Съвкупно търсене и съвкупно предлагане


Категория на документа: Икономика


СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ

В основата на макроикономическия анализ на поведението на икономиката, стои изследването на два основни променливи фактора - съвкупно търсене (СТ) и съвкупно предлагане (СП).

СТ (Aggregate Demand) представлява количеството от националния продукт, което стопанските сектори са готови да закупят на определена цена и в определен момент. СТ е израз на съвкупните разходи, които правят домакинствата, фирмите, държавата за покупка на стоки и услуги, произведени в националното стопанство.

Съвкупните разходи представляват общата сума от разходите, които стопанските сектори правят за покупка на стоки и услуги от продуктовите пазари. При равни други условия, размерът им зависи от величината на производството и от дохода.

Компонентите на СТ са потребителските разходи и спестявания, инвестиционните разходи и държавните разходи.

Потребителски разходи са разходите, които домакинствата правят за покупка на стоки и услуги. Когато доходите растат потребителите ще спестяват пропорционално повече и ще харчат пропорционално по - малко, а когато намаляват - обратно. Отношението м/у потребителските разходи и разполагаемия доход се измерва с помощта на два показателя - средна склонност към потребление и пределна склонност към потребление.

Средната склонност към потребление (Average propensity to consume - APC), показва относителния дял на потребителските разходи в разполагаемия доход.

Пределната склонност към потребление (Marginal propensity to consume - MPC), изразява промените в разходите за консумация, предизвикани от промяна в разполагаемия доход с единица.

Зависимостта м/у потребителските разходи на домакинствата и техния разполагаем доход се изразява ч/з функцията на потреблението (Consumption function - FC). Движени по тази функция се наблюдава, когато възникнат промени във величината на потребителските разходи, предизвикани от промени във величината на разполагаемия доход.

Потребителските разходи се влияят не само от промените в разполагаемия доход, но и от промените в редица друго фактори - промяна в равнището на цените, промяна в равнището на лихвения % и др. Потребителските разходи, които не зависят от величината на разполагаемия доход се наричат автономни разходи. Промените във факторите, които влияят върху тях предизвиква движение на функцията на потреблението наляво и надясно.

Спестяванията са онази част от разполагаемия доход на домакинствата, която не се изразходва за текущи покупки на стоки и услуги. Отношението на спестяванията към разполагаемия доход също се изразява с помощта на два показателя - средна склонност към спестявания и пределна склонност към спестявания.

Средната склонност към спестявания (Average propensity to save - APV), показва относителния дял на спестяванията в разполагаемия доход на домакинствата.

Пределната склонност към спестявания (Marginal propensity to save), изразява промените в спестяванията, предизвикани от промяна в разполагаемия доход с единица.

Зависимостта м/у спестяванията на домакинствата и техния разполагаем доход се изразява ч/з функцията на спестяванията (Saving Function - SF). Движение по тази функция се наблюдава, когато възникнат промени във величината на спестяванията, породени от промени във величината на разполагаемия доход. Тъй като SF е огледален образ на CF, то SF ще се измества при изместване на CF, предизвикано от промяна в различни фактори.

Инвестиционни са разходите, които правят фирмите за покупка на стоки и услуги. Тези разходи биват два вида - фиксирани инвестиции и материални запаси.

Фиксирани инвестиции съществуват, когато закупуваните стоки и услуги са дълготрайни активи.

Материални запаси има, когато закупуваните стоки са допълнителни количества суровини и материали или са завършени, но непродадени изделия.

Факторите, които оказват влияние върху инвестиционните разходи са дохода, индустриалните и автономните инвестиции, лихвата и данъците.

Дохода оказва пряко влияние върху инвестиционните разходи, тъй като той се явява основна предпоставка за тяхното съществуване. Ето защо в/у инвестиционните решения на фирмите влияние оказват, преди всичко, търсенето на техните продукти и равнището на производството.

Размера на индустриалните инвестиции зависи от промените в размера на производството, докато размера на автономните разходи е предварително определен и не зависи от равнището на производството.

Нарастването на реалния лихвен % (номиналния лихвен % - % на инфлация), увеличавайки инвестиционните разходи, отслабва стимулите за инвестиции. Определяйки величината на инвестициите, движението на лихвения % в крайна сметка определя и величината на СТ.

Данъците също оказват своето влияние върху инвестиционните разходи. Тяхното увеличаване също отслабва стимулите за инвестиции. Въвеждането на облекчения ч/з инвестиционни данъчни кредити увеличава инвестиционния поток.

Държавни са разходите, които държавата прави за покупка на стоки и услуги от продуктовите пазари. Промените в обема на държавните покупки, обикновено следват състоянието на националната икономика. То се определя ч/з равнището на БВП, цените и безработицата. В случаите, когато държавните покупки са независими от състоянието на икономиката, те се определят като автономни.

СТ се изразява ч/з кривата на СТ. Тя показва общото количество стоки и услуги, което се търси в стопанството и което стопанските сектори са готови да закупят на определена цена и в определен момент, при положение, че всички фактори освен цената, които влияят върху обема на реалния БВП, са неизменени. Това означава, че м/у СТ и равнището на цените съществува обратна зависимост - при равни други условия, повишаването на общото равнище на цените, води до намаляване количеството на търсените стоки и услуги.

Съществуват три фактора, които влияят върху кривата на СТ - ефекта на лихвения %, ефекта на богатството и външния сектор.

Когато равнището на цените се повишава, потребителите на разширяват търсенето на парични средства за да покрият нарасналите си разходи. Това от своя страна води до повишаване на лихвения % и до ограничаване на съвкупните разходи.Крайният резултат от този процес е намаляване на СТ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвкупно търсене и съвкупно предлагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.