Тема по планиране


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 5
МЕХАНИЗЪМ НА ПЛАНИРАНЕТО

Под механизъм на планиране се разбира съвкупност от средства и методи, с помощта на които се изработват планови решения и се обезпечава тяхната реализация. И ако организационната структура отразява външния вид, формата на системата на планиране, то механизмът на планирането разкрива вътрешния строеж и съдържанието на системата на планиране.

В най-общ вид механизмът на планиране обхваща:

- орган, разработващ цели и задачи на функционирането на предприятието;

- функции на планирането;

- методи на планирането.

Посочените компоненти на механизма на планиране са взаимно обусловени като елементи на една система. Логиката на тази връзка е следната:

1. Законите свързани с развитието на производството, включващи икономически, технически, технологични, кибернетични закони и въобще закони за развитието на обществото пораждат необходимост от формулиране на цели и задачи на функционирането на предприятието.

2. Целите и задачите на функционирането на предприятието определят функциите на планирането.

3. Функциите на планирането обуславят съответните методи на планиране.

Нека разгледаме по-подробно тези елементи.

Цели и задачи на функционирането. В условията на пазарна икономика предприятието, ръководейки се от потребностите, само формира програмата на своята работа. В най-общ вид постановката на целите може да се определи като процес на изработване на планови решения, които предшестват бъдещо действие. Целите на дейността на всички структурни подразделения на предприятието трябва да бъдат обвързани помежду си. Само при това положение може да се гарантира, че на всички страни в дейността на предприятието ще бъде отделено нужното внимание. Оптималното обединяване на целите и задачите на отделните подразделения с общите на предприятието е по силите само на висшето ръководство. Обединяването на целите и основните задачи, водещи до тяхното достигане, представлява стратегията на предприятието. Политиката се разработва именно за да създава механизъм за реализация на целите. Политиката е много важна за ежедневното управление на дейността на предприятието. Тя позволява да се идентифицират и формулират проблемните ситуации, изискващи разрешение, да се проверява на практика вероятността за достигане на целите, да се прогнозира развитието в различни ситуации, да се оценяват приоритетните цели в процеса на тяхната постановка и реализация, да се оценява опита и работата на управленските работниците и пр.

Системата от целите на предприятието зависи от следните три компонента - външните възможности и ограничения, вътрешните възможности и ограничения, склонността към риск. Вътрешните възможности и ограничения се определят от трудовите, финансовите и материалните ресурси, с които разполага предприятието, а външните - от характера на външната среда, която по отношение на целите може да се структура на икономическа, технологическа, правова и пр.

Системата от целите на дейността на предприятието трябва да отговаря на следните изисквания:

- целите трябва да бъдат функционални, за да могат ръководителите от различните нива лесно да трансформират тези, поставени на по-високо равнище в задачи за изпълнение на по-нискостоящите равнища и обратното - необходимите задачи за изпълнение да се трансформират в цели на съответните равнища;

- трябва да има установена връзка между дългосрочните и краткосрочните цели;

- периодично целите трябва да се преразглеждат, за да има баланс между вътрешните възможности и съществуващите условия;

- целите трябва да осигуряват необходимата концентрация на ресурси и усилия;

- винаги трябва да се разработва система от цели, а не само една цел;

- целите трябва да обхващат всички сфери на дейността на организацията и пр.

Посочените изисквания могат да се реализират само ако предприятието има ясен механизъм за планиране на целите, който да е изграден на базата на следните правила:

- определяне на линейните и функционалните подразделения, отговарящи за организационното обезпечаване на целите на определено равнище;

- проверка на еднозначността на целите на всяко подразделение и недопускане на противоречие или на прекъсване на връзката между цели и задачи;

- рационално разпределение на правата и отговорностите на различните равнища на управление, изхождайки от йерархията на системата на целите;

- установяване на последователността и характера на работите по достигане на крайните цели на предприятието;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема по планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.