TARGET - трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време


Категория на документа: Икономика


TARGET - Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (СБСРВ).
Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време
TARGET - аналог на RINGS на европейско ниво
TARGET
* Представителка на RTGS-системи (Real Time Gross Settlement System)
* В действие от 04.01.1999 година
* Една от трите най-големи системи в света, заедно с:
- Continuous Linked Settlement (CLS) - международна система за сетълмент на валутни сделки (в нея се извършва сетълмента на 17 валути)
- Fedwire (САЩ) - американската RTGS-система

TARGET действа от 04.01.1999 година до 19.05.2008 година.
TARGET 2 (2 - поколение на системата) е пусната в действие на три етапа от 19.11.2007 година до 19.5.2008 година.

TARGET е RTGS - система за плащания в евро, предлагана от Евросистемата (Eurosystem).
Използва се за:
> Сетълмент на операциите на централните банки
> Големи междубанкови преводи е евро
> Други плащания в евро, т.е. по правило е предназначена за сетълмент на големи плащания (large value) и времево критични (time-critical) плащания в евро
> През TARGET се извършва сетълмент на:
- плащания, свързани с паричната политика на евросистемата
- плащания, свързани с други платежни системи и системи за ЦК
* Сетълментът е финален в рамките на деня
* Индивидуално за всяко плащане (а не на нетна база)
* В реално време (т.е. незабавно и непрекъснато, а не с образуването на партиди)
* Липсва долна или горна граница за плащанията през TARGET

TARGET 1 - децентрализирана техническа структура, която включва:
1. 17 национални RTGS - системи и
2. Платежния механизъм на ЕЦБ (European payment mechanism/EPM)

Тези компоненти са свързани с общи процедури (interlinking).
TARGET 1 - достъпна за изпълнение на кредитни трансфери за всички страни от Еврозоната + Дания, Великобритания, Естония, Полша, а също Швеция (от януари 1999 година до декември 2006 година).

Платежен механизъм на TARGET 1 включва  плащания между сметки в ЕЦБ и  плащания между сметки в ЦБ на страните и ЕЦБ.

Статистика за TARGET 1:
* До ноември 2007 година TARGET 1 обхваща:
- почти 1100 директни участници
- голям брой банки (включително клонове и филиали) - около 52 800 кредитни институции
* 2007 година - TARGET 1 изпълнява средно повече от 360 000 плащания на ден с обща стойност 2,4 трлн. евро
* 2007 година - Средна стойност на едно плащане - 6,4 млн. евро
* Около 2/3 от транзакциите в TARGET 1 са по-малки или равни от 50 000 евро
* Дълъг 11 - часов системен ден (от 7:00 до 18:00 СЕТ), край на клиентските плащания в 17:00ч.

Миграция към TARGET 2
* Единна за всички участници техническа инфраструктура - Единната съвместна платформа (ЕСП) "Single Shared Platform"
* Три ЦБ (На Германия, Италия и Франция) съвместно предоставят ЕСП и я обслужват.
Миграция на TARGET 2 по страни
Номер
1-ва група
НомерСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
TARGET - трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.