Тайм шеър (Time share) в туризма


Категория на документа: Икономика


35.Съвременни тенденции в хотелиерския тайм-шеър
Тайм шеър бихме могли да кажем, че е съвременен начин за ползване и владеене на хотелиерска собственост, защото се създава като концепция едва преди около 40 години. Масовизацията му е след 90те години на 20век. Този факт е причина за ненаситения все още пазар и един добър потенциал за развитие.
В световен мащаб, по данни от преди 4-5 години, има около 5400 курорта с 7-9 млн. семейства собственици. Като водещ пазар са САЩ. За Европа има около 1500 курорта с около 2млн. семейства собственици. Сравняването на тези данни със световното хотелиерство очертават един развиващ се пазар. Това се отнася и за България, където тайм шеър е в съвсем начален етап на развитие. За България са налице и предпоставки за развитие на тайм шеър като - екстензивното увеличаване на хотелската суперструктура, нарасването на ваканционните апартаменти, част от които се реализират като недвижима собственост, законодателните промени.
Особености и съвременни тенденции на тайм шеър.
Буквалният превод на тайм шеър - дялове ваканционно време - подсказва, че акцентът е върху продажбата на определен период ваканция в някакъв тип хотелиерско заведение. Терминът тайм шеър не е добре изследван в специализираната литература, не е изяснено и какво точно е тайм шеър - продукт, вид договор, или форма за ползване на жилищна или ваканционна собственост.
Според Т. Дъбева тайм шеър е оригинален хотелиерски продукт, представен в различни варианти - хотелска стая, студио, апартамент, вила, каюта на круизен кораб, който е собственост на клиентите или се ползва от тях за фиксиран период ваканционно време в рамките на юридически регламентиран срок.
Тайм шеър е продукт, защото включва известните структурни елементи на продукта - туристически ресурси, суперструктура, обслужване, предназначени за определени сегменти и е локализиран в курорти, туристически места или по-обширни рекреационни територии. Особеното при него е начинът на реализация. Условията за настаняване и нощувка не се наемат, както е при класическото хотелиерство, а се купуват като недвижима собственост или право на ползване, но за определен период. Като минималният и най-разпространен период е една седмица. Тази особеност е причина повечето автори да акцентират върху правния аспент на понятието, а не върху продуктовия, и даже понякога го извеждат извън хотелиерството и туризма. Подобен подход е нецелесъобразен, тъй като тайм шеър курортите и обектите ескплоатират туристически ресурси и би следвало дейността им да се наблюдава и регламентира, включително и да се катеоризира. Взаимовръзката на тайм шеър курортите и обектите с околната среда и особено с екофакторите е идентична с тази на традиционното хотелиерство.
Развитието на тайм шеър е носител на всички плюсове и минуси, които характеризират традиционното усвояване на туристическите територии. Както при франчайзинга и договорите за управление и тук участват две страни. От една страна това са корпорациите, които са инвеститори и собственици на тайм шеър обектите - корпоративен собственик, а от друга - индивидуалните собственици или ползватели. Особеностите на тайм шеър го правят привлекателен и за двете страни.
Като основна съвременна тенденция можем да извдем постъпателното нарастване на продадените дялове ваканционно време. Този ръст на продажбите засилва значението на тайм шеър в световната туристическа индустрия. За периода 1995-2005г. средно годишният темп на нарастване е 10%. Броят на курортите се е увеличил от 1550 през 1985г. до 5450 през 2005г. Водещи по брой курорти са САЩ с относителен дял 31%, следва Европа с 22%, Латинска Америка - 16%, Азия - 14%.
Тази тенденция за развитие се дължи на следните второстепенни тенденции:
1)навлизането в бизнеса на тайм шеър на големите хотелиерски вериги и групи като Mariott, Four Seasons, Sheraton, Hilton, Ritz Carlton. Имиджът на марката влияе благоприятно и върху тайм шеър - покачва се доверието в него. Опитът на международните вериги в мениджмънта и маркетинга, в стандартизацията на хотелиерския продукт, висококвалифицираните кадри, достъпът до всички видове резервационни системи, финансовите и инвестиционни възможности, издигат тайм шеър на ново качествено равнище. Още повече, че световните вериги са заинтересовани да поддържат ценността на марката и полагат усилия да намалят негативните аспекти на тайм шеър.
2)усъвършенстване на законодателството, касаещо тайм шеър както на национално, така и на международно равнище. Постепенно се въвеждат мерки срещу нелоялната техника на комерсиализация, срещу финансовите измами, по-строги правила за лицензиране, попечителство. В ЕС на база на директива 94/47/ЕС за защита на купувачите на тайм шеър страните членки хармонизират законодателствата си относно задължителния срок за размисъл преди покупка (15 дни) и забрана на авансовите плащания.
3)повишаване еластичността на тайм шеър продукта. Наред с фиксираните седмици по място и по време се въвеждат плаващи, разделени по място седмици, даже може да се стигне да това всеки ден от седмицата да е на различно място. Наблюдава се и увеличаване на броя на закупените седмици, ползване на собствеността на ротационен принцип (най-разпространено е в Латинска Америка). Учредява се тайм шеър собственост на лизинг или чрез специални лицензии/разрешителни. Разширява се участието във ваканционни тайм шеър клубове, които улесняват пътуването и пребиваването на туристите. Тъй като клиентите стават все по-взискателни се увеличава комплексността (повече заведения за хранене, обслужване по стаите, разнообразяване на възможностите за настаняване, СПА). Доминиращият рекреационен тайм шеър успешно се допълва с културно-познавателен, градски, делови, круизен, селски тайм шеър.
4)освен класическият тайм шеър (класическата мултисобсвеност) се появяват и видоизменени форми на тайм шеър като:
-съчетание на класическо хотелиерско настаняване с тайм шеър, като обектите могат да бъдат обособени или смесени. Обособени - когато в едно курортно място има един хотел и около него има малки обекти тайм шеър (вили). Обособените позволяват кръстосани пазари, преминаване един в друг вид, употребяване на елементи на продукта. От смесените обекти най-типичният вариант е т.нар. Condominium Hotel или Condo hotel. Той е създаден преди 14 години в САЩ от Доналд Тръмп. При него част от хотелиерските единици се закупуват от индивидуални собственици, които ги ползват по желание (без фиксиран период). Когато не ги ползват се отдават под наем като приходите се делят между хотела и собственика. За сега се предпочита кондо хотелите да са от по-висока категория. Те съчетават личната собственост с предимствата на хотела, гарантират професионален мениждмънт и пребиваване в атрактивна дестинация.
-разширява се приложението на т.нар. частична собственост, при която има само няколко собственика годишно на обекта. Така се търгуват вили, ваканционни къщи, като собствениците ги ползват или на ротационен принцип или по фиксирано време. Частичната собственост се приближава до т.нар. "втора резиденция", но съчетана с предимствата на тайм шеър. Съвременен вариант са луксозните клубове-резиденции за частична собственост, предлагащи високо качество на обслужване, СПА центрове...
ИЗВОД: Тайм шеър е многовариантен, еластичен хотелиерски продукт, чието разнообразяване ще продължава съобразно динамичните характеристики на ваканционният пазар.
Характеристика на тайм шеър в Европа.
Тайм шеър като първоначална концепция е възникнал в Швейцария през 1966г. Практическото осъществяване на концепцията е през 1986г. във Франция. Същата година във Флорида, САЩ и в Япония възникват подобни форми, отделно и незавицими една от друга.
Развитието на тайм шеър в Европа е доста противоречиво. До средата на 80те години има прогресивно нарастване, но с по-бавни темпове от САЩ. Следва период на забавяне и на спад поради нелоялната комерсиализация и финансово нестабилни малки фирми, които влошават имиджа му. Особеностите на туризма и териториалното разпределение на туристическите ресурси в определени места също оказват въздействие за появата на тези явления. Също и нежеланието на европейците да споделят собственост, силното развитие на "втората резиденция" и предпочитанието към нея, забавянето на модернизацията на тайм шеър курортите, противоречивите законови изисквания на отделните европейски страни допринасят за спада в развитието на тайм шеър.
От 1990г. до 2000г. има известно покачване . 2001г. отново има спад, а 2003г. покачване.
Въпреки посочената тенденция европейският тайм шеърсе променя качествено като се модернизират формите; навлизат смесените продукти; активно се използва точковата система за размяна; големите хотелиерски вериги проявяват засилен интерес и налагат известните марки.
Според данни на RCI възможностите за размяна на дяловете за ваканционно време и модернизираната вече суперструктура са основните мотиви за покупка на тайм шеър в Европа.
Най-развитият тайм шеър в Европа е морския рекреационен, следван от планинския и градския с акцент върху бизнес и културно-познавателен.
Основният профил на купувачите на тайм шеър в Европа е - семейства (80%); със собствено жилище (90%); специалисти, бизнес, свободни професии (60%); среден и висок доход, средна възраст около 50 години. Най-много собственици на тайм шеър има във Великобритания и Ирландия, следвани от Германия, Австрия, Швейцария. Третата по пазарен дял емитивна територия са скандинавските страни. Добре представени са също Франция, Италия, Испания. Посоченото разпределение е с тенденция да се запази в перспектива, тъй като тези региони освен международен тайм шеър развиват и вътрешен в най-разнообразни форми.
Основната част от европейските тайм шеър курорти са локализирани по средиземноморието, което поставя Испания на първо място по брой курорти. Следва Италия - 186бр. с 12,8%; Франция - 142бр. с 9,8%; Великобритания - 129бр. с 8,9%; Португалия - 124бр. с 8,5%; Австрия - 55бр. с 3,8%; Гърция - 45бр. с 3,1%; Скандинавски страни - 40бр. с 2,8%; Турция и Германия по 38бр. с 2,6%; Швейцария - 37бр. с 2,5%; Малта и Кипър с 35бр. с 2,4%.
Най-голям брой тайм шеър курорти са разположени на Канарските о-ви, следвани от Балеарските о-ви, континенталните части на испанското крайбрежие. Значителен потенциал имат Гърция, Турция, Хърватска, България, Румъния.
Предполага се, че малките компании ще бъдат изместени от големите хотелиерски вериги, които имат засилен интерес към европейския пазар.
Освен с туристически мотиви придобиването на тайм шеър се свързва със стил на живот, престиж, съвременно отношение. Това определя добър потенциал за тайм шеър.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тайм шеър (Time share) в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.