TARGET - трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време


Категория на документа: Икономика


8
Словения
* Членки на Еврозоната
Словакия - член на Еврозоната от 01.01.2009 година - тя е 22-та страна.
България - от 02.2010г. 23-та страна, присъединена към Т2
Bank of England (с локалния си компонент CHAPS-Euro) илиза от TARGET на 16.05.2008г.

Участие в TARGET:
* директно
* индиректно
Директен участник - собствен сетълмент сметка и собствена връзка

Форми на индиректното участие:
1. Индиректен участник:
- не разполагат със собствена сметка
- не могат да изпращат или получават плащания директно
Само кредитни институции, установени в ЕИП, могат да станат индиректни участници
2. Адресируеми BIC`S: всеки клон или коренспондент на директен участник, независимо от местоположението си може да се посочи като адресат на BIC ж директорията на Т2. От техническа гледна точка няма разлика между индиректни участници и адресируеми BIC`S.

Типове нареждания за плащания в TARGET

Директните участници могат да изпращат следните видове нареждания за плащане и типове SWIFT съобщения
* кредитни трансфери (МТ 103, МТ103+, МТ202)
* директни (МТ204)

По правило всяка индивидуално плащане се изпълнява изцяло и незабавно в случай на достатъчност ликвидност по RTGS сметката на участника.

Клиентски интерфейс между Т2 и преките участници

Услугата на SWIFT FIN COPY и специална SWIFT затворена потребителска група се използват за платежния поток през Т2

Статистика на TARGET 2:
* Среднодневен брой на плащанията, обработвани в TARGET 2, нарастват с 1% до 369 966.
* Среднодневна стойност на плащанията нарастват с 10% спрямо 2007 година до 2.667 трилиона евро.
* Коефициент на наличност на TARGET 2 през 2008 година е 99,79%.
* Над 99,76% от плащанията посредством ЕСП на TARGET 2 са обработени в рамките на 5 минути.
* До декември 2008 година 900 преки участници са поддържали сетълмент сметка при ЕСП на TARGET 2. Причини за по-малкия брой в сравнение с TARGET 1:
- Редица кредитни институции преразглеждат участието си и участват индиректно
- TARGET 2 предлага редица финансови стимули за банките, за да ги накара да оптимизират своя мениджмънт в областта на евровата ликвидност и да централизират този мениджмънт в по-малко на брой RTGS - сметки.
* Брой банки (включително клонове и филиали) с достъп до TARGET 2 - 52 000.

Свързване на държави извън Еврозоната към TARGET 2

Всички държави от Еврозоната участват в TARGET, тъй като използването й е задължително при сетълмента на всички операции в Евросистемата в евро.

Участиети в TARGET на страни-членки извън Еврозоната е на дброволен принцип с цел улесняване сетълмента на сделки в евро (Дания, Естония, Полша, Латвия, Литва и България).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
TARGET - трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.