Теми по човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


В крайна сметка може да се направи извода, че предоставяйки своите способности отделната личност предоставя определена услуга на дадена цена. На трудовия пазар се извършва покупко-продажба на трудови услуги.

Основната характеристика на пазара на труда е свързана с взаимодействието между търсенето и предлагането на труд. Търсенето на труд също има свои особености, които го отличават от търсенето на другите стоки. Специфичното тук е, че работодателят търси "стока" не за еднократна употреба, а като производствен фактор с дълготрайна употреба.

3.Особености на ПТ:

Поради обстоятелството, че на трудовия пазар имаме специфична стока (работна сила), специфична сделка (трудов договор) има особености, които го отличават:

-специфичност на стоката, сделката - трудова услуга;

-според Адам Смит предмет на покупко-продажбата е трудът;

-според марксистите предмет на покупко-продажбата е работната сила, като това се запазва и в западната теория;

-работната сила не се купува, тя се наема, което е регламентирано в нормативната уредба (КТ); Купуването и продаването е нещо, което е физически неотделимо от човека;

-продължителност - производството и формирането на капитала отнема дълъг период от време (примерно от 7-27г.);

-трипартизъм: участват три страни - икономически агенти (търсещи и предлагащи работна сила), синдикати и държава; Явлението трипартизъм означава предварително съгласуване на решението между правителството, синдикатите и работодателите по отношение на доходи, заетост и нормативни документи, изработени от работодателите. Той се проявява на ниво предприятие, организация и на държавно ниво.

-работодателят гледа на човешкия капитал като актив за дълготрайна употреба (склонен е да инвестира в него и да го развива). От гледна точка на работодателя: той използва различни тестове, оценки, интервюта с които се опитва да събере реална информация за кандидата. По отношение на работниците - работната заплата, време на работа, условия на труд;

-адекватност и асиметричност на информацията: различна е за работника и работодателя и крие рискове и за двете страни. От страна на работодателя се предпочита изпитателен срок;

-невъзможност за изчистване на пазара чрез намаляване на цената (работна заплата);

-свободно влизане и излизане от ПТ;

-предлагането на труд надвишава търсенето - това придава сила на работодателите, но пък в същото време не важи за хората с редки професии, изявени способности и висока квалификация;

-характеризира се с продължителност на сделката (договора);

-отсъствие на изчистване от "излишъци". Стоката на пазара на труда не може да се натрупва на склад, да се обезценява или да се използва second-hand.

Съвършеният пазар на труда е теоретичен модел и се основава на идеални условия. Трудовият пазар има огромно значение за стабилността на фирмите, за икономическото и социалното развитие на страната, за равнището и качеството на живота.

Тема 9: Институции и организации на пазара на труда

1.Институции: Функционирането на трудовия пазар е възможно при наличието на определени форми, които исторически се развиват. Институционалната структура на пазара на труда включва държавните институции; неправителствените организации на работниците (представени от профсъюзите) и организациите на работодателите (като Българската търговско-промишлена палата, Българската Търговска Камара); законодателството (правовата рамка на трудовия пазар) колективното трудово договаряне и други неправителствени организации. На тези, така наречени трудови борси се осъществява връзката между търсещите и предлагащите труд.

Най-важната форма на трудовия пазар е посредническата институция - трудова борса. Трудовата борса се заражда около 20-те години, след това са забранени поради спекулативна дейност, но след Втората световна война отново започват да функционират.

Днес, трудовата борса спомага да се реализира ефективно функцията на трудовия пазар, бързината на информацията. Историческият опит показва, че в началото на трудовия пазар не е съществувала тази институция. С развитие на икономиката се проявява обективната потребност от посредническа институция. Трудовата борса изпълнява посреднически функции между купувачите и продавачите на труд (работодател и работник). Целта на трудовата борса е да ускори процеса на реализация на сделките на трудовия пазар. Други функции, които изпълнява трудовата борса са: социална функция; регистриране на безработни, консултантска дейност и др. -нито една от тези функции не е присъща на пазара.

*Особености на общото понятие трудова борса:

-наличие на информационна система;

-тя е различна от останалите видове борси, това изхожда от спецификата на работната сила и трудовия пазар;

-регистрация на търсещите и предлагащите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.