Технологии за социална защита


Категория на документа: Икономика


Технологии за социална защита
Теми от учебника - II глава
Тема.1 Социална технология и социална работа -
* има различни социални технологии за социална дейност - методи за експертно оценяване;програми за обслужване;организационни структури;местни структури за психическо здраве;политика за социално осигуряване и други.Главното при технологията на социални услуги е адекватната оценка на клиента и на неговите потребности.
Технологиите за социална работа са съвкупност от методи и въздействия,прилагани в социалните служби и от социални работници за постигане на поставените цели в процеса на социалната работа.Технологията за социална работа е алгоритъм на действие в резултат на който се постига социалната цел и да се преобразува обекта на въздействие.Тази дейност се характеризира с промяна на съдържанието,формите методите,които циклично се повтарят при решаването на нова социална задача.
* Технологичният процес на социална работа има следните елементи :
- Алгоритъм на действие - той представлява програма за решаване на задачи,предписваща как и в каква последователност на операциите се получава резултата.
- Операции- те са най - простите действия,насочени към постигане на конкретна цел.
- Инструментариум - това е арсенала от средства,осигуряващи достигане на поставените цели.
Най-общо технологичният процес включва четири етапа :
1. Формулиране на целите на въздействие
2. Изработване и избор на начините на въздействие
3. Организация на въздействието
4. Оценка и анализ на резултатите от въздействието
Технологията представлява алгоритъм,чрез който се постига социална цел и се преобразува обектът на въздействие.Тази дейност се свежда до процеса,който се характеризира със смяна на съдържанието,формите и методите,които циклично се повтарят при решаването на задачите.
Технологията на социалната работа е разкриване на социалния проблем и с помощта на инструментите и средата на социалните служби,своевременно координирани дейности на социалният работник и поведението на клиента.Характерът на социалния проблем е фактор,от който зависи определянето на съдържанието,инструментите, формите и методите за социална работа.Социалният проблем е познавателна задача,решението на която довежда до теоретически и практически резултати.Едно от най-важните условия за решаването на социален проблем е неговото точно формулиране.Решението се свежда до решаването на съществуващи вътрешни или външни противоречия.
Социалното противоречие е взаимодействие на взаимно изключващи се страни или тенденции в социалният живот,взаимодействие на противоположности.То е резултата от несъвпадане интересите на хората или на социалните групи.В своето развитие противоречието преминава през четири стадия:
1. Стадий на тъждеството
2. Стадий на съществени разминавания
3. Стадий на противоположности
4. Стадий на конфликт
Затвореният цикъл на технологичният процес в социалната работа включва следните етапи о операции:
1. Предварителен етап- на този етап се осъществяват операции по разкриване,
оценяване и аранжиране на проблема,изясняване на факторите за тяхното възникване и др.
2. Етап на целеполагане-тук се осъществява формулирането на целите на дейност на специалиста и органите на социална работа.
3. Етап на обработване на информацията- на този етап се търсят допълнителни източници на информация,на анализ и обобщения.
4. Етап на организиране на работата- при него се осъществява въздействие върху конкретни изпълнители в обозначено време и срокове,съпоставяне и съизмерване на резултатите.
5. Контролно-аналитичем етап- той е завършващият етап на технологичния процес,на който организаторите на социална работа анализират резултатите от дейността на социалните работници.
Търсенето на типологизация на технологиите е целесъобразно да се води не в посока на обосноваване на частни критерии,а по пътя на засилване на универсалността на класификацията.От тази гледна точка може да се обособят шест основни вида социални технологии:
1. Технологии за оптимално функциониране на обществото
2. Политически технологии
3. Технологии за информационно осигуряване
4. Технологии за икономическо функциониране
5. Технологии за правно осигуряване
6. Технологии за духовно-културно развитие
В структурно отношение технологиите за социална работа са съвкупност от общи(функционални) и частни технологии.Функционалните технологии имат универсален характер.Те се прилагат в работата не само с една конкретна категория лица,а с няколко.Системата от функционални технологии включва следните най-значими технологични процедури:
- Социална диагностика
- Социална профилактика
- Социална адаптация
- Социална рехабилитация
- Социална терапия
- Социална експертиза
- Социално прогнозиране и др.
Частните технологии за социална работа са определени технологични процедури за оказване на помощ на конкретни категории и социални слоеве.Масивът от частни технологии образуват следните процедури:
- Технология за социална работа в сферата на заетостта на населението
- Технологии за работа с лица с девиантно поведение
- Технологии за социална работа с лица ,страдащи от психично разстройство
- Технологии за работа със семейства
- Технологии за социална работа с инвалиди и др.
Тема 2. Технология за социална защита - диагностиката е анализ на състояние на социални обекти и процеси,разкриване на проблеми в тяхното функциониране и развитие.Социалната диагностика представлява процедура за определяне и разпознаване на обекта на социалното изследване.Тази специфична човешка дейност е свързана с определяне на фактическото състояние на социалния обект с цел последващо коригиращо въздействие и изменение на неговото състояние и режим на работа.
Диагностичната дейност е важна характеристика на съвременното общество,то се обуславя от следните фактори:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологии за социална защита 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.