Създаване и придобиване на предприятието


Категория на документа: Икономика


СЪЗДАВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие

Предприятието е основна структурна и икономическа единица в сто-панството на една страна. То произвежда стоки и услуги, предназначени за реализация, с цел получаване на определени доходи.

Най-важните мотиви за създаването, учредяването и придобиването на бизнес или предприятие, от една страна, е получаване на печалба, а от друга страна, задоволяване на потребностите на пазара, в това число продукти и услуги.

Тези пазарно-ориентирани мотиви ще гарантират в бъдеще постигане на по-високи икономически резултати.

Освен пазарните мотиви съвременните предприемачи имат и социални мотиви.

А именно разкриване на нови работни места и намаляване на безработицата, подобряване на инфраструктурата, повишаване на икономическото, културното и социалното равнище на населението в даден район.

Във всяка страна мотивите за създаване на някакъв вид дейност се формират от общите условия в страната и от политиката в държавата.

Ако погледнем опита на развитите страни и по-специално на САЩ ще видим, че успешното стартиране и развитие на малки и средни предприятия се дължи на насърчаване от страна на държавата на свободната инициатива и предприемачеството; възможността да се използва модерната инфраструктура на страната; възможности за финансиране на нови идеи чрез свободни банкови кредити; наличие на постоянен приток от свободна работна ръка (емигранти). В тези страни действат силно, както традициите, така и законодателството, което насърчава създаването и развитието на малки и средни предприятия, които имат най-голям относителен дял в икономиките както на развитите страни, така и у нас.

Според законовата и нормативна база предприятията у нас, независимо от сектора, към който принадлежат, са:

Микропредприятия - при тях средносписъчният брой на персонала е до 10 души, а годишният оборот или стойността на активите - до 3,9 млн. лв.

Малки предприятия - те се характеризират с численост на персонала до 50 души и годишен оборот или стойност на активите до 19,5 млн. лв.

Средни предприятия - те се характеризират с численост на персонала до 250 души, годишен оборот до 97,5 млн. лв., или стойност на активите до 84 млн. лв.

Големи предприятия (фирми) - те са с повече от 250 души персонал, годишен оборот над 97,5 млн. лв. и стойност на активите над 84 млн. лв. Характерно за тях е масово производство, рационална организация, трайно осигурени пазари, отлична техническа екипировка и солиден финансов гръб.

1.2. Предмет на дейност

Както видяхме, едно предприятие не е изолирана система. Определяща при вземане на решенията за предмета на дейност при неговото създаване и функциониране е преди всичко бизнес средата.

Факторите на средата действат поотделно и съвкупно и оказват влияние върху избора на конкретния бизнес както в позитивно, така и в негативно отношение. Най-силно влияние при вземане на решението оказват следните фактори на външната среда:

Икономическите - всеки, който е на прага на създаване на малко или по-голямо предприятие трябва да познава и следи тенденциите в икономиката и особено в отрасъла, където ще се развива новият бизнес. Той трябва да отчита общата наличност и достъпност до кредитите, покупателната възможност на хората и нивото на инфлация.

Социалните - тук трябва да се вземат предвид всички социални промени в обществото които се случват. Например у нас много от хората които са били състоятелни в момента са в крайна бедност и обратно, бедни стават много богати за кратко време. Познаването на тези фактори е важно за ориентиране на бизнесмена към коя група купувачи ще насочи своя бизнес.

Политическите - политическите решения засягат всяко предприя-тие. Те могат да бъдат решения, които осигуряват свободна търговия, данъчни програми, промяна на минималната работна заплата и др.

Технологичните и производствените - например развитието на новите технологии и появата на продукти - заместители може да доведе до отрицателни последици за бъдещото предприятие. В такива случаи бизнесменът трябва да прогнозира и да оцени своите възможности в тази насока.

Условията, които имат пряко отношение към избора на предмет на дейност и стартирането на едно предприятие са: конкурентоспособността на продукта или услугата, които ще се произвеждат; наличието на материални ресурси; пазарът на труда и отрасъла, в който ще стартира бизнесът.

Конкуренцията се оценява чрез показатели, които зависят от конкретната ситуация и от вида на бизнеса. Сравнявайки своя бъдещ продукт с този на конкурентите, всеки предприемач може да прецени и избере своя предмет на дейност.

Потребителите. В зависимост от бъдещия продукт предприятието анализира предварително своите бъдещи потребители. Трябва да се отчитат различията между продуктите с промишлено предназначение или стоките и услугите за индивидуални потребители.

Доставчиците. За да бъде стабилно бъдещото предприятие, трябва да се знаят цените за доставка, отстъпките и разходите за транспорт, както и евентуалните бъдещи партньори - доставчици.

Работната сила. Наличието на качествен персонал и способни служители е предпоставка за успеха на бъдещото предприятие. Основните фактори, които определят как фирмата да подбере най-добрия за нея персонал са: отношението на ръководителя на предприятието към персонала; нивото на заетост (безработицата) и наличността от хора с необходимите знания и умения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване и придобиване на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.