Тенденции и особености в развитието на външната търговия между България и Гърция в годините до приемането ни в ЕС и след това


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА

Учебна дисциплина:
Анализ и регулиране на външноикономическата дейност на България

На тема:
Тенденции и особености в развитието на външната търговия между България и Гърция в годините до приемането ни в ЕС и след това.

Изготвил: Проверил:
Име и факултетен номер на студента (О. Лозанов) ......................................
Специалност

1. Увод.

Външноикономическите отношения днес играят изключително важна роля за развитието на икономиката и за евроинтеграцията на страната ни. Съседните Балкански страни се явяват като едни от най-важните ни търговски и икономически партньори през последните години. Външната търговия на България с тези страни има приоритетно значение в годините на прехода, поради необходимостта да се изграждат икономически връзки на страната ни с ЕС и Централна Европа. Тези връзки са с висок приоритет и до днес, защото както всички знаем, експортът е двигател за икономическото развитие на нашата страна.

Отличните ни дипломатически отношения с Гърция също играят изключително важна роля за евроинтеграцията и икономическото развитие на България. С различните договори и спогодби, които двете страни са подписали, получаваме продължителна и дейна подкрепа от южната ни съседка за националната цел на нашата страна и приобщаването ни към Европейския съюз от 1 януари 2007г. Тези административни актове на национално ниво и стабилизирането на българската икономика през последните години увеличават интензивността на взаимната търговия и движението на капитали и човешки ресурси между двете страни. Някои от тези актове са изброени и описани по-надолу в текста. Така след 2000г. Гърция се нарежда на трето място по обем на търговията със страни от ЕС.

2. Развитие на стокообмена между България и Гърция

Стокообменът между двете съседни страни има изключително динамично развитие. За 2000г. стойността му е 754.90 млн. евро. и регистрира непрекъснат ръст и през двата разглеждани периода. От 2000г. до 2006г. ръста е около 150 млн. евро. на годишна база. Годините преди и след приемането ни в ЕС (2006-2007г), нарастването спрямо предходните години нараства драстично. През последната 2013г. двустранния стокооборот е приблизително 2980.7 млн. евро, като се наблюдава лек спад в сравнение с предходната 2012г. (3037.1 млн. евро).

Гърция като трета по големина дестинация за износ на български стоки, за периода 2000 - 2006г. реализира на своя пазар български стоки малко над 9.5 млрд. лева. През първата година от този период износа е 798 млн. лева, докато през 2006г. превишава 2 млрд. лева. Приемането ни в ЕС през 2007г. оказва сериозно влияние върху обемите на износа. Само за двете години на членството ни, изнесената продукция е на стойност 4.9 млрд. лева., което се равнява на половината от предходния седем годишен период. Стойностното изражение на износът на България за Гърция през всичките години нараства непрекъснато, следвайки тенденцията на общия стокообмен.
2.1 Износ на стоки от България към Гърция (2000-2006 и след това)

Износът от България за Гърция се съсредоточава в три основни сектора - текстилни изделия и материали, неблагородни метали и електрическа енергия. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

Финансово-икономическата криза се отразява на двустранната търговия между България и Гърция. От една страна, затварянето на много производствени предприятия в Гърция и спада на икономическата активност като цяло, водят до спад на вноса на суровини, материали и средства за производство както и на готова продукция. От друга страна се наблюдава засилен интерес от внос на продукти от български производители с цел постигане на конкурентно съотношение на цена-качество.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
409.60
501.20
557.90
691.50
794
891
1 072.60
Таблица 1. Износ на стоки от България към Гърция (2000-2006г) (млн. евро.)

2007
2008
2009
2010Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции и особености в развитието на външната търговия между България и Гърция в годините до приемането ни в ЕС и след това 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.