Състояние на туристическата политика в община Своге


Категория на документа: Икономика

Общо
21961
Източник: ГРАО, http://www.grao.bg/

Транспортна инфраструктура

Пътната мрежа на община Своге включва първокласен път (4 км), второкласен път (27 км), третокласни (75 км) и общински пътища (218 км). Гъстотата на пътната мрежа в общината е 23 км/100 кв. км., която е по-ниска от средната за страната (33км/100 кв. км.), като причина за ниската гъстота е планинският релеф, който влияе неблагоприятно върху развитието на транспортната мрежа.

Главната пътна артерия в общината е път ІІ-16 /Мездра - Ботевград/ - Ребърково - Елисейна - Своге - София, който преминава през общинския център гр. Своге в направление юг - североизток и свързва общината със столицата и Северна България1.

Икономическо развитие

Перспективите за икономическо развитие на общината са в привличането на бизнес и стимулиране на местните предприемачи за развитие на групи от взаимно свързани предприятия и под-изпълнителски мрежи в преработвателната промишленост и животновъдството, както и в туризма. Важно значение за развитието на общината има и близостта до столицата и интегрираното развитие на софийската агломерация, в която попада и община Своге.

Възможностите за икономическо развитие са свързани с:

• Отсъствието на значително замърсяване на околната среда и възможността за производство на екологично чиста селскостопанска продукция;

• Наличието на природни ресурси, включително защитена територия, за осъществяване на програми за екологичен и ловен туризъм;

• Активен инвестиционен маркетинг за привличане на частни инвестиции в хранително-вкусовата промишленост като отрасъл със значителен потенциал за нарастване.

2.Анализ на културно-историческия туризъм в община Своге

Община Своге има сравнително благоприятно географско положение за развитие на туризма. Чрез второкласния път София - Мездра и железопътната линия София - Горна Оряховица - Варна тя се свързва със столицата, която е най-големият източник на туристическо търсене.

Развити са следните видове туризъм: ловен туризъм; екотуризъм; алпинизъм и пещерен туризъм; екстремен (воден) туризъм; рекреативен туризъм; културно-исторически туризъм.

За развитието на културно-историческия туризъм допринася наличието на над 80 културно-исторически и археологически паметници, манастири и други, съхранили българския дух, култура и книжовност. Сред тях са:

-Манастир "Света Петка" - основан е през Х в., а по-късно възстановен през ХІХ в. В манастирския комплекс има два храма - старата манастирска църква "Св. Петка" и новата "Св. Св. Петър и Павел". Църквата "Св. Петка" е построена в периода ХVІ - ХVІІ в. Малка е, еднокорабна, едноабсидна, безкуполна, с притвор и контрафорси. В църквата са съхранени ценни икони. Тя има историческата си стойност като място на важни за района събития - през 1980 г. тук идва Апостола на свободата, Васил Левски. Чест посетител на манастирската обител е и Иван Вазов, който посвещава на това свое любимо място стихотворението си "Блян в старата църква". Новата трикорабна енорийска църква е построена през 1927 г.

-Манастир "Седемте престола" - манастирът е разположен в красивата долина на река Габровница. Намира се на 86 км. северно от град София. Посещаван в миналото предимно от богомолци, днес е прекрасен туристически обект за лятна и зимна почивка. Манастирът е построен и осветен от братята - князе Дамян и Георги (внуци на цар Самуил) през ХІ в. Като древно българска светиня манастира "Седемте престола" е запазил първообраза си цели 10 века и се възприема като важна част от културно-историческото наследство в западна Стара планина.

-Искрецки манастир "Успение Богородично" - намира се в с. Искрец, на 10 км. от гр. Своге. Манастирът е основан през ХІІІ в., но има данни, които го отправят към още по-ранна епоха, през 1110 г. разрушен от турците през ХІV в., през ХVІІ в. той е възстановен като параклис, а от 1834 г. - отново като манастир. Църквата е изписана с три пласта стенописи с изключителна художествена стойност. През 1856 г. южно от църквата е построена седмоъгълна куполна кръщелна - изповедална, също богато изписана. Пристройката е уникална за българската манастирска архитектура.

-Църква "Свети Николай" - църквата е еднокорабна базилика, находяща се в центъра на с. Искрец. Предполага се, че е строена през 1110 г. В малкото дворче, има три камбани. Най-старата и най-голямата тежи 340 кг.

-Църква "Рождество Богородично" - намира се на 3 км. източно от с. Миланово, община Своге. Построена е през ХVІІ в. В днешният си вид тя представлява еднокорабна постройка с полукръгла апсида от изток, чиито стени са изградени от варовикови и бигорни блокове. Върху вътрешната стена са запазени фрагменти от стенописи датиращи от ХVІІ в. През 2004 г. е построена нова църква в с. Миланово - "Храм Рождество Пресветая Богородица".

В община Своге има дългогодишни традиции в читалищната просветна и културна дейност. На територията на общината функционират 14 читалища с обществени библиотеки. Те осъществяват разностранна дейност в сферите на театъра, фолклора, музиката и изобразителните изкуства. Особено активна е работата на читалищата в с.Гара Бов, с.Искрец и с.Томпсън. Най-голямото читалище се намира в общинския център и носи името "Градище". Основните дейности на читалището са свързани с:

• библиотечно дело;

• художествено - творческа дейност;

• развитие на център за услуги и консултации с комплексни административни и офис услуги;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на туристическата политика в община Своге 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.