Съвременни индустриални отношения и колективен трудов договор


Категория на документа: Икономика


Тема № 22
Съвременни индустриални отношения и колективен трудов договор

Държавата е висша форма на управление в едно общество и чрез трите вида власти, тя оказва влияние върху индустриалните отношения. Те са регламентирани със закони. Кодексът на труда е трудовата конституция на труда. От 01.01.1993г. в него влиза в сила най-голямата промяна - в кодекса са записани определени изисквания към работодатели и синдикати. Държавната намеса се изразява в приемането на актове за определяне на заплатите, държавата съгласува икономическата си политика със своите социални партньори, тя подписва различни конвенции за труда, има пряко и косвено отношение към индустриалните отношения. От една страна държавата регулира трудовите отношения, а от друга тя самата е страна в индустриалните отношения. Тя създава норми за професионално ориентиране, атестиране и заплащане. Държавата осигурява контрол чрез инспекцията по труда. Държавата преговаря с министъра на здравеопазването.

В България функционира децентрализиран модел на индустриалните отношения с две работодателски организации - Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.Съюз на стопанската инициатива на гражданите - обединява частни фирми, занаяти и др.

Индустриалните отношения са взаимоотношенията между работниците и техните сдружения от една страна и работодателите и техните сдружения от друга.Сдруженията на работниците са профсъюзи и синдикатите, а сдруженията на работодателите са работодателски организации.

Създателите на термина "индустриални отношения" и "синдикат" са Фредерик и Синди Уеб. За първи път индустриалните отношения се изследват в Великобритания. За пъри път човекът е самостоятелен икономически субект, предлагащ своята стока-работна сила и възникват взаимоотношения между него и работодателя. Поради тази причина тези отношения имат индустриален характер и подлежат на законова регламентация. Тези отношения търпят развитие и концепцията получава задълбочено развитие най вече през 50те год. на миналия век. Съвремената концепция разглежда индустриалните отношения като инструмент за регламентиране на отношенията между работник и работодател, поради което се постига баланс между силната и слаба страна и трябва да се търсят възможности за приближаване на интересите между работник и работодател чрез колективни трудови споразумения.

Проблема за индустриалнте отношения изисква дефиниране на термина "синдикат". "Синдикат" е трайно сдружение на работниците за защита и подобряване на техния трудов живот. Съществуват различни трудови сдружения на работниците. За да бъде признато за синдикат, трябва да :

1. Бъде регистрирано като синдикат

2. Бъде независимо от работодателя

3. Има за основна цел подобряване на трудовия живот своите членове

4. Да се бори за безопасни и здравословни услоивя на труд

5. Да се стреми към справедливо социално и пенсионно осигуряване

6. Да осъществява колективно трудово договаряне

Основни функции на синдиката са:

> Да се стреми да осигури справедливо заплащане;

> Да се бори за безопастни условия на труд;

> Да защитава работните места;

> Да се стреми за справедливо социално и пенсионно осигуряване;

> Да осигури колективно трудово договаряне с работодателя.

Синдикатите могат да осъществят натиск и предизвикват социално и политическо напражение и смяна на властта. В самото им зараждане всяка партия се опитва да създаде свой синдикат за да използва тяхната масовост, а всяка управляваща партия се старае да се отдалечи от синдикатите.Познаваме четири типа синдикати:

1. Квалификационни съюзи - на лице са определени изисквания към членовете за да станат такива. Целта им е да ограничат високото предлагане на труд, за да се гарантират за членове висока защита на труда, заплащане и условия на труд.

2. Общи съюзи - няма изисквания за членство, но е много трудно да се защитват разностранните интереси.

3. Синдикати на служителите - работници в сферата на услугите.

4. Отрасловите съюзи - обединяват работещите в даден отрасъл.

Работодателят е силната страна в индустриалните отношения. Организациите на работодателите биват три основни групи:

- Такива, които имат индустриална насоченост
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни индустриални отношения и колективен трудов договор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.