Tеми за държавен изпит по мениджмънт


Категория на документа: Икономика


7. Възнаграждението на труда да изразява цената на извършената услуга, да е справедливо и да удовлетворява както работника, така и работодателя;
8. Централизация и децентрализация на властта в съотношение, което е най-благоприятно за преприятието;
9. Яснота в йерархията - ясен път, по който преминават съобщенията от "горе-надолу" и "отдолу-нагоре";
10. Ред - предварително определяне на мястото, което всеки и всичко имат в предприятието;
11. Справедливост, в смисъл съчетаване на доброжелателност с правосъдие, което позволява да се постигне една умерена степен на строгост в разпорежданията, без това да изключва предаността на работниците и добрата им воля в работата;
12. Устойчивост на ръководния персонал, така че ръководителите на средно ниво да бъдат задържани на една и съща длъжност за по-продължително време;
13. Инициативността, която следва да се поощрява, защото така се превръща във важен стимул на поведението.
14. Единство на персонала, което може да се създава и развива, а благодарение на него се придобива сила.
Гълик и Ъруйк за разлика от Файол , отделя прогнозирането от планирането и особенно подчертава значението му за съвременното пр-во.Според него административната дейност включва: Функциите на администриране (функциите на управление)

Като се опира на петте елемента на администрирането, формулирани от Анри Файол (те са съответно "Предвиждане", "Разпореждане", "Организиране", "Съгласуване", "Контролиране"),
Лутър Гълик доразвива съдържанието на тези функции и ги представя по начина, представен по-долу.
Planning - Планиране

Това е подготовката на задачите, които предстоят да бъдат изпълени, както и посочване кое е решението, за да може организацията да постигне своите цели.
Organizing - Организиране

Това е създаване на формална структура на подчинение, на основата на която се изграждат разделението на работите между производствените подразделения, определя се и се коригира дейността им и всичко това е насочено към постигането на вече определената цел.
Staffing - Комплектоване на щата

Това е работа с личния състав - подбор и подготовка на служителите, създаване на необходимите условия за трудова дейност.
Directing - Ръководство

Отнася се до вземането на решения и оформянето им във вид на заповеди, инструкции, разпореждания.
Coordinating - Координиране

Отнася се до осигуряването на съгласувани действия на всички подразделения в организацията, благодарение на които образуват едно единно цяло от действия.
Reporting - Отчетност

Това е осигуряване на информация за висшестоящите инстанции чрез отчети, доклади, проверки.
Budgeting - Бюджетиране

Отнася се до съставянето на финансовите планове и осъществяването на финансов контрол.Три от седемте елемeнта на административната дейност - а това са планирането, организирането и координацията - Гълик взаимства от схемата на Анри Файол. Файоловското понятие "Командване", Гълик замества с понятието "Ръководство". Същевременно представя "Контролът" като "Бюджетиране" и "Отчетност". Докато Файол разглежда работата с хората като "Организация", то Гълик отделя тази дейност като самостоятелен елемент - това е "Комплектоването на щата".

И така седемте елемента на Гълик са обединени в абревиатурата POSDCRB - от първите букви на елементите при тяхното изписване на английски език.
Гълик и Ъруик предлагат критерии за специализация на административната дейност:
Цел на административната дейност-да се групират видовете дейност, който преследват една цел

Операциите-в едно звено да се групират лица извършващи еднотипни операции
Географски критерии-изграждане на административни завена Да се извършва по географски региони
Те формулират и 2 нови приципа:
Принципа на делегирането : определено право на ръководителя да делегира права на подчинените си,при делегирането той приема, че:" властта и отговорността трябва да бъдат съвпадащи и равни"
Принцип за диапазон на кохтрола: необходими са определени ограничения за броя на лицата , които са непосредствено подчинени на ръководителя,Според Ъруик нито един ръководител не може да контролира повече от 5-6 подчинени , чиято работа е непосредствено свързана.
Бюрократично управление
Период - 20-те години на 20-ти век
Представители - Анри Файол, Макс Вебер
Основни идеи - поставя се акцент върху мениджъра като основна фигура, чиито функции са да планира, организира, ръководи, координира и контролира. Обръща се внимание върху и се изследва йерархията като най-логичата структура за една организация и се отговаря на въпроса защо тя е най-ефективна.
Вебер-той разглежда развитието на бюрокрацията като средство за въвеждане на ред и рационалност в социалният живот,за него е важно администриране основано на експертизи -правила-на експерти и администрация основаващи се на дисциплина-правила за служители,

Основните принципи на идеалната бюрократична организация на Макс Вебер са следните:
1. Цялата дейност се разчленява на елементарни операции, който се закрепват към определени звена и длъжности , максималното тазделение на труда дава условия за използване в всички звена на експерт , които носят пълна отговорност за ефективното изпълнение на своите задълженияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Tеми за държавен изпит по мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.