Тема по планиране


Категория на документа: Икономика


- пълният път на движение към целта.

Това дава възможност да се състави най-рационалният план за осъществяването на каквито и да било мероприятия, да се организира техния контрол и не на последно място облекчава управлението на сложни стопански процеси и системи.

Оптимизацията на времевия график има за цел търсенето на възможности за съкращаване на разходите на време и ресурси - минимум разходи на ресурси в нормативно предвиденото време, минимум време при зададения разход на ресурси. В основата й стои:

- проверката на целесъобразността на изпълнението на планираните работи;

- разкриването на излишните и незадължителните работи;

- определяне на възможностите за паралелни действия;

- проверка на целесъобразността на съществуващата степен на детайлизация.

Оптимизацията се осъществява на базата на съществуващия резерв от време. Той се определя като разлика между най-ранния възможен и най-късния допустим срок на завършване на операцията. Такъв резерв съществува само при тези операции, които не участвуват в най-краткия път. При това се предполага, че продължителността на операциите се разглежда с достатъчно висока степен на точност.

Според различните източници методите, близки до PERT, наброяват повече от 100 разновидности. Въпреки това всички притежават някои общи характеристики:

- методът гарантира щателно планиране на проекти;

- методът дава възможност за моделиране и експеримент;

- използването на метода разширява участието в процеса на планиране на специалисти от по-ниските равнища;

- повишава ефективността на контрола;

- приложим е при решаването на много планови задачи;

- неточността на оценките снижава ефективността на метода;

- ако времето за осъществяването на събитията не може да се предвиди (както е например при научните изследвания), системата не може да бъде използвана.

С помощта на подобни графици може да се контролира фактическото изпълнение на работите, да се определят и анализират измененията в процеса на тяхното осъществяване, да се коригират сроковете за изпълнение, да се преразпределят ресурси.

Трябва да се подчертае, че възможностите за използване на различните методи на планиране имат своите граници. Те са определени в голяма степен от динамично развиващите се съвременни процеси, чието планиране става все по-трудно. Нараства и времето необходимо за извършването на анализа, тъй като плановите разчети стават все по-дълги и трудоемки поради нарастващата сложност и комплексност на съвременните събития и явления. Не бива да се пропуска и бюрократизма и инертността на съвременните организации и служители и техния страх от новостите.

Разбира се планирането може да бъде улеснено и облекчено по пътя на намаляване на сложността и схематичността на съставяне на плановете, чрез ориентацията им към ключовите цели и задачи, стоящи пред организацията, чрез конкретизация и приближаване към нуждите на практиката и засилване на комплексността.

[1] Димов, И.,Планиране и прогнозиране, В. Търново, 2000,с. 45.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.