Тактики и взаимодействия с медиите


Категория на документа: Икономика


Новината още се определя с акронима NEWS- North, East, West, South ( Север, Изток, Запад, Юг), т.е. информация от четирите посоки и от всички междинни места. Така ние разбираме и използвания от нас израз "нюз".
Ценностите на новините зависят от три основни момента:
1. Публиката- от значение ли е това за нея и ще задържи ли вниманието й?
2. Достъпност- в смисъл известност и леснота за възприемане от читателя.
3. Удобност- в съзвучие ли е новината с установената практика, отговаря ли на техническите и организационни възможности на медиата?

Професионалистите по ПР предлагат няколко основни момента при написване на нюзинформацията:

Избор на формата- да се използва машнописна страница с формат 8 1/2; написаното да е само от едната страна.

Хартия- използва се хубава, висококачествена хартия, не се допускат зачертавания.

Идентификация- отгоре на първата страница се посочват името, адресът, телефонът, факсът, кой изпраща новината и как се осъществява контактът с него.

Дата на реализиране- да се посочи датата на написването и кога е желаното време за реализация на материала.

Полета- оставя се разстояние между редовете и достатъчно поле, за да се даде възможност на редактора да извърши необходимите корекции.

Парарафи- да бъдат къси, не повече от шест реда.

Отдолу на страницата се изписва изразът "Повече"- информация, която ще бъде подадена по-късно.

Заглавия- да бъдат добре формулирани или обикновено се изпускат. Дава се възможност на редактора д аизбере заглавието.

Написване- чисто, без граматически и езикови грешки, без поправяне. Стилът е от основно значение, избягват се сложните думи, специалните термини се обясняват. Особено внимание се отделя на абревиатурите, номерацията на страниците, пунктуацията и т.н.

Специалистът по пресконференции Майк Равлиш8 предлага следния порядък от въпроси, на които трябва да се отговори, за да ви публикуват информацията в пресата:
1. Дали темата на вашата публикация е важна за читателя?
2. Това действително новина ли е или завоалирана реклама? Напишеет вашия материал така, че да съдържа повече полезна информация.
3. Дали написаното ще е от полза на читателите? Вашите публикации ще бъдат по-чести, ако съдържат важни новини или е отчетена ползата за читателя.
4. Дали тя е кратка и точна? Мястото във вестника е твърде ограничено и заетите редактори нямат много време да се занимават с дълги информации.
5. Дали съдържа това, което желае редакторът? Дали материалът е построен на факти и отговаря на споменатите от нас пет въпроса?
3.2. Изготвяне на фактлистове9

Фактлистът представя основна информация за организацията и съдържа базови, биографични данни, история на нейното създаване и цели, които си е поставила. Във фактлиста се дава и характеристика на мениджърския състав и служителите в организацията, описват се някои специфични цели, като участие в благотворителни мероприятия, създаване на качествени и нови услуги. Фактлистът може да се издаде и във връзка с дадено събитие, важно за компанията или фирмата.

Фактлистовете могат да бъдат подготвени в четима форма или на видео- и радиозапис. Изпращат се до редакциите наразличните медии и понякога служат за важен източник на новини за журналистите. Или пък подсещат репортерите за предстоящи събития в организацията, а така също дават възможност в редакциите да се събира базова информация за различни организации и по този начин се облекчава дейността на репортерите и редакторите.

Фактлистовете биват два основни вида:
1. Дава профил на корпорацията.
2. Събитиен фактлист, снабдяващ с факти и цифри за предстоящи събития.

3.3. Подготовка на медиапапка10

Медиапапките се използват от организациите като средство за увеличаване на нейната популярност, спечелване на нови поддръжници, клиенти или консуматори. Те са средство, което увеличава известността на организацията сред печатните и електронни медии, като им се предоставя доста пространна, обективна и точна информация за нейната мисия, дейност, цели и т.н.

Преспапките са разновидност на медиапапките и се подготвят, когато компанията съобщава за нови продукти, услуги и важни събития. Те дават основна информация за компанията. Преспапките се изпращат до медиите или се раздават на нюзконференции (пресконференции).

В медиапапките могат да влизат различни елементи. Те се свеждат до няколко основни материала:
* Биографични данни и базова информация за организацията.
* Индивидуални биографии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тактики и взаимодействия с медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.