Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект


Категория на документа: Икономика


 Съдържание
1. Увод
2. Международна логистика
3. Проблеми пред международната логистика
4. Национални ограничения пред логистиката
5. Заключение
6. Използвана литература

Курсова работа на тема

Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект

1. Увод

Логистиката е дейност уникална сама по себе си. Тя обхваща много други дейности, всички които зависят и са включени в икономиката на една държава, също така са важни за нейното икономическо развитие. Всяка държава която осъществява логистическа дейност трябва да има други високи показатели - развитие на инфраструктура, наличието на развито производство, развитие на малкия и среден бизнес. В логистиката са ангажирани много сфери на дейност - както вътрешни в страната, така и международни.
Международната логистика трябва да осигури чрез транспорта си материални, нематериални средства,храни за места където са необходими и нужни.
Като цяло производителността и печалбата от всеки отрасъл зависи от логистичните дейности.
.

2. Международна логистика

Развитието на логистиката в международен аспект води началото си от древни времена, но в съвременния свят тя е пряко свързана с бизнеса и търговията на една страна, не само в държавния, но и в частния сектор. Определенията в международен аспект за логистика са различни - най - точното определение е, че това е процес на планиране и прогнозиране, както и контролиране на постъпилите материални и нематериални средства. Това определение показва необходимостта от създаване на стоково - материални запаси, както и тяхното управление.
В международен план се използват доста понятия за логистиката - бизнес логистика, материално снабдяване, управление на парични потоци.
Тя обхваща голям набор от дейности - от транспорт, консолидация на товарите, складирането,обмитяването в страните, разпределение на платежните системи. Логистиката и нейните услуги са важна част от международната икономика.
На национално ниво логистиката е ограничена само в рамките на територията на дадена страна, което не позволява тя да развие своята търговия и икономика - пример за това са страните от Източна Европа. Докато по развитите страни има силно развита логистика в своите граници, което зависи от развитието на отраслите и подотраслите - като селско стопанство,комуникационни и информационни технологии. Услуги.
Една от основните причини за нужда от международна логистика е, че страните са ограничени в рамките на териториите си и имат възможност да изнасят своите стоки в други страни при ниски производствени разходи. При всички тези операции отговорността се поема от един единствен оператор, който отговаря за целия процес на логистика на стоките и услугите.

3.Проблеми пред международната логистика

Проблемите в международната логистика могат да бъдат забрани или ограничения , които се поставят от държавите или техните правителства. Когато има пречки пред международната логистика, това води до затруднения в общата търговия на стоките и в национален план.

Затова основните задачи пред международната логистика са :
1, Подобряване на процеса на създаване и ценообразуване на новосъздадените или новозакупените стоки и услуги
2. Оптимално ниво на качеството на услугите
3. Определяне на необходимостта от стоката или услуга на национално и международно ниво
4. Определяне на каналите за дистрибуция и логистика

За осъществяване на международната търговия и логистика е създаден договор ГАТС ( Общо споразумение за международна търговия), който е създаден и приет от Световната търговска организация (СТО) през 1995 година.
По отношение на пазара в международен план всяка една държава предоставя стоки и услуги на услуги от друга държава - това е начин за благоприятно третиране, съгласно сроковете,ограниченията и условията.
За разлика от националната търговия, където неможе да се намерят ясни и точни ограничения, то за международната търговия тези ограничения са посочени в ГАТС. Такива мерки са :
- Ограничава се броя на доставчиците на стоките и услугите под формата на квоти.
- Ограничава се общата стойност на изпълнените стоки и услуги или активи под формата на квоти или изискване на тест за икономическа необходимост
- Ограничения на общия брой на операциите и извършените услуги
- Ограничение по отношение на общия брой на физическите лица извършващи услуги

Всички тези ограничения, посочени в ГАТС се отнасят и за логистичните услуги, независимо от начина на предоставянето им. Примерни ограничения в логистиката са:
- Ограничения на лицензи за нови транспортни и логистични оператори въз основа на икономическите нужди,според гъстотата на населението.
- Ограничаване на стойността на логистични услуги, предоставени от чуждестранни логистични оператори, на определен процент от общата стойност на логистични услуги
- Ограничения за транспортни операции в определени транспортни условия, които могат да бъдат предоставени от чуждестранен логистичен оператор, или ограничаване на броя логистични услуги, в които могат да се включват чуждестранни доставчици.
- Ограничения на чуждестранна работна сила в логистичен сектор на процент от общата работна сила и ограничения на заплатите от процент от обшите заплати в логистичния сектор
- Ограничаване на организационната форма на чуждестранен логистичен оператор, който позволява достъп до пазара само чрез съвместни предприятия с местен логистичен операторСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.