Тема по планиране


Категория на документа: ИкономикаБюджетен метод. Основава се на съставянето на бюджетни таблици, в които се отразява състоянието или бъдещото движението на икономическите ресурси и резултати от стопанската дейност във връзка с изпълнението на поставените цели. Допустимо е разработването на няколко алтернативни бюджета в съответствие с различни сценарии за развитие.

Във всяка фирма могат да се съставят няколко вида бюджети.

Основният или общият бюджет отразява движението на паричните средства, състоянието на активите и пасивите, приходите и разходите и пр.

Разграничават се и натурално-веществени, стойностни и трудови бюджети. Могат да се съставят и оперативни бюджети на производството, продажбите, материалните запаси, готовата продукция, разходите, приходите, вземанията и пр.

Бюджетният метод на планиране осигурява:

- повишаване на ефективността в работата на организацията за сметка на децентрализацията на управлението, бързото идентифициране и коригиране на отклоненията;

- оптимизация при разпределението и изразходването на ресурси, разкриване на безстопанственост и пр.;

- надежден контрол и оценка на движението на ресурсите, равнището на разходите и пр.

Координацията на отделните бюджети, определянето на отклоненията и оперативното осъществяване на необходимите коригиращи мероприятия стоят в основата на т.н. бюджетно управление.

Балансов метод. Основава се на взаимното обвързване на два основни бюджета - ресурсите със съответните източници и потребностите със съответните направления за определен период от време (най-често една година). Ако при сравнението с потребностите ресурсите са недостатъчно, то стартират процеси на търсене на допълнителни източници, които да покрият дефицита. Необходимите ресурси могат да се привличат от вън, но могат да се набавят и за сметка на рационализацията на вътрешното им използване. Невъзможността (по една или друга причина) да се реши проблемът с дефицита води до намаляване на потреблението чрез механичното му съкращаване или по пътя на неговата рационализация в съответствие с намалението на крайните резултати. Ако е на лице противоположната ситуация - излишък на ресурси - се търси разширение на потреблението или съкращаването на излишъците. Последното е целесъобразно, защото поддържането на запаси изисква изразходване на по-големи средства още повече, че не може да се избегне моралното остаряване, разрушаването и обезценяването.

Балансовия метод се реализира чрез съставянето на система от баланси, които могат да бъдат[1]:

а) според съдържанието си балансите са:

- материални - разработват се на всички нива на националната икономика за суровините, материалите, горивата и енергията, за машините и съоръженията, за производствените мощности, за предметите за потребление и за услугите. Използват предимно натурални мерки (тонове, метри, киловатчаса), както и условно-натурални. Такива баланси се предвижда да се разработват за продукти с особено важно значение - за задоволяване на важни потребности на населението, за отбрана, за поети задължения към други страни и др.;

- трудови - отразяват формирането и използването на работната сила между различните сфери, отрасли и дейности на икономиката, в съответствие с поставените цели на развитие. Разработват се баланси на работната сила по отрасли, на квалифицираните работници, на специалистите и др.;

- стойностни - отразяват движението на финансовите средства и ресурси. Тези баланси акумулират в себе си материално-веществени пропорции на възпроизводството и са известни като синтетични баланси. Това са държавен бюджет, счетоводен баланс, кредитни и касови планове на банки,баланс на паричните приходи и разходи на населението,платежен баланс и др.

б) според обхвата на процесите във времето:

- отчетни - разкриват минал период на развитие;

- текущи - характеризират настоящ период на развитие;

- прогнозни - отразяват предвиждания в бъдещето и се делят на:

- провизорни /20-30 години/;

- дългосрочни /15-30/;

- средносрочни /7-15/;

- краткосрочни /1-5/;

- текущи за 1 година.

в) според обхвата на процесите в пространството:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.