Тема по планиране


Категория на документа: Икономика- действителни работи - съпровождат се с разходи на време и ресурси;

- очаквателни работи - не изискват ресурси, а само време;

- фиктивни работи - не изискват нито ресурси, нито време. Отразяват логическата връзка между останалите видове работи.

Работите се свързват помежду от събития, характеризиращи определени състояния на обекта на управление. Събитията могат да бъдат:

- начални - те не се предшестват от други работи;

- промеждутъчни -те са резултат от една или няколко работи,след които започват др;

- завършващи (крайни) - те свидетелстват за постигането на определената цел и след тях не следват други.

По този начин събитията и целите се оказват свързани помежду си чрез работите. Всички събития и работи се обединяват в единен календарен времеви график (Фиг. 10).

Фиг. 10. Времеви график, където

- критичен път

Целите и събитията се изобразяват с кръгчета, в които се посочва тяхното съдържание и пореден номер, а работите се отбелязват със стрелки, водещи от едно кръгче към друго (след приключването на една работа към следващата). Около стрелките има информация за продължителността на изпълнение на работата и свързаните с нея разходи. Над стрелката се отбелязва времето, а под стрелката - разходите. Ако за прехода от едно събитие към друго не се изискват разходи на време и труд, то връзката между събитията на графиката се отбелязва с пунктирана линия.

Изисква се спазването на някои основни правила:

- номера на последващото събитие винаги е по-голям от номера на предходното;

- не трябва да има събития, с изключение на първото и последното, от които не излизат или в които не влизат каквито и да било работи;

- движенията винаги са в затворен контур;

- събитията не могат да се съединяват с повече от една работа;

- при паралелни събития се въвеждат фиктивни работи.

Всяка последователност от работи, разположени във времето, при които крайното събитие на една работа съвпада с началното събитие на следващата след нея се нарича път. Пътищата могат да бъдат:

- пълен - когато неговото начало съвпада с началното събитие, а краят му - със завършващото;

- частичен - от начално събитие до промеждутъчно или от промеждутъчно до крайно събитие;

- критичен - най-дългия път във времевия график от началното до крайното събитие. Той определя и пределната продължителност на изпълнението на заданието.

На времевия график е удобно да се отразяват:

- варианти на многоходови действия по реализацията на плановото задание - например движението на изделията и техни отделни части;

- поредността на операциите като някои от тях могат да се осъществяват само в строга последователност, а други - паралелно;

- сроковете за начало и край;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.