Създаване и придобиване на предприятието


Категория на документа: Икономика


 TEMA №3 СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

І. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие.

1.Индивидуални пазарни мотиви за създаване на предприятие (наричат се още икономически).

Предприятието е основна структурна и икономическа единица в стопанството на една страна. То произвежда стоки и услуги, предназначени за реализация, с цел получаване на определени доходи.

Най-важните мотиви за създаването, учредяването и придобиването на бизнес или предприятие, от една страна, е получаване на печалба, а от друга страна, задоволяване на потребностите на пазара, в това число с продукти и услуги

Тук се включват и т.нар. лични мотиви,които се свързват с по-голяма независимост,реализация на определени цели и др.

Тези пазарно-ориентирани мотиви ще гарантират в бъдеще постигане на по-високи икономически резултати.

2.Социални мотиви.

Тук се включват следните общоикономически мотиви:

а) разкриване на нови работни места;

б) намаляване на безработицата;

в)подобряване на инфраструктурата в определен район или на национално равнище;

г) повишаване на икономическото, културното и социалното равнище на населението в даден район;

д)повишаване на икономическата независимост на националното стопанство;

е)подобряване на платежния баланс - всички плащания от чужбина към дадена страна и всички плащания от нея към чужбина в чуждестранна валута за определен период от време (1 г.);

ж)задоволяване на потребностите,които не могат да се покрият от частното стопанство - например нуждата от транспортни връзки

3. Мотивите за създаване на някакъв вид дейност се формират от общите условия в страната и от политиката в държавата.

Въз основа на общоикономическите мотиви създаването на предприятията се подкрепя от страна на правителството,областите и общините.Основните насоки,които се наблюдават в това направление се свързват с :

а) насърчаване от страна на държавата на свободната инициатива и предприемачеството;

б) възможността да се използва модерната инфраструктура на страната;

в) възможности за финансиране на нови идеи чрез свободни банкови кредити;

Според Търговския закон у нас:
* Малките предприятия се характеризират с отсъствие на серийно производство (численост на персонала до 50 души и годишен оборот до 5 млн.лв.).
* Средните предприятия са обикновено фамилни и ангажират наемна работна сила, управляват по интуиция, основният им проблем е липса на финансови средства (численост на персонала до 250 души и годишен оборот до 15 млн. лв.).
* За големите предприятия (фирми) е характерно: масово производство; рационална организация; трайно осигурени пазари; отлична техническа екипировка и солиден финансов гръб.

ІІ. Предмет на дейност.

1.Външната среда и решението за предмет на дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване и придобиване на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.