Тема за държавен изпит по Финансов контрол, УНСС, 2013 година


Категория на документа: Икономика


Тема 11 - Получаване на доказателства за свързани лица ,събития до датата на одиторския доклад и действащо предприятие.
Специфични въпроси на одита на приблизителните счетоводни оценки и справедливи стойности

1.Получаване на доказателства за свързани лица

Одиторът извършва одиторски процедури, разработени за получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства относно установяването и оповестяването от страна на ръководството на свързаните лица и на отражението на сделките със свързани лица, които са съществени за финансовия отчет. От одита обаче, не може да се очаква да разкрие всички сделки със свързани лица. Необходимо е одиторът да има достатъчно ниво на разбиране и познания за предприятието и неговата среда, за да може да идентифицира събития, сделки и операции, и практики, които могат да доведат до риск от съществени неточности, отклонения и несъответствия по повод свързаните лица и сделките с такива лица.
Одиторът следва да е запознат с наличието на свързани лица, тъй като:
1) Приложимата рамка за финансова отчетност може да изисква оповестяване във финансовия отчет на определени взаимоотношения между свързани лица и сделки.
2) Съществуването на свързани лица или на сделки със свързани лица може да окаже влияние върху финансовия отчет. Например данъчното законодателство в различните юрисдикции може да окаже влияние върху задължението и разхода за данъци на предприятието, което изисква специално внимание, когато съществуват и свързани лица.
3) Източникът на одиторски доказателства оказва влияние върху оценката на одитора относно неговата надеждност. По-висока степен на доверие може притежава одиторското доказателство, получено от несвързани трети лица или създадено от тях.
4) Сделката със свързани лица може да се мотивира от други, а не само от обичайните бизнес съображения, например разделяне на печалба или дори измама.

Одиторът преглежда информацията, предоставена от лицата, натоварени с общото управление и от ръководството, посочваща имената на всички известни свързани лица и извършва следните процедури във връзка с изчерпателността на тази информация:
- преглед на работните книжа от предходни години за имена на известни свързани лица;
- преглед на процедурите, използвани от предприятието, за установяване на свързани лица;
- отправяне на запитвания относно обвързаността на лицата, натоварени с общото управление и отговорните длъжностни лица с други предприятия;
- преглед на документацията за събранията на акционерите, за да се определят имената на основните акционери или, ако това е уместно, получаване списък с основните акционери от съответния регистър;
- преглед на протоколите от събрания на акционерите и от заседания на лицата, натоварени с общото управление, и други подходящи регистри,установени със закон, като например регистър за дяловите участия на директорите;
- отправяне на запитвания към други одитори, понастоящем участващи в одита, или към предишни одитори относно техните познания за други свързани лица;
- преглед на данъчните декларации върху печалбата и друга информация,предоставяна на регулаторните органи.

Когато приложимата обща рамка за финансова отчетност изисква оповестяване на връзките със свързани лица, одиторът следва да се убеди, че оповестяването е адекватно.
Когато получава разбиране за вътрешния контрол на предприятието, одиторът разглежда адекватността на контролните процедури върху упълномощаването и отразяването на сделки със свързани лица.

В хода на одита е необходимо одиторът да бъде с повишено внимание за съществуването на сделки, които изглеждат необичайни при конкретните обстоятелства и могат да са индикатор за съществуването на неустановени преди това свързани лица. Примери за това са:
• сделки, извършвани при необичайни търговски условия, като необичайни цени, лихвени равнища, гаранции и условия за изплащане;
• сделки, за чието възникване липсва очевидна логична бизнес причина;
• сделки, при които съдържанието се различава от формата;
• сделки, обработени по необичаен начин;
• голям обем или значими сделки с определени клиенти или доставчици, съпоставени с останалите сделки.
• неотразени сделки, като например получаване или осигуряване на безплатни управленски услуги.

В хода на одита, одиторът извършва процедури, които могат да установят съществуването на сделки със свързани лица. Примери за това са:
• извършване на детайлни тестове на сделки и салда;
• преглед на протоколи от заседания на акционери и на лицата, натоварени с общо управление;
• преглед на счетоводната документация за големи или необичайни сделки или салда, отделяне на специално внимание на сделки, отчетени в края или близо до края на отчетния период;
• преглед на потвърждения на вземания и задължения по заеми и потвържденията от банки. Този преглед може да посочи взаимоотношения на гарант и други сделки със свързани лица;
• преглед на инвестиционни сделки, например, покупка или продажба на дялове в капитала на съвместно или друг вид предприятие.

При проверката на установените сделки със свързани лица, одиторът следва да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства относно това,дали тези сделки са били подходящо отразени и оповестени.

Поради естеството на взаимоотношенията със свързани лица, доказателствата за сделка със свързано лице може да са ограничени, например относно съществуването на материални запаси, държани от свързани лица на консигнация, или пък отразяване като разход за лицензионно възнаграждение, съгласно инструкция на предприятието майка до дъщерното є предприятие. Поради ограниченото наличие на подходящи доказателства относно такива сделки, одиторът следва да обмисли прилагането на процедури като:
• потвърждаване на условията и сумата на сделката със свързаното лице;
• фактическа проверка на доказателствата, притежавани от свързаното лице;
• потвърждаване или обсъждане на информация с лица, свързани със сделката, като например банки, адвокати, гаранти и агенти.

В случай че одиторът не е в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства относно свързаните лица и сделките с такива лица или достигне до заключението, че тяхното оповестяване във финансовия отчет не е адекватно, той следва по съответен начин да модифицира одиторския доклад.

2. Събития до датата на одиторския доклад

Одиторът следва да разгледа ефекта на последващите събития върху финансовия отчет и върху одиторския доклад. МСС 10 разглежда третирането във финансовия отчет на събития, като благоприятни, така и като неблагоприятни, възникващи след края на периода и идентифицира два вида събития:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема за държавен изпит по Финансов контрол, УНСС, 2013 година 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.