Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държавен изпит


Категория на документа: Икономика


Поради многообхватния характер на обособяването на търговията като стопанска дейност се налагат следните няколко извода:
Исторически стеклите се условия и фактори за обособяване на търговията като вид стопанска дейност са сходни с тези, обусловили появата на пазара, като: разделението на труда в обществен, регионален и стопански мащаб; специализацията на производства и дейности; икономическата обособеност на търговците; обективната необходимост от международен стокообмен;
Разширяват се параметрите на търговската дейност, като обекти на покупко-продажби са не само стоките и услугите, но и факторите на производството, капиталите, кредитите и други;
Търговската дейност непрекъснато доизгражда и усъвършенства своя специфична технология, организация, управление и инфраструктура;
Специализацията на самата търговска дейност води до нейното по-нататъшно вътрешно обособяване на търговия на едро и на дребно.

III. Диалектика на развитието й като форма на стоково обръщение, отрасъл на стопанството, функционална стопанска дейност, дейност по добавяне на стойност - търговската дейност се явява водеща функция на фирмите работещи в пазарната среда. Това дава основание:
Търговията да се разглежда като стопанска дейност, която има функционален характер. За да бъде даден стопански субект търговец е необходимо той пряко да извършва акта на покупко-продажба, т.е. не променя характера на закупените стоки, както е при производителя;
Освен с функционален характер, търговията следва да се разглежда и като отрасъл на стопанството, който е неразривно (тясно) свързан с останалите отрасли в икономиката и по-конкретно с транспорта, селското стопанство, индустрията, комуникациите и др.
Съвременните концепции разглеждат търговията и като бизнес дейност за покупко-продажбата на стоки и услуги. При този бизнес се извършва обмен на ценности и за двете страни. Ценност за потребителя (купувача), която намира израз в степента на задоволяване на неговите потребности (материални, духовни и др.). Търговията е свързана и с обмен на ценност за търговеца, която се изразява в задоволяване на неговите финансови потребности, потребности от собствен имидж, висок пазарен дял и др.
Като всеки друг вид бизнес дейност в процеса на покупко-продажбата, търговията добавя стойност, която намира израз чрез търговските отстъпки и надбавки. Те са продукта, който създава търговската дейност.
Тема 3: Потребителско търсене – същност, видове, фактори обуславящи потребителското търсене, тенденции. Методи за изучаване и прогнозиране. Покупателен фонд и покупателна сила на населението. Фактори обуславящи покупателната сила.


I. Модерната търговия, присъща на пазарния тип стопанство изисква преди всичко задълбочаване, усъвършенстване и издигане на научното равнище на изучаването на потребителското търсене. То има съществен дял в разрешаването на все по-разширяващият се маркетингов подход в развитието на стопанството. Развитието на стопанството и на дейностите на неговите структурни елементи има за свое изходно начало изискванията на пазара, нуждите на потребителите, чието задължение е прерогатив преди всичко на търговията.
Потребностите на индивидите, домакинствата, социалните групи, предприятията, фирмите и правителството изпреварват възможностите на обществения и частния сектор на стопанството за тяхното стоково и парично покритие. Това не съответствие може да бъде и степенувано и по различен начин разрешавано от държавите и техните народи. Затова се налага диференцирано разглеждане на обема, структурата и тенденциите на пазарното търсене на стоките.
По своята икономическа същност потребителското търсене е онази част от потребностите на индивидите, домакинствата и населението, която е предявяване на пазара, има парично покритие и е за определен модел и/или конкретни стокови наименования. Потребителското търсене на населението е определено стоково. Предвидените по този начин потребности означават, че алтернативите са недостъпни или икономически необосновани. Потребителското търсене е важен елемент на пазарния механизъм на всеки тип стопанство. Друг е въпросът, че този елемент може да бъде стихийно формиран, социално регулиран или да се развива под влиянието на комплекс от икономически, политически, социални и пазарни фактори.
Потребителското търсене има двойствен характер – от една страна, представлява форма, в която се проявяват потребностите, а от друга, се изразява в определена сума пари, в която се проява платежоспособната му страна.
Индивидуалното търсене може да се разглежда както своеобразно подреждане на стоките по качества, приход, цени, които едно лице или домакинство ще купи. Много са вариантите относно това подреждане. Установено е по „теория на пределната полезност”, че качеството на стоката, която човек търси на определена цена, ще клони към онази, осигуряваща най- голямо удоволствие срещу парите.
Купувачът се съобразява с максималната полезност на вещта. При това положение индивидът не само се съобразява с предлаганата полезност на допълнителни количества или бройки, които купува, но взема предвид и връзката им с допълнителните единици от други стоки. Неговите покупки вероятно ще бъдат повлияни и от пазарните цени на други стоки и от търсенето, което проявява към тях. Съвсем вероятно е той да отчита и бъдещите цени , което може да насърчи и отложи покупката на последващите продукти.
Индивидът купува повече при по-ниски цени и по-малко при по-високи, ако останалите фактори останат непроменени. Това е съдържанието на известния закон за търсенето, изразен чрез действията на една отделна личност. С други думи, това ще е количеството, при което лицето ще плаща все по- малко за всяка следваща единица от изделието – по-малко за втората единица от продукта, сравнено с първата, още по-малко за третата, сравнено с втората, и т.н., докато се стигне до точката, при която няма да е склонен да плати нищо за всяка допълнителна единица.
Покупателната сила на всеки индивид е ограничена – той рядко купува всичко, което желае. Цените го ограничават да купи стоката от която се нуждае, като се съобразява с тези цени.
II. Видове потребителско търсене – в стопанският живот съществува множество видове търсене, които могат да бъдат обособени по различни признаци. Всеки отделен вид търсене предлага формулирането и решаването на конкретна задача от страна на дадена търговска организация. Можем да посочим основните видове потребителски търсения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.