Състояние на туристическата политика в община Своге


Категория на документа: ИкономикаSWOT анализа има за цел да определи силните и слабите страни на община Своге, както и възможностите и заплахите пред нейното развитие.

▪ Силни страни

-Многообразие на природни и антропогенни ресурси за устойчиво развитие на различни форми на туризъм, които могат да се развиват както самостоятелно, така и чрез ефективно комбиниране помежду им.

-Наличие на живи традиции и автентичен фолклор - етнографско богатство и историческо наследство; множество паметници на културата и забележителни местности - предпоставки за развитие на екотуризъм и културен туризъм;

-Красива и чиста околна среда;

-Благоприятен климат и температури;

-Гостоприемно местно население;

-Конкурентни цени на туристическите услуги;

-Ресурси за развитие на художествените занаяти.

▪ Слаби страни

-Слабо развита туристическа база за настаняване в малките населени места;

-Недостатъчно развита инфраструктура, липса на транспорт до туристическите обекти;

-Недостатъчно квалифициран персонал;

-Липса на контакти с туроператори от страната и чужбина;

-Слабо представяне и промоциране на общината като туристическа дестинация.

▪ Възможности

-Наличие на богат туристически потенциал за разработване на атрактивни туристически пакети;

-Възможности за разнообразяване на туристическия продукт - предлагане на специализирани туристически услуги и продукти;

-Подобряване на квалификацията и уменията на заетите в сферата на туризма;

-Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в туризма;

-Популяризиране на общината като атрактивна туристическа дестинация;

-Подобряване на инфраструктурата и суперструктурата, обслужваща туризма.

▪ Заплахи

-Непълноценно използване на природните и антропогенни ресурси;

-Влошаване параметрите на околната среда;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на туристическата политика в община Своге 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.