Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


3. Според продължителността и комплексността на оценката
- "бърза оценка"
* Основни функции на социалните оценки -
1. Идентифициране на проблемната ситуация
2. Анализ на заинтересованите страни
3. Подготовка на социалната оценка
4. Набиране на данни
5. Анализ и обсъждане на констатациите
6. Вграждане на резултатите от социалната оценка
* Методи на социални оценки -
1. Основни изследователски методи за социална оценка
- Допитване
- Социален експеримент
- Контент-анализ
2. Специфични методи за социална оценка
- Оценка
- Целево ориентирано проектно планиране
- Изграждане на работен екип

Тема 4. Технология за социално проектиране - то е научно обосновано консултиране на система от параметри на бъдещ обект или на качествено ново състояние на съществуващ вече обект.Социалното проектиране е сложен процес,обуславя се от комплект фактори :
- Изисквания за поръчители и тяхната компетентност в процеса на запознаване а проектирането.
- Сложност на крайният продукт на социалните проекти
- Взаимна връзка м/у проекта и външното обкръжение
- Степен на неопределеност и риск
- Фактор на организационното преустройство
- Грешки в планирането и ценообразуването
Обект на социалното проектиране може да е особено социален или производствен, архитектурен или друг вид обект,но във всеки случай става дума за решаване на социални задачи.Основните цели на социалното проектиране са:
- Социално-икономическа ефективност
- Екологична оптималност
- Социална интегрираност
- Социалноогранизациона управляемост и др.
Етапите на социалното проектиране могат да се разделят по следния начин:
1. Етап на осъзнаване и формулиране на практическата проблемна ситуация
2. Етап на събиране на социална информация чрез изучаване на опита от преобразуване на социалната действителност,а също и аналогични или близки по съдържание социални проекти
3. Етап на натрупване и систематизация на социалната информация
4. Етап на формулиране на техническото задание
5. Етап на разработване и вземане на решение за проектиране на социалната технология
6. Етап на формулиране на колектив от проектанти
7. Етап на разработване на програма и работен план за изпълнение за социалния проект
8. Етап на осъществяване на проектираното
9. Етап на оценка на социалния проект
10. Етап на внедряване на проекта
* Видове социални проекти -
1. Според типа на обекта
- Институционален
- Процесуален
- Организационно-управленски
- Дейностен
2. Според характера на отражение на обекта
- Едноаспектен
- КомплексенСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.