава се изменение от 39% - от 187 797 през 2010, общият брой нощувки в област Велико Търново достига 261 456 през 2011. През 2012 отново водещо е нарастването на реализираните от чужденци нощувки - увеличение с 30%. Общият им брой се покачва едва с 5% (от 261 456 през 2011, на 275 162 за 2012 година). В следствие на нарастването на двата посочени показателя през последните години - годините на излизане и възстановяване от финансовата криза, се увеличава и продължителността на туристическия престой в града, което допълнително допринася за развитието на туризма.

Освен че Велико Търново е исторически град със значителни културни и религиозни атракции за българския и чуждестранния турист, поради факта, че е и университетски център, в него са създадени и голям брой заведения за забавление. В резултат на това, той е известен като привлекателен център за младите хора. Разположението му по бреговете на река Янтра пък предлага ефектна панорама към реката и прилежащият й ландшафт. Най- голямата атракция на Велико Търново обаче е аудио- визуалното шоу "Царевград Търнов - Звук и светлина", където драматична музика, разноцветни светлини, светкавици, лазерни лъчи и звън от камбани са синхронизирани по уникален начин, за да разкажат бурната история на България. Спектакълът се излъчва целогодишно, независимо от метеорологичните условия и може да бъде наблюдаван безплатно на националните празници и на празниците на града.5 Към момента финансирането му се извършва от Община Велико Търново, а броят на посетителите се увеличава всяка година. През 2007 се наблюдава 30%- тен ръст на туристите, гледали спектакъла. В края на 2006 броят им е 6 800, а през 2007 - 9 200 посетители.6 През 2008 пък е поставен рекорд на излъчванията. Жителите и гостите на Велико Търново са имали възможност да гледат "Звук и светлина" 270 пъти, при среден брой на представленията годишно - около 150.7 През 2011 аудио- визуалният спектакъл е отличен с награда за принос в развитието на културния туризъм, по време на церемонията по награждаване на международното изложение "Културен туризъм 2011" в града.8 По последни данни от общинската туристическа агенция "Царевград Търнов" през 2012 се отчитат близо 10 000 души, гледали уникалното светлинно шоу, а броят на излъчванията е 200 пъти.9 По отношение на чуждестранните посетители на спектакъла, превес се дава на организираните посещения, като основните туроператори, с които "Звук и светлина" работи са: "Тема" (Скандинавия) за туристи от Швеция, Финландия и Норвегия, "Албена ООД" (България) за туристи от Дания и "Каролина" (България) - за туристи от Франция.

Въпреки увеличението на чуждестранните посетители през последните години, може да се каже, че Велико Търново се характеризира с по- силен профил на българския туристически пазар. От една страна това е така поради историческата и културна значимост на града, а от друга заради факта, че страната ни все още няма стабилно присъствие сред туристите извън близките региони. На много пазари тя е известна основно със ски- курортите си и черноморските курорти. Малко пътеводители или брошури окачествяват Велико Търново като приоритетен град сред останалите провинциални центрове. Често в промоционалните материали градът се споменава само като възможност за кратък отдих по пътя към по- далечни дестинации, а не като сериозен туристически център. Величественият град не получава нужната популярност и реклама, и остава "в сянката" на предпочитаните по- известни планински и морски курортни комплекси. Стандартите на предлаганите услуги все още са далеч от международните разбирания, освен това класификационната система и броят на звездите не винаги отговарят на нивото на качество според международните класификационни системи. Това се явява една от пречките за пазарното развитие на региона и утвърждаването му на международния пазар. Показателни са примерите, когато туристически групи се пренасочват към други градове, за да получат настаняване на приемливо пазарно ниво. В допълнение, голям брой туристически услуги не са подсигурени изобщо - не се организират редовни екскурзии от местните туристически агенции, а голяма част от музеите очакват туристите да бъдат съпровождани от екскурзовод, което в повечето случаи е типично само за туристическите групи и не толкова за т.н. независими туристи. В същото време музеите са важна предпоставка за развитието на туризма в региона. Археологическият музей "Велико Търново - столица на България ХII - ХIV век" съхранява множество ценни находки, свидетелстващи за богатата история и културното наследство на България, а в Затворът - музей много видни дейци на национално освободителното движение през 19 век са изтърпявали присъдите си. Известен е и музеят "Нова история", който представя Велико Търново в държавното управление и участието във войните за национално обединение на България. Областта има значителни туристически атракции, свързани с фолклора, обичаите, традиционни занаяти (например Самоводската чаршия) и производства (лозарство и винарство, като винен туризъм в истинския смисъл на думата се предлага на сравнително малко места, но основите са поставени), както и с периодични и епизодични прояви (събори, празници, конгресни прояви). На територията на града се провеждат и едни от най- значимите фестивали - "Балканфолк" и Международният фолклорен фестивал, като в продължение на повече от месец Велико Търново се превръща в една огромна сцена за автентичния фолклор на народи от цял свят.

Въпреки това поради слабия управленчески капацитет от страна на Общината и търговския сектор, в града слабо се развиват маркетингови инициативи. Велико Търново е град, който може да предостави един незабравим престой на туриста, като освен забавления, спорт и лечение, би могъл да открие пред туриста и частица от величественото минало на родината. За целта, е изготвен стратегически план, свързан с развитието на туризма в града, популяризирането му сред чужденците и подобряване на туристическите условия. Стратегията за развитие на Община Велико Търново предлага два възможни донора за маркетинговото развитие: Министерство на Икономиката и програмите на Европейския съюз. Това развитие на чуждестранния пазар обаче е по- сложно, тъй като Велико Търново не е изходна точка. Посещението му обикновено е свързано с първоначалното намерение и решение на чужденеца да посети страната. Освен това България не е със силно развит международен имидж и затова присъствието на независими чуждестранни туристи е ограничено. С оглед на това планът предвижда туроператорите да се ангажират с външния поток от туристи, като непрекъснато биват насърчавани да увеличат подкрепата си за Велико Търново и предлагания там туристически продукт.10

Стратегията за развитие посочва като основна насока "Устойчиво и балансирано развитие на Община Велико Търново чрез насърчаване на туризма и високите технологии в производството", т.е. една от основните цели е насърчаване развитието на града с оглед стабилно установяване на международните пазари. Основният акцент пада върху създаването на туристическа информационна база и подобряване качеството на туристическото обслужване. Стратегията цели също и включването на чуждестранни инвестиции в туристическата индустрия за подобряване на нивото й. Целевите групи са отчасти засегнати в Туристическата концепция. Те се определят от вида на туризма, развиван в региона и спецификата на предлаганите атракции и наличните ресурси.

Чрез стратегическият план се предлага да се комбинират история и култура, с природа и спорт, т.е. да се съчетаят всички характеристики на района, които биха заинтригували и впечатлили посетителя и които всъщност са най- предпочитани. По този начин би се постигнала и друга стратегическа цел - стабилно установяване на града на международните пазари.

Планът за развитие се възприема като източник на идеи и аргументи за разработване на общински проекти. Той служи за обобщаване на положението на района и представя основните предимства, недостатъци, заплахи и цели, представляващи SWOT- анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие на туризма.

Синтезиран SWOT- анализ на туризма в област Велико Търново11
Силни страни
- Богати природни, исторически и културни ресурси, с регионална, национална и европейска значимост;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.