Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


- Тече процес на обслужване на всички социални обекти и процеси,всеки от които е сложна социална система
- Съвременното общество има значителен информационен "тонус"- непрекъснато се изменя
- В живота на съвременния човек постоянно се увеличава количеството разнообразни фактори,които влияят в/у хода на събитията,т.е. жизнената дейност на хората
- В социалното управление човекът все по-често се сблъсква със сложни проблеми ,които е необходимо да решава.
Социалната диагностика има следните особености:
1. Тя не е евристичен,творческо-познавателен процес,тъй като в нейните задачи не влиза търсенето и откриването на нови закономерности и тенденции,нови социални знания и др.Неното предназначение е подвеждане на явления на социалната реалност под известни класове събития,състояния,явления на общественият живот.
2. Социалната диагностика включва типологизация на признаци и явления и идентификация на емпирични модели с терапевтични.
3. Социалната диагностика като процедура на репродукция на конкретни социално-научни знания често се съединява с научното търсене и научното творчество.
4. Социалната диагностика обезпечава изпълнението на най-важната функция - прогнозирането.
5. При определяне на социалната диагностика се наблюдава висока степен на родство на социалната реалност и нейните субективни оценки.
* Видове диагностични технологии :
* Технология за социална експертиза - социалната експертиза е специализирана и нормативно оформена процедура за получаване на информация за социален обект или специална методика.Тя включва не само разглеждане или изучаване на някакви въпроси,проблеми или решения,за които са нужни специални знания,но и представяне на мотивирано и аргументирано заключение или научно обоснование. Социалните експертизи могат да се групират по различни критерии:
1. Според обекта на експеримента
- Научно-техническа
- Стопанско-икономическа
- Социална
- Политическа
- Управленска
- Съдебна
2. Според обхвата на обекта
- Комплексна
- Аспектна
3. Според начина на взаимодействие на експертите
- на основа на лично взаимодействие
- без лично взаимодействие
4. Според степента на информираност
- с информиране на експертите
- без информиране на експертите
5. Според типа на решаване на задачите
- Оценъчна
- Класификационна
- Ранжираща
- Иновационна
* Технология за социален експеримент - социалният експеримент е активен модел за изследователска и преобразователна дейност,важна форма на социална практика, начин за получаване на информация за социалният обект чрез неговото преобразуване. Главното при тази техника е специално организираното и научно обоснованото въздействие в/у социалната група,общност или личност.Социалните експерименти могат да се групират по различни начини:
1. Според предмета на изследване
- Производен
- Икономически
- Политически
- Особено социален
- Правен
- Педагогически
2. Според характера
- Реален
- Мисловен
3. Според характера на изследването
- Полеви
- Лабораторен
4. Според логическата структура
- Паралелен
- Последователен
5. Според типа субектиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.