Тема по планиране


Категория на документа: Икономика


- разработване на система за оценка и стимулиране на труда, изхождайки от крайните резултати от работата на подразделението и др.

Успешната реализация на целите на предприятието до голяма степен зависи от това как в процеса на планиране те ще бъдат разбити на подцели и задачи. В най-общия вариант, алгоритъмът на планирането на целите включва тяхната конкретизация в технико-икономически показатели, отнасящи се до конкретната работа на предприятието и формулирането на основните проблеми, изискващи своето решение за достигане на целите.

Целите могат да бъдат:

- конкурентни, когато реализацията на една цел е възможна само за сметка на реализацията на друга;

- допълващи се, когато реализацията на една цел не е възможно без реализацията на друга цел;

-независими, когато целите не са свързани помежду си.

Фиг. 3. Възможна комбинация на целите при тяхната конкуренция

Фиг. 4. Възможна комбинация на целите при тяхното допълване

Фиг. 5. Възможна комбинация на независими цели

Функции на планирането. Под функции на планирането следва да се разбира обособени видове труд в следствие на разделението на труда вътре в процеса на планиране. На практика тук се включва всяка работа, всяко действие, извършвано в процеса на формиране на плана, насочено към промяна в състоянието на предприятието.

В състава на функциите на планиране се включват:

Намаляване на сложността. Важна функция на планирането е преодоляването на реално съществуващата сложност на планираните обекти и процеси. Това е възможно само при предварително определяне на най-важните връзки и зависимости, обединяването им в модули, разграничени по сфери на дейност и залагането им като структурни елементи при разработването на единния план. Подобен подход позволява плановия процес да се разбие на отделни планови разчети и да се опрости процесът на разработка и реализация на плана, а също така и на контрола на неговото изпълнение.

Мотивация. С помощта на процеса на планиране трябва да се инициира ефективното използване на материалния и интелектуалния потенциал на предприятието.

Прогнозиране. Една от основните функции на планирането е възможно най-точното прогнозиране на състоянието, както на външната, така и на вътрешната среда на предприятието по пътя на систематичен анализ на всички фактори. Качеството на прогнозата определя и качеството на плана.

Осигуряване на безопасност. Планирането трябва да отчита фактора риск, за да го избягва или поне да го намалява.

Оптимизация. Планирането трябва да обезпечи избора на допустимите и най-добрите алтернативи на използването на ресурсите.

Координация и интеграция. Планирането трябва да обединява хората, както в процеса на разработване на плана, така и при неговото изпълнение, да предотвратява конфликтите и да отчита възможностите за интегриране на различните сфери на дейност на предприятието.

Подреждане. С възможностите на функцията планиране се създават условия за единност и подреденост в действията на всички работници в предприятието.

Контрол. Планирането позволява да се създаде ефективна система за контрол на производствено-стопанската дейност, за анализ на работата на всички подразделения на предприятието.

Документиране. Планирането осигурява възможност за документално отразяване и представяне на хода на производствено-стопанската дейност на предприятието.

Обучение. Планирането оказва и голям възпитателен ефект посредством разработваните образци за рационални действия и позволява обучаване на базата на допусканите грешки.

Общи методи на планиране. Основна задача на планирането е да разработи мероприятия, които трябва да се изпълняват днес, за да може предприятието да работи ефективно в бъдещето. Поради това средствата и методите за обосновка на плановите решения се явяват свързващ механизъм между настоящето и бъдещето. Те в голяма степен определят научно-техническото равнище на планирането и качеството на плановете.

Използваните по-общи средства и методи за обосновка на планови решения имат своите особености. Теорията и практиката разполага с богат инструментариум, позволяващ решаването на доста широк кръг от въпроси. Не е нужно плановите работници в едно предприятие да са специалисти в областта на всички методи, използвани при планирането. Достатъчно е да имат обща представа за всички методи, да познават тяхната същност, кога, къде и при какви ситуации са приложими, техните силни и слаби страни и пр. Трябва да се подчертае, че разглежданите общи методи имат универсален характер и се използват освен за обосновка на планови решения и при решаването на други икономико-управленски задачи. В практиката на планирането обикновено под метод се разбира технически прийом, процедура или друг инструмент, имащ съществено значение при изпълнението на една или друга задача. Но това стеснява в известна степен кръга от възможности. Поради това методите на планиране трябва да се разглеждат в по-широк аспект, включвайки и други похвати като квалификация, информационно обезпечаване, мотивация и пр.

В практиката на планиране различните методи могат да се използват едновременно, което понякога създава проблеми от гледна точка на целесъобразност и съвместимост, тъй като не всички могат да се съчетават един с друг. Освен това разходите за различните методи са различни. Поради това трябва да е изяснено предварително дали използваните методи са съвместими помежду си, включително по отношение на време, разходи, крайни резултати и т.н.

Използваните в практиката на планирането методи имат различна степен на формализация. Някои от тях се свеждат до икономико-математически модели и дори са програмно обезпечени, а други имат доста свободен алгоритъм на провеждане, но за сметка на това успешно допълват творческите възможности на мениджърите, занимаващи се с проблемите на планирането.

Основната задача на планирането е при дадените условия, доколкото е възможно, да намери решение на задачите, стоящи пред фирмата. Това не винаги е възможно, но е задължително управлението да се стреми към него постоянно. Понастоящем са се оформили няколко метода на планиране като бюджетен, балансов, нормативен, математико-статистически, графични, на експертната оценка, на имитацията и др. Търсенето на оптимален вариант става по пътя на итерацията, т.е. последователния преход от едно решение към друго, като второто по някакъв начин подобрява първото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.