Състояние на туристическата политика в община Своге


Категория на документа: Икономика


-Разработване и разпространение на необходимата информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в установяването и разрешаването на общи проблеми и др.

> Очаквани резултати от развитието на културен туризъм в община Своге

Развитието на културния туризъм поражда на територията на община Своге привличане на:

-посетители с по-висока платежоспособност;

-финансови ресурси;

-висококвалифицирани професионалисти;

-туристически фирми и създаване на бизнес възможности за предприятия от другите сектори на икономиката.

Развитието на културния туризъм е и гаранция за устойчивост в развитието на региона, тъй като е в малка степен зависим от хода на икономиката, имайки предвид профила на типичния клиент, който има средно висок доход и по принцип не намалява своето търсене дори в момент на икономически застой.

Заключение

Културният туризъм е вид туризъм, използващ като ресурс наследството - културните и природните ценности на средата, които съхраняват колективната памет на обществото. Като специализирано туристическо пътуване, мотивирано от задоволяване на социокултурни потребности чрез консумация на културни ценности, културният туризъм влияе върху цялостната социокултурна среда.

Община Своге е район, който притежава естествени природни, исторически и културни дадености. Разнообразието от природни забележителности, богатството от паметници на културно-историческото наследство са предпоставка и добра база за развитие на вътрешен и международен туризъм, особено в областта на културно-историческия туризъм. Положителен фактор е гостоприемното отношение на местното население и местните власти към туризма и туристите.

Стратегическите приоритети се отнасят до изпълнението на мерки, свързани с насърчаване на туристическото предлагане и утвърждаването на общината като дeстинация за културен, ловен и екотуризъм; изграждане на туристическа инфраструктура; подобряване на техническото състояние и социализация на паметници на културата и развитие на местни културни инициативи.

За развитието на община Своге като туристическа дестинация допринася и прилагането на механизми за ефективно сътрудничество на заинтересованите страни, както и организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в установяването и разрешаването на общи проблеми и др.

Използвана литература:

1.Костов, Е., Културният туризъм, УИ Стопанство, София, 2001

2.Нешков, М., и кол., Въведение в туризма, ИУ - Варна, 2001

3.Станкова, М., Културен туризъм: Форми на алтернативен туризъм, L & V press, София, 2003

4.Чобанов, Т., Културен туризъм и регионално развитие, София, 2008

5.Общински план за развитие на община Своге 2007-2013 г., http://www.strategy.bg/

6.Стратегически приоритети на община Своге за периода 2007-2013 г., http://www.svoge.bg/

7.Интернет адреси:

http://www.grao.bg/

http://iskarskodefile.com/

http://www.svoge.bg/
1 Общински план за развитие на община Своге 2007-2013 г., http://www.strategy.bg/
2 http://iskarskodefile.com/
3 Нешков, М., и кол., Въведение в туризма, ИУ - Варна, 2001
??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на туристическата политика в община Своге 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.