Теми по човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


 Тема 1: Население - основни характеристики. Населението на България.

1.Население: Това е съвкупност от индивиди, обитаващи дадена територия към определен исторически момент или през определен период от време (или дата) и се променя в резултат на ражданията, умиранията и миграциите. Под "дадена територия" се разбира определени пространствени граници. Тази човешка съвкупност е в непрестанно движение и се развива в течение на времето. Развитието на населението има 2 основни аспекта:

-количествени - настъпват изменения на числеността на населението като цяло и на отделни подгрупи от него;

-качествени - настъпват изменения в качествените характеристики на индивидите с отражение върху населението като цяло или на определени групи от него.

Населението е обект на изучаване от демографията, социологията, психологията, медицината, икономическите науки, които обхващат научни знания от различни гледни точки.

Население в трудоспособна възраст са хората, които живеят на дадена територия към определен момент или период и са в трудоспособна възраст, определена чрез закон. В Б-я тя е от 16г. до 60г. 4 м. за жени, и за мъже - до 63г. 4 м.

Трудоспособно население са лицата, които по физическо или психическо здраве не са трудоспособни + трудоспособни лица в надтрудоспособна възраст. Трудови ресурси- трудоспособното население.

Към 2011г. населението на Земята е ~7 млрд.д. По континенти: най-голям брой население има в Азия ~4, 2 млрд.д.; в Европа ~700 млн.д.; в ЕС ~500 млн.д. Държава с най-голям брой население в ЕС е Германия ~82 млн.д., а с най-малък е Люксембург ~400 хил.д.

Етнос/етническа група: Етническа група или етнос е обособила се група от хора, членовете на която се идентифицират въз основа на: биологичен произход, история, раса, родствени връзки, религия, език, култура, територия, националност или външен вид. Основен принцип за определяне на етноса е личната декларация или самоопределянето.

Етническа структура на населението в България: По данни от 2011г. българска етническа принадлежност имат ~85% от населението на България; турска ~9% и ромска ~5%.

Нация: Терминът "нация" за първи път се появява в Англия през 1250г. Най-общо казано: това са гражданите на една държава. Те могат да са от различни етноси и да изповядват различни религии. По-строго определено: нацията е териториално-обособена общност от хора с общо минало, език, култура, самосъзнание, традиции и вярвания. Българската нация е етническа, духовна, стопанска и политическа цялост, която има свой живот и свое предопределение.

Народност: народна самобитност; съвкупност от черти, характерни за един народ. Обикновено се има предвид етнос или етническа група, но понякога се използва и под формата за нация.

2.Население на България - историческо развитие и състояние, основни характеристики.

Населението може да се наблюдава и характеризира в различни отношения: брой; продължителност на живота; полова, възрастова, образователна и етническа структури. Чрез преброяване на населението се установяват броя и други негови характеристики. Първите 2 преброявания в България са проведени през:

-1880г. и обхваща тогавашното Княжество България ~2 008 млн.д.;

-1881г. и обхваща Източна Румелия ~943 хил.д.; или през 1882-83г. общо за двете части на България ~3 млн.д.;

Последни преброявания: 1992, 2001, 01.02.2011г. По данни от последното преброяване населението на България е ~7 365 000д., а средната гъстота - 66,35 д./кв. км. По брой на жителите България се отнася към малките държави в Европа и света, а това до голяма степен определя нейното място и роля в международните отношения.

Тенденции в изменението броя на населението:

-През първия подпериод 1882-1989г. се наблюдава непрекъснато увеличаване и имаме устойчиво нарастване броя на населението. Факторите, оказващи влияние са положителен естествен прираст (раждаемостта е по-голяма от смъртността); увеличаване средната продължителност на живота и подобряване условията на живот; миграцията;

-През втория подпериод 1989г. до сега се наблюдава устойчиво намаление броя на населението. Естественият прираст през втория подпериод е 5%о, а през последната година той е 3%о. Факторите, оказващи влияние за демографския срив са емиграцията; намаляване естествения прираст, в чиято основа стои раждаемостта - по друг начин казано това е несигурността в утрешния ден; повишаване на смъртността като резултат от застаряване на населението;

Днес, средната продължителност на живота е 73,5г., като за мъже ~70г., а за жени ~78г.

Възрастов и полов състав:

От 1900 до 1920г. средно за всички възрастови групи жените са 970/1000 мъже, след което броят им през следващите години се изравнява.

След 60-те години жените превишават мъжете. В младите възрастови групи до към 30г. - жените са по-малко от мъжете ~935жени/1000 мъже. Във възрастовата група 40-50г. жените стават повече от мъжете и през следващите години вече разликата става рязка.

През 2011г. възрастовите групи в интервала 30-60(69) г. са най-многобройни; в интервала 50-59г. са 1049 жени/1000 мъже;

Образователна структура: През 2011г. при 20 и повече навършени години се наблюдава ~22,4% с висше образование, със средно ~49%, а с основно и по-ниско ~30%, като 80 хил.д. са регистрирани без образование.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.