Тема по планиране


Категория на документа: Икономика


- баланс на отделната фирма;

- баланс на корпорация;

- баланс на подотрасъл;

- баланс на национално ниво.

г) според измерението в основата:

- едномерни - една мярка се прилага;

- двумерни и многомерни.

д) според начина на представяне на данните:

- брутни - стопанските процеси са в абсолютни измерения;

- нетни - някой позиции се отразяват като салдо.

е) според форма на представяне:

- едностранни - ресурсите и потребностите са едни под други;

- двустранни (Т-образно) - ресурси (вляво) и потребности (вдясно).

ж) според целите са:

- аналитични;

- работни и др.

Балансът представлява двустранна бюджетна таблица, в лявата част на която се отразяват източниците на ресурси, а в дясната тяхното разпределение. Таблицата може да има следния вид:
Източници на ресурси
Разпределение на ресурси
Остатък в началото на периода
Текущо потребление
Външни постъпления
Реализация навън
Вътрешни икономии
Резерви
Резерви
Остатък в края на периода
ОБЩО
ОБЩО
БАЛАНС
БАЛАНС
Таблица 3. Планов баланс на материални ресурси

В основата на баланса стои т.н. балансово уравнение, според което сумата от остатъка на ресурсите в началото на периода и постъпленията от външни и вътрешни източници трябва да е равна на сумата от техния разход за текущо потребление и реализация навън и остатъка в края на периода.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.