Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Категория на документа: Икономика- мислене, ориентирано към продукта;

- чувство за отговорност;

- организаторски способности;

- решителност;

- способност да вдъхновява другите;

- тактичност и чувствителност по отношение на нуждите на хората.

Съчетаването на административните с лидерските способности дава възможност да се състави един идеален модел на съвременния ръководител.

Освен критериите за оценка, при формирането на становище за назначаване на кандидати се използват и препоръки от предишен работодател.

Назначаване и въвеждане на новите членове на персонала в работата

Назначаването на избраните кандидати на съответната длъжност е заключителен етапна комплекса от дейности за попълване състава на персонала на предприятието. Оформянето на официалните взаимоотношения изисква подготвяне и предоставяне на всеки избран кандидат на пакет от документи. Тази документация е задължителна за всички и съответства на трудово законодателство. Тя включва: молба за назначаване на работа; автобиография; документи за самоличност; документ за трудов стаж; документи за образование и допълнителна квалификация и правоспособности; медицинско удостоверение; свидетелство за съдимост; препоръка от предишен работодател и др.

Формалната страна се изразява в подписване на трудов договор между работодателя и съответната личност. Неразделна част от трудовия договор е длъжностната характеристика.

Дейността по въвеждането на новите членове в работата има няколко важни цели:

- запознаване с прекия ръководител

- представяне и контакт с колектива или преки подчинени;

- запознаване с вътрешния правилник на предприятието, правата и задълженията;

- запознаване с работното място.

1.44. Оценяване на персонала Основни принципи.Методи критерии за пценка.Видове системи за заплащане и условия за тяхното прилагане

Оценяването на персонала е процес на събиране и обобщаване на информация за характеризиране дейността на отделни работници и служители, както и за формиране на становище за качеството на тяхната работа съобразно изискванията за стандартите и целите на организацията.

Главните цели, които се преследват с реализирането на функцията по оценяването на действащия персонал са насочени към цялостното подобряване на неговия състав и структура, създаване на постоянна нагласа за повишаване на знанията и уменията.

Оценяването се извършва предимно чрез атестиране. То е добре структурирана система от конкретни показатели за периодично сравняване и оценяване качеството на извършената работа и конкретните характеристики на поведението на персонала. Целта е да се следи развитието на всеки, да се прави съпоставка с резултатите от предходните атестации.

Оценката на кандидатите за заемане свободни длъжности се формира от една страна от информацията в представените документи, а от друга - от допълнителна информация, събирана чрез - писмени изпити, събеседвания и др.

Основен и най-често използван метод за оценяване на кандидати за заемане на свободни длъжности е конкурсът.

Важен въпрос при оценяването е определянето на субекта, който трябва да извърши оценката. Обикновено при атестирането се използва вътрешна комисия, която се избира от органите за управление и имат определен мандат.

За качеството и достоверността на оценката важно значение имат и принципите, които се използват при нейното формиране. Към тях могат да се посочат: комплексност, целенасоченост, равнопоставеност, гласност, адаптивност, ефективност и др. Тяхното приложение винаги диференцирано в зависимост от равнището на провеждане на оценяването и избора, особеностите на длъжността, за която се състезават кандидатите, качествата които трябва да се оценяват и др.

Технологични процедури за оценяване. Подходи и методи
Оценяването на персонала е интелектуален творчески процес, който съдържа субективни елементи, защото по-голяма част от човешките качества не се поддават на точни количествени измервания. Върху окончателната оценка оказват влияние и личните впечатления от проведени разговори, интервюта и дискусии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Tеми за държавен изпит по мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.