Теми за изпит по макроикономика


Категория на документа: Икономика


Глава 1 Предмет и принципи на макроиконом.теория
*Същност на пазарната макросистема
Макроикономиката е дял от общата икон.теория,която изследва рационалното икономическо поведение и избор.Макроикономиката обхваща проблемите,подходи,теории и макроикон.политика.Макроикономиката изследва пазарната макроикономическа система-тя е съвкупност от механизми,с коите се материализират основните цели на икон.развитие и се осъществява процес на производство,разпределение,размяна и потребление.
Пазарната система включва 2 основни вида пазари-продуктов и ресурсен,чрез които се осъществява непрекъснато движение на стоки,пари и ресурси.
Предмет на изследване на макроикономиката е нивото на националния обществен продукт,заетост,безработица,ценово равнище,икономически растеж.Това са и основни макроикономически променливи.
Макроиконом.теория анализира поведението на големи съвкупности от пазарни субекти-домакинства,частен бизнес,държавата-като тя може да бъде и потребител и производител.Чужди иконом.субекти са вносителите на стоки и услуги.а някои от националните производители работят за външните пазари и са като износители
*Чист износ-разликата между стойността на износа и вноса в страната
*Кръгов модем на пазарната система-показва свързаност на пазарните отношения между отделните пазарни субекти,както и взаимовръзката между отделните елементи на пазарната система
стр.14 фиг 1.1
*Цели на макроикономическата политика
-икономически растеж-т.е. увеличаване равнището на производството,нарастване на обществения продукт.От икономическия растеж се различават 2 обществени продукта
1.потенциален-отразява резултатите при пълно и оптимално използване на материални,трудови и капиталови ресурси
2.фактически-показва в пари сумата на всички действително произведени количества стоки и услуги в националната икономика за определен период от време.
В краткосрочен период фактическия продукт може да е повече или по-малко от потенциалния.Разликата между потенционалния и фактическия се нарича разрив на обществения продукт.Той показва количеството стоки и услуги,които обществото губи или получава при допълнително заради високото ниво на неизползваните производствени мощности,по-малко заети или пренатоварване на използваните ресурси.
-пълна заетост,ниска безработица
-ценова стабилност
-поддържане на външноиконом.+ баланси-т.е. баланс между внасяните и изнасяните стоки и услуги и ресурси
*Инструменти на макроиконом.политика
-инструменти-са закони,действия и мерки от държавата,финансова,парична политика ,външноиконом.политика
-финансова политика-разчита на държавните разходи и данъчното облагане ,което осигурява приходи в държавния бюджет.Държавните разходи са за образование,здравеопазване,отбрана
-паричната политика-ЦБ контролира паричното предлагане,влиев върху лихвения %.Държавата прилага 2 вида парична политика-либерална и ограничителна.Либерална-прилага се при застой,а ограничителна -свива се паричното предлагане и лихвения % расте
-политика на доходите-това е регулиране на цените за образование,култура,здраве
-външноикономическа политика-включва регулиране на валутния курс,акции,мита,бива защитна и либерална.Защитна,когато местното производство е неконкурентно способно, и либерална,когато националните производители са конкурентни на световните пазари.
*Основни параметри на макросистемата-макроиконом.анализ използва макроикономически променливи-те са с висока степен на агрегация,номинално и реално изражение и абсолютно и относително измерване
1.агрегация е окрупняване на индивидуалните цени в единно ценово ниво,а общото ценово ниво в агрегатно.Агрегатните променливи се измерват реално и номинално-разликата е от вида ценови индекс,който се използва
фиг 1.2-23 стр
1 група са променливи параметри на икономическаа политика-влиза дб,лихвения %
2 група са външни параметри-включват се войни природни бедствия
Общото влияние на двете групи формира резултативните параметри-тук спадат равнище на цени,безработица
*Подходи,теории и филосифии
има 2 направления-класицизма и кейнсианството.
-класицизъм -оформя се 18 век,поддържа идея за свобода на пазарите,ненамеса на държавата,автоматично пазарно равновесие.Смятат,че пазара се саморегулира,коригира се макроикон.нестабилност-инфлация,безработица.Според тях кризата натиска заплати,цени,те се понижават и по този начин нарастват продажбите и търсенето на труд.Смятат,че държавата само трябва да приема икон.закони,без друга намеса.
-кейнсианство-Джон Кейнс смята,че трябва да има държавна намеса,за да се преодолее нестабилността.Кейнсианството е ориентирано към съвкупното търсене,държавните разходи са част от съвкупното търсене,идеите се налагат 40-70 г на 20 век
В края на 70 те години се възраждат нови школи и течения,обръщат се към класическите идеи-монетаризъм напр.те отричат държавата като регулатор.
Икономическите философии са доказани от практиката подходи и принципи.съществуват два икономически философии-либерална основава се върху класицизма и дирижистка-върху кейнсианството.Либералната ненамеса на държавата,характерна за пасивен тип политика,предпочита се от консервативни партии,а дирижистката за лявоориентирани партии и държавна намеса.

Глава 2 Измерване на макроикон.променливи

*БНП,БВП
БНП включва в парична форма произведената крайна продукция за 1 година обикновено.
Междинни стоки не попадат в потреблението,а се използват от други фирми-производители като изходна суровина за производството .
*Крайни стоки-използват се за крайно потребление,износ,за инвестиции или от държавата
БВП включва произведените крайни стоки и услуги за даден период от време.БВП показва какво количество стоки и други услуги са произведение през текущата година и какви цени са реализирани.
*Номинален БВП е този продукт,който е изчислен по текущи за годината цени,ако не се сравнява с нивото на БВП за друг период,номиналното изражение е равно на реалното изражение.
*Дефлатор на БВП е отношението между реалния и номиналния БВП
*Потенциален БВП е оптималното равнище на обществения продукт,получено при пълно използване на производствените ресурси.
*Фактическият БВП отразява действителното използване на наличните ресурси за даден период от време.
*Разрив на БВП е разликата между потенциалното и фактическото равнище-може да е положителен-тогава е рецесионен,може да е отрицателен-нулев,инфлационен
*C лични потребителски разходи- са разходите на домакинствата и заемат около 60 % от БВП.Те се делят за разходи за стоки с дълготрайни употреба,разходи за услуги и разходи за стоки с краткотрайна употреба .
*I инвестиционни разходи са разходите на частния бизнес за покупка на дълготрайни материали
*G държавни разходи-заплати за администрацията на държаватаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за изпит по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.