Тема от лекционен курс по икономика и публичен сектор


Категория на документа: ИкономикаСЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС

по дисциплина: ИКОНОМИКА И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

Тема 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА

Обект, предмет и функции на икономическата теория. Оскъдност (ограниченост) на благата, ефективен избор и алтернативна цена.

Производствени възможности на икономическата система. Граница и крива на производствените възможности. Икономически растеж.
Основни икономически проблеми и типове икономически системи.

Тема 2. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ ЗА ПАЗАРА

Пазар - същност и функции. Двусекторен модел на пазарна размяна.

Търсене - функция на търсенето, ценови и неценови фактори на търсенето. Крива на търсенето. Еластичност на търсенето.

Предлагане - функция на предлагането, ценови и неценови фактори на предлагането. Крива на предлагането. Еластичност на предлагането

Пазарно равновесие - условия за постигането му. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Динамични модели на пазарно равновесие

Тема 3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ РЕШЕНИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА

Кардинален подход към потребителското поведение. Обща, средна и пределна полезност. Максимизиране на полезността и равновесие на потребителя.

Ординален подход към потребителското поведение. Криви на безразличие. Линия на бюджетното ограничение на потребителя. Равновесие на потребителя.

Тема 4. ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ФИРМИТЕ

Производственият процес: обвързаност на фактори и резултати. Производствена функция. Производствени решения в краткосрочен период - общ, среден и пределен продукт. Равновесие на производителя. Производствени решения в дългосрочен период. Анализ чрез изокванти и изокости. Равновесие на производителя.

Разходи на фирмата. Разходи в краткосрочен период. Разходи в дългосрочен период. Възвръщаемост от мащаба на производството.

Приходи и печалба на фирмата. Видове приходи на фирмата. Печалба и нейните разновидности. Анализ на критичната точка.

Тема 5. СЪВЪРШЕНА И НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

Пазарна структура - критерии за определяне и основни модели.

Съвършена конкуренция. Крива на търсенето на продукта на фирма съвършен конкурент. Равновесие на фирма - съвършен конкурент.

Монопол. Крива на монополните приходи и търсене на монополния продукт. Максимизация на печалбата на монопол.

Олигопол. Основни характерни черти. Модели на олигопол.

Монополистична конкуренция - основни характеристики, сравнение с другите модели на пазарна структура.

Тема 6. ПАЗАРИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ

Обща характеристика на пазарите на производствени фактори. Търсене и предлагане на производствени фактори. Пазарно равновесие и структура на дохода. Икономическа рента и трансферен доход.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема от лекционен курс по икономика и публичен сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.