Теми по човешки ресурси


Категория на документа: ИкономикаПрогнозите за населението на България се правят от Центъра за население към БАН. Прогнозите биват: пасивна (механична) и активна. Прогнозата за населението през 2050-2060г. е то да наброява ~5-5,5 млн.д.

Тема 2: Човешки ресурси, трудови ресурси, работна сила - дефиниции и основни характеристики

1.Ресурс - лат. дума, означава извор, източник. Ресурсът е нещо, с което се разполага и може да се използва в определена дейност или за постигането на определена цел. Естеството на дейностите и целите определя вида на необходимите ресурси. Икономическите ресурси са всичко, онова което може да се използва в икономиката за постигане на резултати и цели.

Основни групи ресурси са: -земя, природни богатства (икономически ресурси в степента, в която са усвоени, ползват се или могат да се използват: води, разработени полезни изкопаеми); -капитал: физически (сгради, съоръжения, паричен капитал); -човешки ресурси (като брой, възрастова структура, образователна структура, демографски тенденции, продължителност на живот); -нематериални ресурси (патенти, лицензии, ноу-хау); -невъзпроизводими, възпроизводими и икономически възпроизводими ресурси.

2.Човешки ресурси: За ЧР се говори във военното дело, спорта, икономиката и др. Влизайки в икономиката, човешкият ресурс има определена подготовка - образование, квалификация, умения и др. В процеса на работа натрупва още знания и опит, отново се влива в човешкия ресурс - той единствен има свойството да се потребява, но в този процес се съхранява и обогатява. Той не може да се "пипне", той се оценява чрез оценка на продуктите (стоки, услуги). Излизайки от икономиката ЧР е с обогатени знания, умения и опит.

Факторите, които обуславят качеството на ЧР са: индивидуални качества и равнище на образование и квалификация; здравословно състояние на индивида и на населението като цяло; ценностна система на семействата и на нацията като цяло; спецификата, структурата и ефективността на системата на здравеопазване; способност на семействата да инвестират в обучение; мотивацията на хората; миграции, традиции, религиозни вярвания и др.

Обхват и състав на ЧР: Под ЧР на една страна обикновено се има предвид населението, а то е източник на ресурси. В икономиката обаче е различно:

-в микроикономиката - ЧР на едно предприятие са хората, с които то разполага - персонала.

-в макроикономиката няма общо приети дефиниции и показатели за ЧР. Статистиката работи с термини като население, трудоспособно население, работна сила, заети и безработни.

Човешките ресурси на икономиката това са хората като икономически ресурс и биват потенциални и реални. Потенциални ЧР са физическо и психическо дееспособно население за трудова дейност (долна граница 15 нав. год. и горна граница, варираща според индивидуалното състояние на отделните индивиди). Реални ЧР са частта от потенциалните ресурси, представляваща лица, които могат и желаят да работят. Категорията "неможещи да работят" вкл. учащи и лишени от свобода. Към категорията "нежелаещи да работят" са домакини, майки, отглеждащи децата си, лица, разполагащи с доходи и др.

Равнище на заетост: Съотношение между броя на заетите лица и общата численост на населението.

Равнище на безработица: Броят на безработните, разделен на общата численост на работната сила.

Население - за България 7365 млн.д. (2011) Дефинициите за население в трудоспособна възраст могат да се регулират. Долната граница е 15 навършени години. Горната граница се променя: до 1989г. и до 2000г. за мъжете е 60г., а за жените 55г. От т.г. за мъжете тя е 65г., а за жените 63г., като трудовият стаж за всяка следваща година се увеличава с по 4 месеца. Това оказва влияние на броя на трудоспособното население.

Трудоспособно население е населението в трудоспособна възраст без лицата с влошено физическо или психическо здраве, включително работещи в надтрудоспособна възраст, неработещи, но в трудоспособна възраст и желаещи да работят. Към 2011г. трудоспособното население е ~4,5 млн.д.

3.Трудови ресурси - това е един от най-важните фактори на икономическия растеж. Трудови ресурси са трудоспособното население без учащи и лишени от свобода. Този фактор включва количеството на работната сила, нейният качествен състав и степен на ефективно използване. Трудовите ресурси са населението на една страна в законоустановената трудоспособна възраст (над 15г. до пенсионна възраст - 63г. за жени и 65г. за мъже). Интервалът на трудоспособната възраст се мени, като долната граница е постоянна, а горната се увеличава.

4.Работна сила: РС е способността на човека да се труди. Това е съвкупност от физически и духовни умения, чрез използването на които човек е в състояние да извършва определена дейност. РС се характеризира с индивидуалност, динамичност (уменията нарастват или намалят), професионална насоченост.

РС включва: желаещи да работят - които работят и които желаят да работят и са регистрирани в Бюрата по Труда; нежелаещи да работят - отглеждащи децата си, разполагащи с високи доходи, заети в сивата икономика, социално деградирали хора.

Статистически работната сила се очертава като сума от заети и незаети, но желаещи да работят (икономически активно население). В статистиката се извършват репрезентативни изследвания за броя на желаещите да работят. За Агенцията по заетостта безработни са тези, които са регистрирани в Бюрата по труда, поради което данните на статистиката са по-високи от тези на Агенцията по заетостта.

Към 2011г. работната сила възлиза на ~3,3 млн.д. ; ~120 хил.д. в надтрудоспособна възраст; относително висок е делът на работещите жени ~47,5%, а във възрастовата група до 24г. се наблюдава относително малък брой.

4.1.Характеристика на работната сила: по показателите - брой; възрастова, полова, регионална, образователна, професионална и квалификационна структура. Динамиката на икономическия растеж зависи от степента на използване на трудоспособното население за икономическото развитие; от трудовата му активност, от качественото и количествено съответствие с потребностите на производството. Като регионално разпределение България се дели на 2 части - Северна и Южна България. Населението е неравномерно разпределено. Най-концентрирано е София-град и окръг. През 1999г. Президентът на републиката с Указ утвърди границите на сега действащите 28 административни области. С ПМС от 2004г. бяха определени центровете на 6-те района за планиране, районирани според броя на населението по правилата на ЕС.

Тема 3: Трудът като човешка и като икономическа дейност

1.Трудът като човешка дейност: В началните фази на еволюционното си развитие човекът е живеел примитивно, бил е близко до животинските видове. Хранел се е с каквото намери, живеел е в пещери. Хомо-сапиенсът доминира над заобикалящия го свят с качествата си да мисли и да създава, т.е. да се труди. Трудът е в основата на човешкия прогрес- човекът създава условията, при които живее. Това, което не е от природата е плод на човешкия труд.

Човекът изпълнява различни по вид дейности, усвоява тези дейности, усъвършенства се чрез изучаване, наблюдение и опит; човекът мисли, осмисля, планира дейността си; поставя си цели. Именно тези особености - да мисли, осмисля, планира са дали на човека надмощие и са го тласнали по пътя на прогреса. Тези му три качества са основното, което го отличава от животните.

Трудът е целесъобразна, целенасочена дейност, която създава продукти с определени форми - чрез специфични комбинации на елементарни дейности се достига до създаване на различни продукти. Този процес се нарича общ. разделение на трудовите насоки: 1)в по-тясна специализация; 2)чрез използване на научно-техническия прогрес.

2.Трудът в икономиката: Икономиката създава възпроизводими условия за съществуването на човека - няма икономика без хора и труд, няма държава и общество без икономика. Трудът е в основата на съществуването на икономиката, а тя стои в основата на държавата и обществото, следователно трудът е в основата на съществуването изобщо.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.