Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


3. Според продължителността на протичане
- Краткосрочна
- Средносрочна
- Дългосрочна
4. Според характера на пораждане на социалната система
- Генетична
- Организационна
- Криза на състава
- Структурна
- Функционална и др.
* Процедура за намеса в кризисна ситуация -
1. Цел на прилагане
2. Разработване на модели за кризисна намеса
3. Използване на различни стратегии и методи
4. Приложимост към различни клиенти
5. Прилагане на подхода при работа със семейства и с групи
Тема 15. Ефективност на социалните технологии - ефективността на социалните технологии е важна,защото те са новаторски,което означава че невинаги са ясни възможностите последвани от тяхното внедряване в обществото.Процедурата за проверка на ефективността е сложна и включва прилагане на различни методи,като :
1. Метод за мислено моделиране и експериментиране
2. Методи на натурално социално експериментиране
3. Метоси на прогнозиране на перспективите
4. Експертни методи и др.
* Проверка на социалните технологии - процедурата се състои от различни изследователски и оценъчнопроверителски процедури и е насочен към решаване на конкретни задачи.Този процес има следните етапи :
1. Определяне на целите и задачите на проверката
2. Обосноваване на метода или съвкупността от методи за проверка
3. Формулиране критерии за оценка на ефективността на социалната иновация или технология
4. Аргументация за "съдбата" на проверяваната социална иновация
5. Крайна оценка на поставената цел
* Внедряване на социалните технологии - в този процес се решават редица задачи,като:
- Определяне на несъответствията м/у средата за обитаване и технологията
- Изясняване на основните направление на адаптация на социалната технология към обкръжаващата социална среда
- Отделяне на конкретни аспекти на преобразуване на обкръжаващата околна среда
- Постигане на балансираност на плановете за внедряване на социалната технология
- Постигане на рационално съотношение м/у производствените мощности и инфраструктурата на социалните обекти и др.
В процеса на внедряване на социалните технологии е необходимо да се осигури изпълнението на следните операции:
- Професионална подготовка на изпълнителите
- Координация на дейността на различните субекти на внедряването на социалната технология
- Оказване на научно-методологическа помощ от специалисти
- Социална диагностика на резултатите от внедряването на социалната технология и др.
Ефекта на социално-внедрителската дейност зависи и от отчитането на съвкупността на обективните и на субективните фактори,които влияят в/у резултатността на самото внедряване.
Тема 16. Технология за оценка на действието - това е процес на систематичен анализ на вероятностни икономически,финансови,социални,екологични или други последици от провеждането от компетентни органи -политики.Оценката на действието е насочена към усъвършенстване на държавното управление и гарантиране на обосноваността и устойчивостта на публичните политики.По принцип тази т.нар. оценка на въздействието трябва да придружава всеки един документ,предложение или становище разработени от органите на изпълнителната власт.Нейният обхват зависи от значимостта на нейните икономически,екологични или социални въздействия.Процесът на оценката на въздействието преминава през следните етапи:
1. Предварителен етап
2. Разработване на проблема
3. Осъществяване на стратегически анализ
4. Определяне на базов сценарий
5. Определяне на визията и целите
6. Определяне на алтернативи
7. Анализ на въздействието на алтернативите
8. Сравнение и избор
* Основни категории въздействия -
1. Според своето съдържание
- ИкономическиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.