Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България в периода 1997 - 2007г. с Гърция


Категория на документа: Икономика


М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О В И С Ш Е Б И З Н Е С

У Ч И Л И Щ Е

К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема

Т Е Н Д Е Н Ц И И И О С О Б Е Н О С Т И В Р А З В И Т И Е Т О Н А В Ъ Н Ш Н А Т А
Т Ъ Р Г О В И Я Н А Б Ъ Л Г А Р И Я В
П Е Р И О Д А 1 9 9 7 - 2 0 0 7 г. С Г Ъ Р Ц И Я

България и Гърция са съседни по територия държави. Между тях има изградени три гранично-контролно пропускателни пукнта - Илинден - Екзохи, Капитан Петко войвода - Орменион и Кулата - Промахон. Дипломатическите отношения между България и Гърция, които датират от 1880 година, се характеризират днес с високото си равнище, което представлява пример за страните от по-широкия регион. От години Гърция е един от най-значимите търговски партньори на България. Преките чужди инвестиции от гръцки капитали отбелязват още по-активно присъствие на българския пазар, а Гърция заема трето място измежду страните инвестирали в България. Знаително е и количеството валута, което гърците, посещаващи България, влагат в българската икономика, особено след като се вземе предвид, че те са на първо място сред чуждестранните туристи в България. Десетки хиляди българи, които намират работа в Гърция също подпомагат в значителна степен българската икономика с паричните си преводи.

Двустранните отношения между България и Гърция се характеризират с активен политически диалог, разширяващо се икономическо сътрудничество и интензивен образователен и културен обмен. Успешният ход на реализирането на външнополитическите приоритети на България - членство в НАТО и ЕС, утвърди страната ни като фактор на стабилност в региона и желан партньор на Гърция в двустранен и регионален план.

Членството на България в ЕС разкри нови перспективи за по-тясно взаимодействие с Гърция с оглед реализирането на възможностите пред София и атина да оказват ефективна подкрепа за евроинтеграционните, политическите и икономическите процеси в страните от Западните Балкани, както и за формулирането на ясни политики и стратегии на ЕС по отношение на Западните Балкани и Черноморския регион, което е гаранция за просперитета и сигурността на всички страни. Двете страни имат сходно виждане за запазване на европейската перспектива на Западните Балкани и споделят оценката, че европейското обединение няма да бъде завършено без тяхното включване в проекта.

В отношенията с Гърция нашата страна се стреми да реализира редица цели и задачи: разширяване на партньорството по линия на НАТО и ЕС с оглед съвременните предизвикателсва; сътрудничество в рамките на региона с цел укрепване на стабилността и сигурността в Югоизточна Европа; поддържане на активен политически диалог на най-виското и високо равнище и задълбочаване на практическото сътрудничество между министрествата и други институции на двете страни; реализиране на инфраструктурни проекти от взаимен интерес; увеличаване на стокообмена и туристическия поток; създаване на условия за навлизане на български фирми и капитали в Гърция и др.

Вноса от Гърция за България през периода 1997 г. - 2007 г. динамично нараства. През 1997 г. 174,3 млн. евро до 1125,8 млн. евро за 2007 година. Същата тенденция се наблюдава и при износа,макар през периода 1997 г. - 1999 г. да се наблюдава спад в износа на страната ни за Гърция с 361,8 млн. евро за 1997 г. срещу 322,2 млн. евро за 1999 г.След този период от 2000 г. до 2007 г. се набюдава бързо нарастване на износа 409,6 млн. евро за 2000 г. до 1229,5 млн. евро за 2007 г.

Внос за периода 1997 - 2007 година (млн. евро)
Период
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Гърция
174.3
257.9
289.6
345.4
460.6
507.9
639.2
667.7
735.0
967.1
1125.8
Общ внос CIF
4306.7
4416.2
5139.9Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България в периода 1997 - 2007г. с Гърция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.