Съвременни индустриални отношения и колективен трудов договор


Категория на документа: Икономика


- Освен индустриална насоченост, имат и други видове дейности.

- Работодателски организации, които нямат никакво отношение към индустриалните отношения

Акцентът се поставя върху Колективното трудово договаряне. Дефиницията на Уеб е "процес на преговори между ръководителя и работника в резултат, на което се сключва Колективния трудов договор".

Съществуват три основни концепции за Колективния трудов догор "

1. Маркетингова - разглежда КТД като процес, който започва още на пазара.

2. Управленска функция - Синдикатите чрез него, подпомагат мениджмънта на фирмите т.е те се превръщат в съюзник.

3. Концепция за човешките отношения - разглежда КТД като индустриална демокрация.

Колективните трудови отношения са част от фирмената политика.Различаваме следните типове мениджъри от гл.т. на индустриалните отношения:

- Примитивни - опитват се да пренебрегнат синдикатите и закона;

- Привидно спазват закона - започват договаряне, но използват силов подход.

- Модерни мениджъри - спазват закона и се опитват да привлекат синдикатите като споделят проблемите си им делигират отговорност да ги решат.

Колективното трудово договаряне е метод за определяне условията на труд:

Структура на договаряне - т.е стабилните характеристики, които ограничават процеса на договарянето и обикновено се използват няколко параметъра:

* Равнище на договаряне.

* Най-високото равнище е Националното т.е от едната страна на преговорите са националните представителни синдикати и националните представителни организации. На това равнище договарянето има само най-обща рамка.

* Отраслово ниво - договарят се отедлните синдикални сдружения - КТ Подкрепа, КНСБ. Те задължително се съобразяват с договореностите на национално равнище.

* Фирмено равнище - доразвива и сключва конкретните трудови договори.

* Договорна единица - групата лица, за които се сключват конкретни клаузи и договори във фирмата.

* Обхват на договаряне - всеки мениджър носи отговорност пред фирмата.От една страна обхвата е определен законово.

* Форма на договаряне - отнася се за начините, по които се регистрират колективните трудови договори

Колективни споразумения - те са продукти на процеса на договарянето, те осигуряват институционалната рамка с помощта, на която страните взимат, прилагат и контролират решенията, до които са стигнали.те дефинират ясно и точно съдържанието на взаимоотношенията между тях.

КТД е комплект от клаузи, които са договорени и в тях се фиксират правилата, които всяка от страните трябва да спазва. Съществуват два типа клаузи:

- процедурни - споразумения, които регулират поведението, фиксират се точно въпросите, които ще бъдат обект на договарянето.

- съдържателни споразумения - клаузи по заплащането, за социални продобивки на работниците, клаузи по условията на труд.

Веднъж сключен КТД придобива сила на закон за сключилите го страни. При определени нарушения се прилагат т.нар. индустриални санкции.Те могат да бъдат /от страна на работодателя/: индивидуални и колективни

От страна на работниците:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни индустриални отношения и колективен трудов договор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.