Състояние на туристическата политика в община Своге


Категория на документа: Икономика


Релефът е предимно планински със средна надморска височина 818 м. На територията на общината попадат части от Мала планина, южните склонове на Козница и Голема планина, както и Искърският пролом, където е концентрирана по-голямата част от населените места. Особеностите на релефа определят района като свлачищен.

Водните ресурси в общината се формират от р.Искър и нейните притоци - реките Искрецка, Батулийска, Тодорица, Скакля, Пробойница, Лесковска.

Територията на общината попада в умереноконтиненталната подобласт на следните три климатични района:

- Климатичен район на високите полета в Западна Средна България;

- Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна България;

- Планински климатичен район - среднопланинската част.

Това обуславя студена зима, прохладно лято и ранно настъпваща есен, в сравнение с останалите части на страната.

Население

Община Своге се състои от 1 административен център - град Своге с население 8610 жители и 35 селища с население 13351 души /Вж. Таблица 1/.

Отрицателният естествен прираст и отрицателното миграционно салдо задълбочават процесите на "стареене" и засилват процесите на стагнация в демографското развитие на община Своге.

Население в община Своге, към 2011 г.

Таблица 1
Населено място
Брой
Населено място
Брой
Населено място
Брой
с.Бакьово
16
с.Добърчин
51
с.Миланово
485
с.Батулия
116
с.Дружево
202
с.Огоя
70
с.Бов
111
с.Еленов дол
74
с.Оплетня
91
с.Брезе
205
с.Желен
206Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на туристическата политика в община Своге 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.