Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


- Самоексперимент
- Експеримент
Основните функции на социалните експерименти са:
- Познавателна
- Проверяваща
- Иновационна
- Прогностична
Технологичният модел на социалния експеримент се състои от следните етапи:
1. Подготвителен етап
2. Реализация на експеримента
3. Анализ на резултатите от експеримента

* Методи за социална диагностика -
1. Метод на анализ и синтез
2. Метод на измерване
3. Метод на моделиране
4. Метод на декомпозиция
5. Метод на изключването
6. Метод на систематизацията
7. Метод на фокусирането
8. Метод на плюсове и минуси
9. Метод на проби и много други.
* Видове социален анализ -
1. Проблемен анализ - този анализ предполага осъзнаването на същността и спецификата на даден проблем и определянето на метод за неговото решаване.
2. Системен анализ -
3. Причинно-следствен анализ -
4. Праксеологичен (прагматичен) анализ -
5. Аксиологичен анализ -
6. Ситуационен анализ -
7. Прогностичен анализ -
8. Препоръчителен анализ -
9. Програмно-целеви анализ -
Социалната диагностика включва изучаването на социалнопсихическите и възрастови особености на хората;определяне на техните способности и интереси;изучаване на професионалните им интереси;условията на живот на хората;разкриване на позитивните и негативни влияния в животите им и др.Диагностиката в социалната сфера е най-важният компонент на технологията в социалната работа.Тя решава типични задачи -като разкриването на специфични социални качества,особености на развитието и поведението на клиентите,определяне на степента на развитост на различните свойства и др.

Тема 3. Технология за социална оценка - това е процес за събиране на информация,анализ и включване на социална информация и ангажиране участието на заинтересованите страни в изготвянето и съществяването на програми,проекти и политики Социалната оценка позволява на тези които изготвят проекта или политиката,съвместно с всички заинтересовани страни да идентифицират приоритетите и да определят начина,по който да се подходи.Тази технология се използва при разработване на политики,програми и проекти,които съдържат косвени обществени ползи и преки обществени"загуби".Основните социални характеристики ,които трябва да се отчитат при изготвянето на социална оценка са :
- Социокултурни и демографки характерискити на лицата,които ще бъдат засегнати
- Организация на стопанската дейност и на социалните услуги в сферата и др.
Основните функции на социалната оценка са :
1. Да оцени социалните измерения на проекта и да определи основните социални актьори
2. Да разработи социалните инструменти в проекта,за да се подпомогне постигането на икономически,социални и технически въздействия в/у проекта
3. Да формулира обществена стратегия за изпълнение на проекта при участие на заинтересованите страни
Социалната оценка е средство не само за разбиране на проблемите,но и за намиране на решение.Тя добавя доза реализъм в реакцията на управляващите в противоречиви ситуации.Тя е функционално допълнение на традиционните икономически и технически анализи.Социалната оценка съизмерява позитивните икономически и технически резултати а очакваните последици.Тази оценка е средство за оценява на социалните разходи,рискове и ползи,за определяне на социална цена,както и на влиянието на тези елементи в разработването на разнообразни проекти и политики.
* Видове социални оценки -
1. Според териториалният обхват
- Оценки на национално равнище
- Оценки на регионално равнище
- Оценки на местно равнище
2. Според целите им
- Диагностична оценка
- Мониторинг на социални програми и политики
- Оценка на социалното въздействиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.