Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държавен изпит


Категория на документа: Икономика


1. Повременно-премиална система – РЗ се определя на основата на действително отработеното време, което се увеличава или намалява в съответствие с постигнати икономически резултати от предварително определените показатели. А такива могат да бъдат – обема продажби, сумата на търговските отстъпки и надбавки, сумата на приходите и размера на печалбата. Тези показатели за премиране/санкциониране задължително се отразяват във вътрешните правила за организация на РЗ във фирмата. Тази система се прилага основно при административно-управленския персонал на фирмата;
2. Сделнопропорционална-премиална система на заплащате – тя е съчетание на пряката сделна система съчетана с премия, т.е. фактическата РЗ се установява като произведение от обема на (продажбите), разценката на заплащането, увеличена или намалена с размера на премия, респективно санкция за постигнати допълнителни резултати, респективно печалба или икономия или преразход на материални разходи. Той (последния показател) се прилага тъй като нарастването на продажбите може да бъде съпроводено с увеличаване на материалните разходи. Премия или санкция може да бъде включена в РЗ и за един чисто търговски показател – култура на търговско обслужване;
3. Сделно прогресивна – с нарастване на възприетия показател за оценка на труда над определен норматив разценката нараства прогресивно. Например до 2000 лв. обем продажби разценката е 1, след което тя прогресивно нараства. Тази система съдържа изключително силен материален стимул за нарастване на икономическите резултати от търговската дейност, които могат да бъдат постигнати на основата на висока интензивност и ефективност на труда на заетите във фирмата;
4. Сделно-пропорционална регресивна система – до определен размер на продажбите разценката е единица, след което прогресивно намалява. По такъв начин се поставя ограничение, което може да бъде предизвикано или от силно нарастване на разходите или от силно влошаване на културата на търговско обслужване;
5. Повременно-процентна-премиална система – съдържа редица предимства, тъй като съчетава в себе си положителните страни на повременната и сделната система. В търговската практика е известна като комбинирана система на заплащане, т.е. при нея се определя пропорцията за отработено време, постигнатия обем продажби и премия за допълнителните показатели. Разценката за 100 лв. обем продажби носи наименованието комисионно възнаграждение.
Посочените системи за заплащане на труда се прилагат при т.нар. индивидуална организация на труда, където точно може да се определи размера на постигнатия икономически показател от съответния работник или служител. Наред с индивидуалната се прилага и колективна организация на заплащате на труда. При нея се определя общия размер на средствата на РЗ, които са постигнати от съответния екип и те се разпределят между отделните работници.
III. Анализ и планиране – средствата за работна заплата изразяват трудовите разходи търговската фирма. Техният размер се предопределя от структурата на персонала и от размера на индивидуалните работни заплати по категории персонал. Определянето на оптималната численост и структура на персонала е в основата на оптимизирането на трудовите разходи на търговската фирма.
Предпоставките за планирането на средствата за работна заплата и на средната работна заплата са: резултатите от анализа и средствата за работна заплата и на средната работна заплата; планираната численост и структура на персонала; индивидуалните работни заплати и избраната форма на заплащане на труда по категории персонал.
Възможни са два подхода при планирането на средствата за работна заплата и на средна работна заплата: от общото към частното и от частното към общото.
При първия подход в основата на плана за средната работна заплата са планираните трудови разходи( СРЗ): РЗ ср. пл. = СРЗ пл. / ЧП; СРЗпл. =РСРЗпл x Опл.
Този подход позволява в основата на желаните и заложени в плана средства за работна заплата и средна работна заплата да се поставят желаното и реално достижимо равнище на трудовите разходи като елемент на разходите по обращение и планирания обем дейност.
Въз основа на планираните средства за работна заплата средната работна заплата се определя по формулата: РЗ ср. пл. = РСРЗ пл. x ПТ пл.
Планирането на средствата за работна заплата и на средната работна заплата позволява на мениджърите да осигурят изпреварващи темпове на нарастване на производителността на труда спрямо темповете на нарастване на средната работна заплата.
Въз основа на определените индивидуални работни заплати по категории персонал и численост може да се определи планираният размер на средствата за работна заплата.
СРЗ пл. = Σ РЗi x ЧПi
Средната работна заплата се определя като средна притеглена величина на индивидуалните работни заплати и числеността на персонала:
РЗ ср. пл. = Σ РЗi х ЧП / Σ ЧПi
В основата на плана за средствата за работна заплата и на средната работна заплата са, от една страна, създаването на достатъчно материални стимули у персонала за повишаване на производителността на труда и, от друга, снижаване равнището на трудовите разходи.
Основните източници на информация за анализ на средствата за работна заплата са: трудовите договори; числеността на персонала; планът за продажбите и производителността на труда.
При анализа на средствата за работна заплата се използват абсолютни и относителни показатели.
Към абсолютните показатели се отнасят: средствата за работна заплата (СРЗ), средната работна заплата (РЗср.), абсолютна икономия или преразход, абсолютното изменение на работната заплата.
За абсолютно изменение на работната заплата: РЗ ср. = РЗ ср.1 - РЗ ср. 0
За абсолютна икономия или преразход: А/И/П = СРЗ1- СРЗ0
Към относителните показатели се отнасят: равнище на средствата за работна заплата, което показва средствата за работна заплата на всеки един лев или на сто лева продажби; относителна икономия или преразход на средствата за работна заплата, която представлява разликата между коригираните средства за работна заплата и фактически изплатени средства за тази цел.
Етапите при провеждането на анализа на средствата за работна заплата и на средната работна заплата са:
Подготвителен етап – събиране и обработка на необходимата за анализа информация;
Оценка на динамиката и степента на изпълнение на плана за средствата за работна заплата – определят се базовите и верижните индекси, а също и индексът за изпълнение на плана. Въз основа на тях се определят темповете на изменение на средната работна заплата и на средствата за работна заплата;
Пофакторен анализ – разкриване и количествено измерване на влиянието на факторите, обусловили изменението на средствата за работна заплата и на средната работна заплата. Основните фактори, обуславящи изменението на средствата за работна заплата са: индивидуалната работна заплата; съставът и структурата на персонала; продажбите
Зависимостта между факторите и анализираните показатели е функционална и чрез метода на индексния анализ се измерва количествено влиянието на всеки от тях.
Индексът на променливия състав характеризира промените в средната работна заплата като цяло: IРЗ ср. = РЗ ср.1 РЗср1= Σ РЗi 1 x Di1 / Σ РЗi 0 x Di 0
Индексът на постоянния състав измерва влиянието на промените в индивидуалната работна заплата върху средната работна заплата.
I пост. състав = Σ РЗi1 x Di0 / Σ РЗi 0 x Di0
Индексът на структурата характеризира изменението на средната работна заплата под влияние на промени в структурата на персонала: I стр. = Σ РЗi1 x Di1 / Σ РЗi1 x Di0
В основата на анализа на средната работна заплата е сравняването на темповете на изменение на средната работна заплата и темповете на изменение на производителността на труда. За да се намали равнището на трудовите разходи, темповете на нарастване на производителността на труда трябва да изпреварват нарастването на средната работна заплата.
С помощта на пофакторния анализ на средствата за работна заплата се анализира относителният показател равнище на средствата за работна заплата (РСРЗ). Основните фактори, влияещи върху равнището на средствата за работна заплата, са средствата за работна заплата като измерител на разходите за работна заплата на търговската фирма и продажбите. Връзката е функционална и чрез метода на индексния анализ се измерва количествено влиянието на всеки фактор.
Изводи от анализа и очертаване на насоките за повишаване на материалната заинтересованост на персонала и за снижаване на равнището на разходите за работна заплата. Необходимо е да се посочат действията, целящи премахване на отрицателно влияещите фактори и засилване на разкритите при анализа положителни тенденции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.