Теми по човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


Кариера и кариеризъм. Кариерата е естествен стремеж на всеки член от персонала да промени своето социално положение чрез заемане на по-отговорна длъжност или чрез растеж на място като следствие от повишаване на квалификацията. Тя е несъвместима с кариеризма, който е агресивен стремеж и дейност на хората към заемане на по-висока длъжност без наличие на необходимите качества за нея. Кариеристът е аморален тип личност, защото стремежът му е продиктуван от подбуди за лично облагодетелстване, а дейността му - непочтена. Обикновено тя се изразява в интриги, злепоставяне, подкупи и т. н.

Кариера и авторитет. Кариерата е непосредствено свързана с авторитета. До голяма степен той е и следствие от кариерата. Въпреки тази връзка и зависимост те не са тъждествени. Кариерата е социално, а авторитетът - морално явление. Авторитетът е не само следствие от кариерата, а и предпоставка за нея. Това показва, че съществуват два вида авторитет.

-Първият вид е формален авторитет. Той е пряко следствие от заеманата длъжност в йерархията.

-Вторият е неформалният авторитет. Той е независим от заеманата длъжност и се формира чрез общественото мнение.

Кариера и професионална ориентация. Кариерата е пряко свързана с избора на професия. Практиката показва, че сполучливата или несполучливата кариера зависи, от това, дали е избрана желаната или нежеланата професия.

Бюрата по труда трябва да следят и изучават сегашните и бъдещи потребности от професии специалисти, да организират обучение за тяхното придобиване и професионална реализация.

2.Етапи на кариерата. В литературата няма единомислие по етапите на кариерата. Повечето автори смятат, че кариерата преминава през 5 етапа:

-Първият започва с избора на професия и включва подготовката за нейното практическо осъществяване, в т.ч. и стажа, където индивидът за пръв път се среща с нея.

-Вторият етап включва първите години регулярен трудов стаж на установено работно място.

-Третият етап е най-важен и най-продължителен. Той включва реалното професионално израстване и получаване на обществено признание.

-Четвъртият етап се нарича поддържащ, стабилен трудов растеж. При него професионалните позиции се стабилизират и утвърждават, без това да преустановява по-нататъшното развитие.

-Последният, петият етап, включва пенсионирането и след пенсионната дейност, включваща занимания, за които в предишните етапи не са съществували условия.

3.Управление на кариерата. Кариерата не е проблем само на работещите в икономическата организация. Тя е проблем и на мениджърите, на специалистите, които се занимават с управление на персонала. При управлението на персонала трябва да се спазват следните принципи:

1.Принцип за справедливостта: безпристрастно и точно преценяване качествата на членовете на персонала и при необходимост да се издигат в йерархията.

2.Принцип на отговорност: органите които се занимават с кариерата, да носят служебна и морална отговорност за допуснати грешки от по-късен период.

3.Принцип на последователност: развитие на члена на персонала да се развива плавно, последователно изкачване в йерархичната стълбица.

4.Принцип на приемственост: предварително да се определя заместникът на титуляра, за да се осъществява необходима подготовка.

Кариерата в икономическата организация се управлява с помощта на формални и неформални програми. Водещото в тях са идентифицирането на наличните качества, от една страна, изграждането на необходимите качества за бъдещ растеж, от друга, които мотивират хората към кариера и им помагат при преодоляване на психични и социални бариери. Управлението на кариерата е процес, който има специфично проявление, тъй като засяга отделни личности.

Управлението на кариерата е важен социален и морален проблем. Ето защо с него трябва да се занимават изявени специалисти и морално утвърдени личности, които точно и безпристрастно ще определят пригодността на човека за дадена длъжност.

Лекции по Човешки ресурси на проф. Васил Тодоров - ТУ, 2012г.

към тема 24 - цели:

1.Да се допринася за повишаване на резултати от текуща труд. дейност.

2.Да се съкрати времето за усвояване на нови труд. задължения;

3.Да се осигури възможност на всички, които желаят да развиват своите професионални качества.

4.Да допринася за повишаване на труд мотивация.

ІІ. МЕТОДИ:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.