Тема по планиране


Категория на документа: Икономикаб) косвени - основани на статистически характеристики.

Нормирането на ресурсите става преди всичко на базата на следните методи:

- отчетно-статистически. При тях обемът на произведената продукция се съпоставя с разходите на ресурси и на тази база се определя съответните стойности. За основен недостатък на метода се счита усреднеността на получената норма, фактическото узаконяване на допуснати загуби, допускането на нерационално използване на ресурсите, допускането на неточности при оценяването на реалните възможности на производството.

- опитно-производствени (известни още като аналитико-изследователски). Основават се на изпитания на оборудването, хронометраж на операциите изпълнявани от най-опитните и подготвени работници, научна оценка и обобщение на получени данни, което създава надеждна основа за разработването на норми;

- аналитико-разчетни. Основават се на конструктивните възможности на оборудването, потенциала на човешкия организъм, заключенията от проведените специални медико-биологични изследвания, качествените характеристики на използваните суровини и материали. Получените по този метод норми се считат за технически и научно обосновани.

Много често нормите са индивидуализирани например към отделни подразделения или работни места. Широко са разпространени и груповите норми, предназначени за еднотипни работни места в различни подразделения или производствения процес като цяло. За особено важни ресурси или продукти с ограничена номенклатура могат да се разработват и т.н перспективни норми. Ако условията в дейността на предприятието постоянно се менят се разработват и се използват текущи норми. Особеното при тях е, че те се преразглеждат и преизчисляват периодически съобразно промените и при необходимост.

Наличието на разработени норми и нормативи позволява да се определят прогнозни и планови показатели чрез директно пресмятане. Например при данни за обема на търсенето много лесно може да се планират разчети за производствената програма според нормативните разходни норми за производството на единица продукция.

С помощна на нормативите се регулира дейността в производствената и непроизводствената сфера. В производствената има приети нормативи за данъчни и други задължителни плащания и отчисления, както и за поддържането на резервни фондове, за минимален размер на уставния капитал и т.н. В непроизводствената сфера се използват нормативи за минимален доход, за разходи за здравеопазване, образование и др.

С помощта на нормативния метод се разработват т.н нормативни задания, с които се възлага производството на определено количество продукция или извършването на определена работа за даден период от време при спазване на определени изисквания за качество.

Метод на експертната оценка. Основава се на рационалните доводи и интуицията на висококвалифицирани специалисти (експерти), разработени на базата на информация за прогнозируемия обект. Широко се използва при прогнозирането на природни ресурси, технически достижения, развитието на науката, в случаи с голяма неопределеност, при отсъствие на достатъчно и достоверна информация, при екстремални условия, в случаите, когато обектът не се поддава на предметно описание или математическа формализация.

В качеството на експерти се използват експертни комисии и съвети от органите на властта, научни съвети на институти, отделни лица. Едно от важните условия при този метод е експертите да не са заинтересовани по никакъв начин и форма от резултатите на експертизата.

Изработването на експертната оценка предполага преминаването през следните основни етапи:

- определяне на състава от експерти;

- разработване на процедура на експертизата (въпросник, скара на оценките, способи за изработване на колективно мнение);

- анализ на резултатите.

Експертизата може да бъде индивидуална и колективна и се изразява под формата на докладна записка, сценарии, интервю и пр.

Индивидуалната експертиза се изработва на базата на представени мнения на експерти, които обаче нямат връзка помежду си.

Колективната експертиза може да се изработи по различни начини като: създаване на комисия, кръгла маса по определен проблем, съвет и др., където има възможност за съгласуване на мненията, т.е. има възможност за колективно решаване на проблема на базата на спонтанното лавинообразно генериране на нови идеи, провеждане на последователни анкети и определяне на колективно мнение. Типични в това отношение са методът Делфи, методът на Мозъчната атака и пр.

За надеждност на експертната оценка е необходимо изпълнението на поне две условия - наличие на висококвалифицирани експерти и осигуряване на независимост и обективност на мнението им.

Една от слабите страни на метода е, че при нестабилност в обществото и икономиката при планирането много трудно се приемат методите на екстраполация и експертна оценка.

Математико-статистически методи на планиране (разгледани в предходните части). В основата им стоят оптимизационни разчети на базата на различни видове модели. При тях много често се прибягва до помощта на компютри и друга изчислителна техника. Различава се макроикономическо и вътрешнофирмено моделиране, но при условие, че вероятността от структурни промени е малка.

Най-опростените модели от тази група са статистическите. Например корелационната връзка между две и повече явления. С нейна помощ може да се прогнозира развитието на явление А при съответното развитие на свързаното с него събитие В. Статистическите модели намират най-широко разпространение във финансовото планиране.

Друга основна група са методите на линейно програмиране. Те дават възможност по пътя на решение на системи от уравнения и неравенства, свързващи редица променливи показатели, да се определят оптималните им величини при взаимното им съчетаване. Това помага по зададен критерии да се избира най-подходящия вариант на функциониране или развитие на обекта на управление, с което да се обезпечи минимализиране на разходите и максимизиране на печалбата.

Много често методите на линейното програмиране се използват там, където има нужда от оптимизация на разходите на едни или други ресурси и позволяват:

- да се избират технологии, даващи възможност да се изработи необходимия обем продукция при минимални разходи на суровини и материали;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.