Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново


Категория на документа: ИкономикаКурсова работа
по
"Въведение в туризма"

Тема: "Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново"

Проверил:

гл. ас. д-р Велина

Казанджиева

Съдържание:

I. Теоретичен увод:

- мотиви за избор на тема................................................................ 3
- актуалност...................................................................................... 3
- дефиниране на основните понятия.............................................. 3

II. Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново:
- профил на града............................................................................ 6
- анализ............................................................................................. 8
- оценка........................................................................................... 15
- обобщаване.................................................................................. 16

III. Основни изводи, препоръки и насоки за разрешаване на проблемите.......................................................................................17

IV. Използвани източници................................................................... 20

I Теоретичен увод - мотиви за избор на тема, актуалност, дефиниране на основните понятия

Велико Търново е един от големите градове в България. Като такъв той има водеща роля както за икономиката, така и за цялостното развитие на страната. Градът разполага с разнообразни ресурси - природни, културни, антропогенни, лечебни и други, и благодарение на тях в него се създават условия за развиване на различни видове туризъм. Това го прави атрактивен и го идентифицира като туристическо място, затова е важно и актулано да се разгледат тенденциите в развитието на туризма във Велико Търново.

Най- напред е необходимо да се направи теоретичен преглед - изясняване на значението и определяне рамките на ключовите за разработката понятия, а именно: туристическо място, тенденция и водещи тенденции.

Туристическото място се обобщава като територия, която привлича туристи поради специфични местни условия и на чийто терен се осъществява туристическа дейност във всичките й аспекти. Счита се, че най- удачният подход за интерпретация на подсистемата "туристическо място" е системният подход. Централно място сред неговите структурни елементи заемат туристическите ресурси, които са първични фактори на туристическата привлекателност. Останалите елементи са вторични, производни условия на туристическото място - инфраструктура, туристическа суперструктура, институционална среда, достъпност, имидж, цената на престой и готовността за посрещане на туристи. [...] Туристическото място се формира и развива на основата и в границите на пространствено съсредоточени туристически ресурси, [...] превръщането на едно място в туристическо е съпроводено с поява и развитие на предприятия от различни сектори на туристическата индустрия - хотелиерство, ресторантьорство и др. [...] Според В. Мидълтън всяко туристическо място формира свой "тотален туристически продукт". Той е смесица от туристическите ресурси и всички услуги, опосредстващи тяхното ползване. [...] Границите на туристическото място са резултат от желанията и поведението на туристите, в този смисъл те са условни. Различните туристически места покриват и могат да бъдат определени по широка пространствена скала - от географски региони (Карибски басейн, Средиземноморие), държави (България, Гърция), райони с обща идентичност в отделна страна (Френска Ривиера, Балеарски острови) до обекти, разположени на няколко квадратни метра (Казанлъшка гробница, Айфелова кула). [...] Всяко туристическо място се отличава с индивидуална привлекателност, която е обективно обусловена от качествените и количествени характеристики на системните елементи, [...] и със способност за поемане на определено количество туристи, с оглед запазване на привлекателността на туристическото място.1

За целите на настоящата разработка, като туристическо място ще се дефинира всяка територия, която привлича и приема туристи.

Съществуват различни определения за понятието "тенденция". В най- общ смисъл тя може да се определи като: трайно, еднопосочно изменение в характеристиките на туризма вследствие комплексното влияние на различни фактори. Тенденцията обикновено се характеризира с величина, посока (+ или -) и темп на изменението. Нулевото изменение (или липсата на промяна) не може да се определи като тенденция. [...] Основни подходи, които следва да намерят приложение при изследване на тенденциите в развитието на съвременния туризъм, са: системен, комплексен и информационно- технологичен.2

Основната разлика между трите подхода е начина, по който се разглежда съответния обект на изследване. При първия подход се изисква туризмът да се възприема и характеризира като сложна съвкупност от елементи с техните връзки, йерархия, структура, динамика и поведение. При втория - обектът се разглежда в по- глобален аспект, а информационно- технологичният подход е свързан със съхранение и използване на голямо количество информация с помощта на съвременни технически средства и технологии. За да се изследват тенденциите, се използват и няколко основни метода - статистически, различни видове анализ, анкетни проучвания и други, като информацията може да се набави от публикувани резултати от статистически наблюдения или от научната литература.

Понятието водещи тенденции в съвременния туризъм се свързва преди всичко с групирането им в три основни направления: количествени, структурни и качествени, като от своя страна всяко направление съдържа отделни водещи тенденции. Принадлежащи към групата на количествените изменения са:

- ускорено нарастване на туристическото потребление (със съпътстващи тенденции като: увеличаване на броя на посещенията, увеличаване на броя на нощувките);
- укрепване ролята на туризма в икономическия растеж;
- увеличаване капацитета на материалната база.
Структурните изменения се свързват с:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции в развитието на туризма във Велико Търново 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.